مقالات و پایان نامه ها

تحقیق با موضوع ، عمر، ساقه، گلجایی، شکاف، نانو

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶

) میگردد. کاظمی و عامری (2012) اثر اسانسهای گیاهی ، نانوذرات نقره و سالسیلیک اسید را به آلودگی میخک بررسی و دریافتند که تمامی تیمارها نسبت به شاهد باعث کاهش چند برابری جمعیت باکتری می گردد.
3-1- مواد گیاهی
در شهریور ماه 1393 گلهای شاخه بریده آلسترومریا که در مرحله تجاری برداشت شده بودند، از گلخانه ی در شهر اصفهان تهیه و بلافاصله برای انجام تیمار و ارزیابی صفات به آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت منتقل شدند.
3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی
این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل 3 عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 2 فاکتور، شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه (شکل 3-1) و بدون شکاف و فاکتور دوم استفاده از نانو ذرات نقره در 5 سطح (0، 5، 10، 20 و 30 میلی گرم در لیتر) و شاهد بدون شکاف و نانو ذرات نقره، با 10 تیمار، 3 تکرار و 30 پلات و در هر پلات 5 شاخه گل و در مجموع 150 شاخه گل در آزمایشگاه ارزیابی عمر گلجایی در شرایط فتوپریود 12 ساعت، شدت نور 12 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، رطوبت نسبی 60 تا 70 درصد و دمای 2±18 درجه سانتی گراد انجام شد (شکل 3-2).

شکل 3-1- شکاف انتهای ساقه شکل 3-2- نحوه قرار دادن پلات ها
3-3- معرفی تیمارها
10 تیمار مورد استفاده به قرار زیر بودند:
1- :C0N0 بدون شکاف انتهایی ساقه + بدون نانو ذرات نقره (شاهد)
2- :C0N5 بدون شکاف انتهای ساقه + 5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
3- :C0N10 بدون شکاف انتهای ساقه + 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
4- :C0N20 بدون شکاف انتهای ساقه + 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
5- :C0N30 بدون شکاف انتهای ساقه + 30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
6- :C1N0 شکاف انتهای ساقه + بدون نانو ذرات نقره
7- :C1N5 شکاف انتهای ساقه + 5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
8- :C1N10 شکاف انتهای ساقه + 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
9- C1N20: شکاف انتهای ساقه + 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
10- C1N30: شکاف انتهای ساقه + 30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره
3-4- اندازهگیری صفات
3-4-1- عمر گلجایی
طول عمر گلجایی به فاصله شروع تیمار تا زمان پیری گل که همراه با پژمردگی گلبرگها و زرد شدن برگ ها میباشد تعریف و به صورت روز بیان شد (شکل 3-3 و 3-4).
شکل 3-3- روز اول عمر گلجایی شکل 3-4- پایان عمر گلجایی
3-4-2- کاهش وزن تر
با توجه به میزان وزن نهایی گل، وزن باز برش ، وزن ریزش و وزن نهایی، کاهش وزن تر برحسب گرم به ازای هر شاخه گل طبق رابطه زیر محاسبه شد:
(وزن ریزش ها+ وزن بازبرش ها+ وزن نهایی) -وزن تر اولیه = کاهش وزن تر
3-4-3- درصد ماده خشک
پس از پایان عمر گلجایی شاهد، وزن تر گلها اندازه گیری و در دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت قرار داده شد. پس از اطمینان از خشک شدن کامل گلها، با ترازوی دیجیتال توزین شد. درصد ماده خشک از رابطه زیر محاسبه شد:
100× (وزن تر گل ها در پایان عمر شاهد ÷ وزن خشک)= درصد ماده خشک
3-4-4- جذب آب
با توجه به حجم اولیه محلول گلجایی (600 سی سی) و میزان تبخیر اتاق و کاهش حجم محلول گلجایی، جذب آب از فرمول زیر محاسبه شد:
میانگین وزن تر 5 شاخه گل ÷ (میانگین تبخیر اتاق + محلول باقیمانده در پایان عمر گلجایی)-600 = (ml g-1FW) جذب آّب
3-4-5- نشت یونی
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد نیم گرم برگ از هر پلات با 50 سی سی آب مقطر دوبار تقطیر شده را داخل ظروف در بسته در دمای آزمایشگاه به مدت 24 ساعت قرار دادیم و سپس با دستگاه EC سنج اندازه EC1 آن را حساب کردیم. سپس برای اندازه گیری EC2 نیم گرم برگ را در دمای 20- درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت منجمد کرده و بعد از 24 ساعت دوباره برگها را در دمای اتاق به مدت 24 ساعت قرار دادیم و سپس با دستگاه EC اعداد آن را خواندیم (شکل 3-5) نشت یونی از فرمول زیر حساب شد:
100× EC2 ÷ EC1 = نشت یونی
شکل 3-5- اندازه گیری نشت یونی با دستگاه EC سنج
3-4-6- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
برای اندازه گیری این فاکتور از رفرکتومتر دستی استفاده شد. بدین صورت که بعد از باز برشهای انتهای ساقه در ابتدا و انتهای عمر گلجایی شاهد، یک قطره از آب موجود در برشها (ریکاتها) بر روی صفحه شیشه ای رفرکتومتر دستی (مدل N-1? ساخت شرکت ATAGO کشور ژاپن) ریخته و درجه بریکس آن هر 2 روز یک بار خوانده شد. تفاضل بین اعداد به دست آمده از اندازه گیری میانگین بریکس روز اول و میانگین بریکس روز آخر عمر گلجایی شاهد به عنوان درجه بریکس آن شاخه گل در نظر گرفته شد (شکل 3-6).
شکل 3-6- اندازه گیری درجه بریکس
3-4-7- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد یک شاخه از هر پلات خارج شد و رنگیزه کاروتنویید از روش مزمودار و مجومدار (2003) اندازه گیری شد (شکل 3-7).

شکل 3-7- اندازه گیری کاروتنویید گلبرگ
3-4-8- کلروفیل a، b و کل برگ
به منظور اندازهگیری مقدار کلروفیل، در پایان عمر گلجایی شاهد یک شاخه گل از هر پلات جهت اندازه گیری کلروفیل خارج شد. مقدار کلروفیل a، b و کل به روش مزمودار و مجومدار (2003) اندازه گیری شد (شکل 3-8).
شکل 3-8- استخراج کلروفیل گلبرگ
3-4-9- نسبت باز شدن گلها
به منظور اندازه گیری نسبت باز شدن گلها هر 2 روز یک بار شمارش گلهای باز و بسته انجام شد و سپس نسبت باز شدن گلها از فرمول زیر محاسبه شد:
کل گلهای باز و بسته در روز آخر ÷ گل باز روز آخر
= نسبت باز شدن گل کل گلهای باز و بسته روز اول ÷ گل باز روز اول
3-4-10- اندازهگیری اتیلن
برای اندازه گیری مقدار اتیلن آزاد شده در روز دوم از هر گلدان یک شاخه گل انتخاب شده و مقدار اتیلن از روش چمنی (1384) اندازه گیری شد (شکل 3-9).
شکل 3-9- اندازه گیری اتیلن
3-4-11- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا
نمونه گیری از انتهای ساقه و محلول گلجا 24 ساعت پس از شروع آزمایش انجام و شمارش باکتری به روش لیو و همکاران (2009) انجام شد (شکل 3-10).
شکل 3-10- کشت باکتری
3-4-12- پراکسیده شدن لیپیدها
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگ های آن برای اندازه‌گیری پراکسیده شدن لیپیدها، مالوندیآلدئید (MDA) با استفاده از روش هیت و پاکر (1986) به عنوان محصول واکنش پراکسیده شدن اسیدهای چرب غشاء اندازهگیری گردید.
3-4-13- آنزیم پراکسیداز (POD)
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگهای آن برای سنجش فعالیت سینتیکی آنزیم POD از روش یین و همکاران (2007) استفاده گردید.
3-4-14- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگ های آن جهت ارزیابی SOD به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از روش ژیانوپلتیس و رایس (1997) اندازه گیری شد.
3-5- تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها ابتدا در نرم افزار Excel ثبت شدند، سپس تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون LSD انجام شد. رسم نمودارها با نرم افزار Excel انجام گرفت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1- عمر گلجایی
طبق جدول تجزیه واریانس دادهها، اثر نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد و اثر تکی شکاف و همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح 5 درصد آماری معنیدار شده است (جدول 4-1).