چیدگی، رسمیت و تمرکز کم، مناسب است [2]. دو تن دیگر از نظریهپردازان مدیریت به نام هایاریک تریستو فرد امـریمحیط هـایچهارگانه را تعیین نمودند و در پژوهشهای خود نتیجه گیری کردند که محیطها، ترتیبـاتساختاری مختلفی را میطلبند.همچنـین نقـش لارنـس و لورشـتبیین ایـن موضـوع بـود کـهمحیطهای خصوصی چندگانهای وجود دارند که از میزان مختلفی از عدم اطمینان محیطـیبرخوردارند و واحدهای موفق فرعی سازمان آن هایی هستن د که خواستههای خرده محـیط -های خود را محقق سـازند و اینکـه میـزان اطمینـان محیطـی در انتخـاب سـاختار صـحیح ومناسب از اهمیت وافری برخوردار است [2].
مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش، اگر سازمانها با محیطی روبهرو باشند که از عـدم اطمینـانبیشتری برخوردار باشد، باید ساختار ارگانیک (پیچیدگی کم، رسمیت کم، تمرکز کـم) و برعکس اگر سازمانها با محیطی روبهرو باشند که در آن اطمینان و ثبات برقرار باشد، بایـدساختار مکانیک (پیچیدگی زیاد، رسمیت زیاد، تمرکز زیـاد ) را برگزیننـد؛ ایـن روابـط بـاعنوان مدل مفهومی این پژوهش در جدول 2 ارایه شده است که فرضیههای پژوهش نیز بـراساس این مدل نوشته شده است:
جدول 2. مدل مفهومی پژوهش

محیطی

اطمینان

عدم

شرایط

محیطی

اطمینان

شرایط

ی
مان
ز
سا

ی
یدگ
چ
ی
پ

سازمانی

ساختار

ابعاد
سازمانی

رسمیت

ی
مان
ز
سا
ز
ک
ر
تم

ساختار
مکانیک

کم

کم

کم

ساختار
مکانیک

زیاد

زیاد

زیاد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

محیطی

  • 2