ایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

لایِ ّب سیضػبختبس پیؾ اص آصهَى ػبیؾ سیضػبختبس پغ اص آصهََى ػبیؾ
لایلایِ ًخؼت M%80+A%20 M%90+A%10
لایِلایِ دٍٍم M%30+A%70 M%40+A%60
لای ػَم A%100 100%A+ د للََیی هىبًیىی

فلض پبیپبیِ

فلض پبیپبیِ

پبیِ
پبی

فلض

پبیِ

پبی

فلض