اده شد . با توجه به توزیع نرمال داده های کمـیبراساس نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنوف شرایط جهـتاسـتفاده از آزمـون هـای پارامتریـک وجـود داشـت. بـرای توصیف میانگین و انحـراف معیـار از آزمـونهـای آمـاریشاخصهای مرکزی و پراکندگی، و برای اهـداف تحلیلـیمطالعه با توجه به توزیـع نرمـال داده هـ ا از آزمـون آمـاریتی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافتهها

از مجموع 830 نفر مشمول، 740 نفـر در پـژوهشحاضر شرکت نمودند (میزان پاسـخگویی 2/89%). از ایـنتعداد 63% را زنان و مـابقی را مـردان تـشکیل مـی دادنـد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میانگین سنی افراد مورد مطالعه 96/5±34/39 سـال بـود. از نظـــر وضـــعیت اســـتخدامی، نزدیـــک بـــه 40% از شرکتکنندگان به صورت پیمانی و 25% نیـز بـه صـورترسمی مشغول به کـار بودنـد. بیـشترین و کمتـرین گـروهش رکت کنن دگان در پ ژوهش را ب ه ترتی ب پرس تاران و پزشـکان متخـصص تـشکیل مـی دادنـد. از نظـر سـنوات خدمتی، 56% از شرکتکنندگان سابقه کمتر از 10 سـال و44% نیز سابقه بالاتر از 10 سال خدمت را گزارش نمودند.
براساس نتایج بـه دسـت آمـده از پـژوهش حاضـربیشترین عامل انگیزشـی فـردی شـرکت در کـلاس هـ ای آمــوزش مــداوم »کــسب امتیــاز« بــا میــانگین نمــره 84/0±25/4 و بیـ شترین عامـ ل انگیزشـ ی ســـازمانی
»چاره جویی در حل مشکلات حرفهای« با میـانگین نمـره
88/0±90/3 بـود (جـداول شـماره 1و2). نتـایج پ ژوهش حاضر نشان داد که بیشترین مانع بازدارنده فـردی شـرکتدر کلا سهای آموزش مداوم »کمبود وقـت« بـا میـانگیننمـره 89/0±99/3 بی شترین م انع بازدارن ده س ـازمانی»مشکلات کاری (کمبود پرسنل همکار)« با میانگین نمره
20/1±02/4 بود (جداول شماره 3و4).
پرســتاران بیــشترین عامــل انگیزشــی را »کــسب امتیاز« بـا میـانگین نمـره 73/0±40/4 و کمتـرین عامـلانگیزشی را »وجود موق عیت های رقابتی« با میـانگین نمـره19/1±99/2 ذکـر نمودن د. ایـن گ روه مهـم ت رین م انع بازدارنده را »مشکلات کاری (کمبود پرسـنل همکـار)« بـامیانگین نمره 06/1±26/4 و کم اثرتـرین آنهـا را »نبـودتقویم آموزشـی سـالانه« بـا میـانگین نمـره 49/1±82/2 می دانستند. کارشناسان مامایی بیشترین عامل انگیزشـی را»افــزایش میــزان خود کارآمــدی« بــا میــانگین نمــره
75/0±57/4 و کمتـ رین عامـ ل انگیزشـ ی را »وجـ ود موقعیتهای رقابتی « با میـانگین نمـره 19/1±99/2 ذکـرنمودند. این گروه مهمترین مانع بازدارنده را »کمبود وقت« 88/0±01/4 و کمترین مانع بازدارنده را »اعتماد به نفـسپایین (جهت شرکت در کارگاه، سمینار، کنفرانس و …)« بامیــانگین نمــره 33/1±48/2 ذکــر نمودنــد. در ســایر پیراپزشکان (علوم آزمایشگاهی، رادی ولـوژی، اتـاق عمـل،فیزیوتراپی، تغذیه، آمار و مدارک پزشکی) عوامل انگیزشی یا تسهیلکننده مانند گروه مامایی و موانع بازدارنـده ماننـدگروه پرستاری رتبه بندی شـده بودنـد. در گـروه پزشـکانعمومی بیـشترین عامـل انگیزشـی، »فراگیـری برخـی ازتکنیــک هــا و روش هــای درمــان« بــا میــانگین نمــره64/0±44/4 و کمتـــرین عامـــل انگیزشـــی »وجـــود موقعیتهای رقابتی « با میـانگین نمـره 02/1±97/2 ذکـرشده بود . این گـروه از شـرکت کننـدگان مهـمتـرین مـانعبازدارنــده را »مــشکلات کــاری (تجمــع کارهــا پــس ازبازگشت)« با میانگین نمره 88/0±24/4 و کم اهمیتترین مانع را »نامناسب بودن زمان برگزاری دورهها (بعد از شـبکــاری)« بــا میــانگین نمــره 51/1±81/2 مــی دانــستند.
دندانپزشکان بیشترین عامل انگیزشی را »افـز ایش دانـشتخصصی و حرفـهای« بـا میـانگین نمـره 66/0±27/4 وکمترین عامل انگیزشی را »وجود موقعی تهای رقابتی « بـامیــانگین نمــره 12/1±93/2 ذکــر کــرده بودنــد . آن هــا مهمترین مانع بازدارنده را »مشکلات کاری (کمبود پرسنلهمکار)« با میانگین نمره 89/0±26/4 و کم اهمیت تـرین مانع بازدارنده را »اعتماد به نفس پایین (جهـت شـرکت درکارگــاه، ســمینار، کنفــرانس و …)« بــا میــانگین نمــره44/1±11/3 می دانستند. رتبـه بنـدی در گـروه داروسـازانمانند گروه پرستاری بود. با این تفاوت که کم اهمیت تـرینمانع بازدارنده را »اعتماد به نفس پایین (جهـت شـرکت درکارگاه، سمینار، کنفرانس و …)« ذکر کرده بودند. پزشـکانمتخصص نیز بیشترین عامل انگیزشی را »افزایش دانـشتخصصی و حرفـهای« بـا میـانگین نمـره 06/0±97/3 ومهمترین مانع بازدارنده را »مشکلات کاری (کمبود پرسنلهمکار)« با میانگین نمره 98/0±16/4 می دانستند.
نتایج بـه دسـت آمـده از آزمـون تـی مـستقل بـینمیانگین عوامل انگیزشی فـردی 22/0±97/3 و سـازمانی27/0±48/3 اخـــتلاف معنـــادار آمـــاری را نـــشان داد
(001/0<p) که بیانگر تأثیرگذاری متفاوت این عوامـل درشرکت مشمولین در برنامههای آموزش مـداوم اسـت. امـانتایج این آزمون در مقایسه میانگین موانع بازدارنده فـردی36/0±42/3 و سازمانی 23/0±49/3 اختلاف معناداری رانشان نداد (05/0>p) که بیانگر تأثیر یکـسان ایـن موانـعاست. براساس نتایج آزمون آمـاری تـی مـستقل، اخـتلافآمــاری معنــاداری در میــانگین نمــره میــانگین عوامــلتسهیلکننده بین مردان و زنان شرکتکننـده در پـژوهشحاضر وجود نداشت (05/0>p). ضمناً این مورد در ارتبـاطبا موانع بازدارنده نیز مشابه بـه دسـت آمـد (05/0>p). دربررسی میانگین موانع بازدارنده براسـاس وضـعیت تأهـل،آزمون آنالیز واریانس یک طرفـه نـشان داد کـه میـانگینموانع بازدارنده، بین متأهلین نسبت به سایر گروهها بیـشتر بوده به نحوی که این اختلاف معنادار بود (001/0<p)، اما در مقایسه عوامل تسهیلکننده این اختلاف معنـا دار نبـود. لازم به ذکر است در بررسی میانگین عوامل تسهیلکننـده و موانع بازدارنده براساس سابقه کـار، نتـایج آزمـون آنـالیز
واری انس ی ک طرف ه اخ تلاف معن اداری را ن شان ن داد (05/0>p).
جدول 1- رتبه موارد مؤثر بر انگیزه های فردی پاسخگویان برحسب میانگین امتیاز کسب شده
میانگین رتبه گزینه تسهیل کننده (انگیزشی) فردی شماره گزینه در پرسشنامه
0/84±4/25 1 کسب امتیاز 1
0/73±4/20 2 افزایش دانش تخصصی و حرفه ای 5
0/84±4/15 3 افزایش میزان خود کارآمدی 9
0/77±4/10 4 علاقه ذاتی به فراگیری دانش 10
0/79±4/08 5 احساس کفایت و شایستگی در انجام کارها بعد از آموزش های مربوطه 11
0/96±4/06 6 فراگیری برخی از تکنیکها و روش های درمان 21
0/80±4/00 7 مرور اطلاعات قبلی و به روز شدن دانش تخصصی 3
0/89±3/96 8 علاقه به تغییر و رفع نواقص 16
1/05±3/93 9 به روز شدن دانش تخصصی 18
0/87±3/92 10 افزایش توانایی کارهای عملی در گارگاه ها 8
0/92±3/92 11 داشتن تمایل به شرکت در کنفرانس ها و سمینارها 15
1/31±3/55 12 برخورداری از مزایای ارتقاء شغلی 2
0/96±3/51 13 داشتن حس کنجکاوی 14

جدول 2- رتبه موارد مؤثر بر انگیزه های سازمانی پاسخگویان برحسب میانگین امتیاز کسب شده
میانگین رتبه گزینه تسهیل کننده (انگیزشی) سازمانی شماره گزینه در پرسشنامه
0/88±3/90 1 چاره جویی در حل مشکلات حرفه ای 6
0/83±3/87 2 مبادله اطلاعات و تجربیات با دیگر همکاران 4
0/93±3/55 3 افزایش تعامل با سایر همکاران 7
1/06±3/50 4 صدور سریع گواهی ها از طریق سایت 20
1/12±3/49 5 آسان شدن مراحل ثبت نام 19
1/04±3/35 6 استفاده از تسهیلات و موقعیت های موجود در برنامه های آموزش مداوم 17
1/25±3/34 7 امکان پیدایش موقعیت های شغلی بهتر بعد از آموزش ها 12
1/12±3/00 8 وجود موقعیت های رقابتی 13

جدول 3- رتبه عوامل بازدارنده فردی پاسخگویان برحسب میانگین امتیاز کسب شده
میانگین رتبه گزینه موانع (عوامل بازدارنده) فردی شماره گزینه در پرسشنامه
0/89±3/99 1 کمبود وقت 1
1/25±3/75 2 سایر مشکلات خانوادگی 23
1/28±3/56 3 مشکلات خانوادگی خانه داری 21
1/18±3/55 4 مشکلات خانوادگی شغل دوم 22
1/29±3/42 5 مشکلات خانوادگی نگهداری فرزند 20
1/43±3/19 6 عدم آشنایی با نحوه ثبت نام در دوره ها 11
1/40±3/09 7 بی علاقگی و عدم تمایل به آموزش 3
1/38±2/88 8 اعتماد به نفس پایین (جهت شرکت در کارگاه، سمینار، کنفرانس و …) 2

جدول 4 – رتبه عوامل بازدارنده سازمانی پاسخگویان برحسب میانگین امتیاز کسب شده
میانگین رتبه گزینه موانع (عوامل بازدارنده) سازمانی شماره گزینه در پرسشنامه
1/20±4/02 1 مشکلات کاری (کمبود پرسنل همکار) 25
1/27±3/87 2 مشکلات کاری (تجمع کارها پس از بازگشت) 26
1/22±3/87 3 نامناسب بودن زمان برگزاری دوره ها تداخل با شیفت کاری صبح 4
1/19±3/82 4 بعد از شب کاری 7
1/25±3/71 5 عدم تأثیر گواهی دوره ها در حقوق و مزایا 30
1/28±3/67 6 مشکلات کاری (حجم کاری زیاد) 24
1/24±3/64 7 نامناسب بودن زمان برگزاری دوره ها تداخل با شیفت کاری شب 6
1/21±3/61 8 نامناسب بودن زمان برگزاری دوره ها تداخل با شیفت کاری عصر 5
1/34±3/53 9 عدم تناسب محتوای برنامه ها با نیازهای حرفه ای 13
1/46±3/52 10 نبود تقویم آموزشی سالانه در دسترس 32
1/38±3/51 11 هزینه های شرکت در دوره ها 16
1/39±3/48 12 کمبود تشویق از طرف مسؤولین 28
1/43±3/42 13 نامناسب بودن