ز انجـام تحقیق، باقیمانده کود دامی از کل منطقه محصورشده برداشـت و با خشک کردن نمونهها در آون (مدل Memmert) بهمدت 24ساعت و دمای 70 درجه سانتیگراد، تفـاوت بـ ین وزن خشـک
ثانویه موجود و مقدار وزن خشک نمونههـا ی اولیـ ه کـود دامـ ی۵۸
قرار داده شده مشخص و میزان سـرگ ین برداشـت شـده توسـط سوسکها محاسبه شد (وزن مهـره هـا ی جـا یگـزار ی شـده درسرگین از وزن سرگین کسر گردیـ د). جهـت بررسـ ی پـراکنش بذرها تعداد کل مهرههای پلاستیکی بـاق یمانـده در نمونـه هـا یخشک و وزن آنها محاسبه گردید تـا عـلاوه بـر تعـداد بـذرهایتقلیدی پراکنده شده، تفاوت وزن آنها نیز جهت محاسـبه میـ زانسرگین جابهجا شده بهدست آید.
تجزیه و تحلیل دادهها
پــس از حصــول اطمینــان از نرمــال بــودن دادههــا و همگنــیواریانسها دادهها (میانگین وزن خشک سرگینهای باقیمانده ازوزن سرگین خشک اولیه که وزن بذور داخل آن از وزن سرگیننیز کسر گردیده است) مورد تجزیه واریانس یکطرفه در قالـب ط رح ک املااملاً تص ادفی (ش ش تک رار) ب ا اس تفاده از ن رماف زار18SPSS قرار گرفتند. بهمنظـور مقایسـه میـ انگینهـا از آزمـوندانکن استفاده شد.
نتایج
عملکرد سوسکهای سرگینخوار در برداشت سرگین داممقایسه حالتهای مورد بررسی در برداشت سـرگ ین بـز توسـطکلیه گروههای سوسک سرگینخوار (شکل 2) حاکی از تفـاوتمعنیدار میان حالتها بود (04/0=p). بهطوریکه حداکثر مقدار سرگین برداشت شده مربوط به حالت چهارم بود که نشاندهنده حضور سوسکهای اقامتگر، عدم حضور تونلگرهای بزرگ وغلتانگرهای بزرگ همچنین حضور تونلگرها و غلتـان گرهـا یکوچک در مرتع مورد بررسی بود. سهم کود جابـه جـا شـده دراین حالت 02/34 درصد کل کود بهکار رفته بود. حداقل مقـدارسرگین جابهجا شده بهترتیب مربوط بـه حالـت ششـم (شـاهد،
040/0 درصد) و دوم (06/25 درصد) بود.
عملکرد سوسکهای سرگینخوار در پراکنش بذور
مقایسه حالتهای مورد بررسـ ی در پـراکنش بـذور تقلیـ دی ازطریق تیمارهای مختلف از کـود بـزی توسـط کل یـ ه گـروه هـا یسوسکهای سرگینخوار نشان داد که حداکثر مقدار کـل بـذورتقلیدی پراکنده شده (شکل 3) مربوط به حالـت سـوم بـود کـهنشاندهنده احتمال حضور سوسکهای اقامتگـر بـهتنهـا یی درمرتع مورد بررسی بود و کمترین مقدار بذر تقلیدی پراکنده شدهمربوط به حالت دوم بود. در حالتیکه انـدازه بـذرهای تقلیـ دیکوچک انتخاب شد (شـکل 4)، بیشـتر ین مقـدار پـراکنش بـذرمربوط به حالت چهارم (50/30 درصد) و کمترین مقدار مربوطبه حالـت دوم (66/21 درصـد ) بـود . بـرا ی بـذرها ی بـا انـدازهمتوسط (شـکل 5) بیشـتر ین و کمتـر ین مقـدار پـراکنش مشـابه
حالات گروههای سوسک

شکل 2. نسبت برداشت سرگین بز در حالات مختلف توسط سوسکهای سرگینخوار (میانگین±خطای معیار).
D= اقامتگرها،T = تونلگرهای بزرگ،t = تونلگرهای کوچک،R = غلتانگرهای بزرگ،r = غلتانگرهای کوچک.
علامت مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور گروههای عملکردی است.
حروف مشترک روی هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار میان گروهها است.
حالات گروههای سوسک

شکل 3. تعداد کل بذرهای کوچک تقلیدی برداشت شده در حالات مختلف توسط سوسکهای سرگینخوار(میانگین±خطای معیار).
D= اقامتگرها،T = تونلگرهای بزرگ،t = تونلگرهای کوچک،R = غلتانگرهای بزرگ،r = غلتانگرهای کوچک.
علامت مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور گروههای عملکردی است.
حروف مشترک روی هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار میان گروهها است.
حالتهای بذرهای با اندازه کوچک بود که بهترتیـ ب 66/4 و 3درصد پراکنش صورت گرفته بود. برای بذرهای بـزرگ (شـکل6) بین حالتهای مورد بررسی تفاوت معنـ یدار وجـود داشـتبود (03/0=p). بیشترین مقدار پـراکنش مربـوط بـه حالـت اول(5/2 درصد) و کمترین مقدار برای حالت دوم و پنجم محاسـبهشد (83/0درصد).
بحث و نتیجهگیری
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.55 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.55 ]

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین عملکرد سوسـک هـا یسرگینخوار در کود بزی مربوط به حالت چهارم بود (شـکل 2)
۵۹

حالات گروههای سوسک
شکل 4. تعداد بذرهای کوچک تقلیدی برداشت شده در حالات مختلف توسط سوسکهای سرگینخوار(میانگین±خطای معیار).
D= اقامتگرها،T = تونلگرهای بزرگ،t = تونلگرهای کوچک،R = غلتانگرهای بزرگ،r = غلتانگرهای کوچک.
علامت مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور گروههای عملکردی است.
حروف مشترک روی هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار میان گروهها است.

حالات گروههای سوسک
شکل 5. تعداد بذرهای متوسط تقلیدی برداشت شده در حالات مختلف توسط سوسکهای سرگینخوار(میانگین±خطای معیار).
126873867918Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.55 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.11.55 ]

D= اقامتگرها،T = تونلگرهای بزرگ،t = تونلگرهای کوچک،R = غلتانگرهای بزرگ،r = غلتانگرهای کوچک.
علامت مثبت و منفی بهترتیب نشاندهنده حضور و عدم حضور گروههای عملکردی است.
حروف مشترک روی هر ستون نشاندهنده عدم تفاوت معنیدار میان گروهها است.
گروه

حالات
سوسک

های

گروه

حالات

  • 2