۳۰

جدول 1 خصوصیات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده
قدرت تفکیک مکانی (متر) تعدادباند طیفی گذر ردیف تاریخ سکو سنجنده

  • 2