ـلجراحی (پس آزمون اولیه) و هنگام ترخیص (پـس آزمـونثانویـــه) بـــه ترتیـــب 23/6±78/45، 76/6±18/45 و 31/5±2/45 بود که آزمون آماری صرفاً بین میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون اولیه اختلاف معناداری را نشـانداد (03/0=p). جدول شماره 2 طبقه بندی سطوح اضطراب در گروه مداخله را نشان می دهد. در جدول شماره 3 تـأثیر ارایه آمـوزش تر کی بـی قبـل از عمـل جراحـی بـر میـزاناضطراب بیماران با استفاده از آزمـون تحلیـل واریـانس بـااندازهگیریهای مکرر مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت.
نتایج به دست آمده نشان داد که در گروه مداخلـه ، الگـویتحلیل آزمون تکرار مشاهدات در خصـوص ایـن متغیـر ازلحاظ آماری معنادار بـود (04/0=p). در ارتبـاط بـا متغیـر میزان اضطراب با استفاده از آزمـون تـی مسـتقل اخـتلاف آماری معناداری بین دو گـروه مداخلـه و مقایسـه در پـسآزمون اول (04/0=p) وجود داشت اما این ارتباط در پـسآزمون دوم (22/0=p) معنا دار نبود. نتایج این جدول نشـانداد در مورد میزان اضطراب اختلاف آماری معناداری بـینبیماران دریافت کننده آموزش ترکیبی قبل از عمل جراحـی و بیماران گروه کنترل وجود نداشت امـا در گـروه مداخلـهمیزان اضطراب بیمـاران قبـل و بعـد از مداخلـه آموزشـیاختلاف آماری معنادار وجود داشت.

جدول 1- اطلاعات دموگرافیک نمونه افراد تحت مطالعه به تفکیک دو گروه

جدول 2- توزیع فراوانی نمره اضطراب پیش آزمون، پس آزمون اول و دوم در بیماران دریافت کننده آموزش ترکیبی
مرحله آموزش پیش آزمون پس آزمون اولیه پس آزمون دوم نمره اضطراب آشکار (قبل آموزش) (قبل از عمل) (هنگام ترخیص) خفیف (31-20) 1(1%) 1(1%) 1(1%)
-63246-479993

متوسط به پایین (42-32) 32(32%) 34(34%) 39(39%) متوسط به بالا (53-43) 57(57%) 56(56%) 56(56%) نسبتاً شدید (64-54) 10(10%) 9(9%) 4(4%)
میانگین و انحراف معیار 23/6±78/45 76/6±18/45 31/5±2/45 سطح معناداری – 03/0 15/0

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3- مقایسه میزان اضطراب قبل و بعد از عمل در دو گروه تحت مطالعه
گروه ها پیش آزمون پس آزمون اول پس آزمون دوم
(قبل از آموزش) (قبل از عمل جراحی) (زمان ترخیص) RM-ANOVA
-68580-316690

  • 2