یحی مـدل، تغییـ رات متغ یـ ر وابـسته مـدل را بـ هخـوبی توضـیح دادهانـد. هـم چنـین مطـابق برآوردهای حاضر، درصد پیش بینی صح یح در ایـ ن مـدل برابـر٣۶/٨۶ درصد میباشد، لـذا حـدودﹰا ٣۶/٨۶ درصـد از متغیرهـا،احتمال حضور یا عدم حضور پیش بینی شده را با ارایـ ه نـسبتی کام ﹰلا مناسب با اطلاعات به درستی اختصاص دادهاند.

Dactylis glomerata گونه
بر اساس برآوردهای انجام شده، بهترین مدل بهدست آمده برای این گونه طبق رابطه ۴ میباشد:
1
P (D. glomerata)=1+

e-(-0.06Asp+0.01Ele-0.30Silt+11.15OM-33.98N-1.142P-1.6953)
[۴]
که در آن: Asp: جهت جغرافیایی ، Ele: ارتفـاع از سـطح دریـا، Silt: سیلت، OM: مواد آلی، N: ازت و P: فسفر میباشد.
با توجه به جدول ٧ و مدل ارائه شده مشاهده میشـود کـهمتغیره ای جه ت، ارتف اع، س یلت، مـاده آل ی، ازت و ف سفر
۷۵
صحت کل پیش بینی مدل ١٠٠ درصد

مهم ترین عوامل تـأثیر گـذار در پـراکنش گونـهD. glomerata میباشد. با افزا یش متغ یرهای ارتفاع و ماده آلی احتمال حـضوراین گونه افزایش خواهد یافت، در حالی که با افزایش متغ ی رهـای جهت، س یلت، ازت و فسفر احتمال حضور ایـ ن گونـه کـاهش۷۶

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول ۵. متغیرهای مهم تأثیرگذار در احتمال حضور گونهP. bulbosa
اثر نهایی کشش میانگین آماره t انحراف معیار ضریب برآوردی میانگین متغیر نام متغیر
٠/٠۴٩٣١ ٣/۵۴٠ ٢/۴٧٧٨ ٠/٠٨١٠۶ ٠/٢٠٠٨۵ ٣١/٠٩١ شیب
٨/٣١٣۶ ٣/٣١۵۵ ١/٧٧۴٢ ١٩/٠٨۵ ٣٣/٨۶٠ ٠/١٧٢٧٣ ازت
٠/٢٠٢۵۴ ۵/۴٨٧۵ ٢/٣٨٨٢ ٠/٣۴۵۴٢ ٠/٨٢۴٩٢ ١١/٧٣۵ فسفر
٠/٩٠٩٨٢ ١۵/٢۶۴ ٢/٠٧۶۴ ١/٧٨۴۶ ٣/٧٠۵۶ ٧/٢۶۶۴ اسیدیته
-٠/٠۵٢٨٧ -٢/۵٢٩٣ -١/٧٣٢۵ ٠/١٢۴٣٠ -٠/٢١۵٣۵ ٢٠/٧١٨
سنگ و سنگ ریزه

جدول ۶. آمارههای مربوط به مدل پیشبینی احتمال حضور گونه P. bulbosa
مک فادن کراگ- اوهلر مادالا استرلا آماره احتمال LIKELIHOOD RATIO TEST LOG-
LIKELIHOOD آماره
٠/۵۴۶٧٢ ٠/٧٠٧۶٠ ٠/۵٢٩٢٣ ٠/۶۶٣٩٠ ٠/٠٣٩٣٨ ١۶/۵٧۴۴ -١۵/١۵٨ ضریب
صحت کل پیش بینی مدل ٣۶۴/٨۶ درصد

جدول ٧. متغیرهای مهم تأثیرگذار در احتمال حضور گونه D. glomerata
اثر نهایی کشش میانگین آماره t انحراف معیار ضریب برآوردی میانگین متغیر نام متغیر
-٠/٠٠٢ -١٠/٢٧٠ -٢/٧۴ ٠/٠٢٣ -٠/٠۶ – جهت
٠/٠٠٠۴ ٢۶/٣٢ ١/٧٩ ٠/٠٠۵ ٠/٠١٠ ٢۶١١/۴ ارتفاع
-٠/٠١٣ -٩/۵٨ -١/٧۴ ٠/١٧ -٠/٣١ ٣٢/۶٠ سیلت
٠/۴٨ ١٧/٧٢ ١/٩١ ۵/٨١ ١١/١۵ ١/۶۶ ماده آلی
-١/۴٧ -۵/۶٠ -١/١٨ ٢٨/۶٢ -٣٣/٩٨ ٠/١٧ ازت
-٠/٠۵ -١٢/٧٩ -٢/۵٨ ٠/۴۴ -١/١۴ ١١/٧٣ فسفر

جدول ٨. آمارههای مربوط به مدل پیشبینی احتمال حضور گونه D. glomerata
مک فادن کراگ- اوهلر مادالا استرلا آماره احتمال LIKELIHOOD RATIO TEST LOG-
LIKELIHOOD آماره
٠/٨٢۴ ٠/٨٩٧ ٠/۶١٩ ٠/٨۶۶ ٠/٠٣٠ ٢١/٢۴٨ -١٢/٨٩١ ضریب
مییابد. با افزا یش یک درصـدی در میـ زان متغ ی رهـای ارتفـاع وماده آل ی، احتمـال حـضور گونـه بـه ترتیـ ب ٣٢٨/٢۶ و ٧٢۶/١٧ درصد افزا یش خواهد یافت و با افزایش یک واحد ی در مقـدارآنهـا، احتمـال حـضور بـه ترتیـب ٠٠٠۴۵/٠ و ۴٨۴۵/٠ واحـد
افزایش خواهد یافت. از طرف ی با افزایش یک درصد ی در میزان جهت، س یلت، ازت و فسفر، احتمال حضور به ترتیـ ب ٢٧٠/١٠، ۵٨٣٠/٩، ۶٠٢۴/۵ و ٧٩٨/١٢ درصد کاهش خواهد یافـت و بـاافزایش یک واحد ی در مقدار آنها، احتمال حـضور بـه ترتیـ ب ٠٠٢٨/٠، ٠١٣٣/٠، ۴٧۶/١ و ٠۴٩۶/٠ واحــد کــاهش خواهــدیافت (جدول ٧). نتایج نشان داد که بیشترین کشش مربـوط بـهمتغیر ارتفاع و بیشترین اثر نهایی مربوط به متغیر ازت میباشـد .
ل ذا ای ن دو متغی ر اهمی ت خاص ی در احتم ال ح ضور یا عدم حضور گونه D. glomerata خواهند داشت. بـا توجـه بـهجدول ٨ مشاهده میشود که آماره نسبت درستنمایی(LR) در این برآورد، بهخوبی در سطح پنج درصـد معنـیدار اسـت، لـذامتغیرهای توض یحی توانستهاند ب هخوبی متغ یـر وابـسته (احتمـالحضور یـا عـدم حـضور) را توصـیف نماینـد، ضـریب تع یـی ن مکفادن ن یز برابر ٨٢۴١۴/٠ شده است، بنابراین، ا یـن آ مـاره بـههمراه آماره های مادالا و استرلا ب یـانگر آن اسـت کـه متغی رهـای توضیحی مدل، تغییرات متغ یر وابسته مدل را بـه خـوبی توضـ یح دادهاند. همچنین مطابق برآوردهای حاضـر، درصـد پـیش بی نـی صحیح در این مدل برابر ١٠٠ درصد میباشد، لـذا ١٠٠ درصـداز متغ یرها، احتمال حضور یا عدم حضور پ یشبی نـی شـده را بـاارائه نسبت ی کام ﹰلا مناسـب بـا اطلاعـات، بـه درسـتی اختـصاصداده اند.

بحث و نتیجه گیری
متغیرهای وارد شده به مدل، شامل دو دسته متغیرهای خـاکی وتوپوگرافی بود . از بین عوامـل خـاکی، مـاده آلـی، ازت، فـسفر،اسیدیته، هدا یت الکتر یکی و درصد سنگریزه و هـر سـه عامـلتوپوگرافی شامل شیب، جهت و ارتفـاع در حـضور و پـراکنشگونههای گ یاهی مورد بررسی، مهـم تـشخیص داده شـدند. بـراساس آماره های ارائه شده و صحت کلـی مـدل هـای بـرآوردی شازم، چن ین استنباط میشود که متغیرهای توضـیحی بـه خـوبی توانستهاند احتمال حضور یا عدم حضور گونههای مورد مطالعهرا توصـیف نماین د. م اده آل ی و نیت روژن از عوام ل مه م در رویشگاه هـایF. ovina و D. gmerata مـ یباشـند . در چنـد ین تحقیق انجام شده به اثرات ماده آلـی بـر خـصوصیات خـاک ازقبیل بهبود ساختمان خاک، افزایش تخلخل خـاک، کـاهش وزنمخـصوص ظـاهری، افـزایش نفوذپـذیری و افـزایش ظرفیـت نگهــداری آب در خــاک اشــاره شــده اســت (١٣، ١۵ و ٢٨)، همچنین یک توافق جهانی در این مورد وجود دارد که ماده آلی، منبـــع مهمـــ ی از انـــرژی را بـــرا ی متابولیـــسم و فعالیـــت میکروارگانیسمهای خاک فراهم میکند (٢٩). نقش ماده آلی درحضور و پراکنش گیاهان توسـط لـو و همکـاران (٢۵)، هـی وهمکاران (٢٣) و جعفر ی و همکاران (٣) نیز تا یید شـده اسـت.
در ارتباط با نیتروژن در ی وپساراکلی (١٩) معتقدند که نیتـروژناز مهم ترین عناصر غذایی است که در سـاختن کلروفیـ ل گ یـاه، نقش اساس ی باز ی م یکند. وجود نیتروژن باعث افزایش پروتئ ین در اندام هایی که پروتئین ذخ یره م یکنند، بقـاء و افـزایش رشـدپنجهها و زیاد شدن نسبت اندام هوایی به ریشه میشود. فیشر و همکاران (٢١) نشان دادند که بعد از آب در دسـترس ، نیتـروژن خاک مهم ترین عامل محدود کننده رشد گیاهان است و در تنـوعگیاهان نقش عمدهای دارد.
فسفر از دیگر عوا ملی خاک ی است که حضور و عدم حضورگونههای گ یاهی مورد بررسی را کنتـرل مـیکنـد، بعـد از ازت،مهمترین عنصر غذایی در تغذیه گ یاه، فسفر میباشد که در رشدزایشی نقش مهمی دارد . این عنصر در گیاهان در عمل فتوسنتز،متابولیسم پروتئ ینها، تنفس و سنتز آنزیم نقش اساسی دارد (٧). این نت یجه، مشابه نتایج محتشم ن یـا و همکـاران (١٠) و فهی مـی پور و همکاران (٨) میباشد. اسیدیته خاک نیز تأثیر معنـیداری بر حـضور و پـراکنش گونـه هـای گ یـاهی مـورد بررسـی دارد .
اسیدیته خاک بهطور مـستقیم رشـد گیـ اه را تحـت تـأثیر قـرارمی دهد. مهمترین نقش اسیدیته خاک ، کنتـرل حلالیـ ت عناصـرغذایی در خاک است. جانیسوا (٢۴)، و یرتانن و همکـاران (٣٢) و ذوالفقاری و همکـاران (۶) نیـ ز در مطالعـات خـود بـه نقـشاسیدیته در حـضور و پـراکنش گیاهـان اشـاره نمودنـد. میـ زان سنگ ریزه خاک، در گونههای Poa bulbosa و Festuca ovina
۷۷
نقش منف ی در حضور این گ یاهان داشت زیرا سنگریزه تـا حـدمشخصی به تهویه و تعدیل بافت خاک کمک میکند و افـزایش بیش از حد آن در خاک، باعث ایجاد لا یه سخت محـدود کننـدهبرای رشد گیاهان م یشود (٢). از م یـ ان عوامـل توپـوگرافی، دوعامل جهت و ارتفاع در احتمال حضور گونـه هـای F. ovina و D. glomerata و عامــل شــ یب در احتمــال حــضور گونــه Poa bulbosa نقش مهم ی دارند. جهت جغرافیایی بر مقدار آب در دسترس گیاه، درجه حرارت خاک و میزان نور دریافتی توسط گیاه تأثیر میگذارد. از طرف دیگر تفاوت در شدت تابش نور در جهتهای مختلف یک دامنه، باعـث بـه وجـود آمـدن تغییـرات مزوکلیمایی در آن دامنه میشـود (١٢). محققی نـی ماننـد زارع و چــاهوکی و همکــاران (۵)، فــو و همکــاران (٢٢)، بانــدانو و همکاران (١۶) و رضا یی و گیلکس (٣٠) نیز جهـت دامنـه را ازعوامل مهم تأثیرگذار در استقرار و پراکنش گونههای گ یـاهی درشرایط مطالعه خود تشخیص دادند . در مورد ارتفاع نیز با توجـهبه کوهستان ی بودن منطقه مورد مطالعه، میتوان گفت کـه عامـل

منابع مورد استفاده
ارتفاع از سطح دریا بهطور مستق یم با تـأثیر بـر عوامـل محی طـی دیگر مثل میزان بارندگ ی و درجه حرارت و بهطور غ یر مـستقیم از طر یق تأثیر در تشکیل خاک بر جوامـع گ یـاهی منطقـه تـأثیر می گذارد. جعفری و همکاران (٣)، د یویس و همکـاران (١٨) و ویللر-رویز و همکاران (٣١) در تحق یقات خود به نتایج مشابه ی رسیدند. شیب زمـین بـر روی م یـ زان نفـوذ و روانـاب (٩) اثـرمعنی داری دارد و از ا یـن رو بـر میـ زان رطوبـت قابـل دسـترسگیاهان نیز عامل مهمی محسوب مـیشـود . هماننـد ایـ ن نت یجـهمارک و همکاران (٢۶) نیز دریافتند که وی ژگـی هـای توپـوگرافی (ارتفاع، شیب و