صدهای برتر و نیز نصف درصدهای برتر به صورت ترکیب و به شرح (1%موسیر و 5/0% زردچوبه )و نیز (5/0 %موسیر و 0.25 %)‌ زردچوبه به خمیر ماهی اضافه شد . خمیر ماهی حاوی عصاره های ترکیبی مجددا به صورت کتلت ماهی با پیاز و نمک و رب مخلوط و سرخ شد و در اختیار اعضای گروه پانل قرار گرفت . مجدد طی ارزیابی گروه پانل و رای آنها خمیر ماهی حاوی 5/0? .موسیر و 25/0? عصاره زردچوبه)‌ به عنوان درصد برتر ترکیبی انتخاب شد
نمونه ها به تعداد 120بسته 250 گرمی و به تفکیک 30 نمونه خمیر ماهی فراوری شده با 0.5? عصاره زردچوبه ¸30 نمونه خمیر ماهی فراوری شده با 1?عصاره موسیر و 30 نمونه خمیر ماهی فراوری شده به صورت ترکیب 0.25 ? عصاره زردچوبه و 0.5? عصاره موسیر و 30 نمونه شاهد تهیه شد و به صورت منجمد به تهران منتقل گشت
3-3- مطالعه اثر عصاره ها بر زمان ماندگاری
3-3-1 سنجش درصد رطوبت
ظرف را که حاوی 35 گرم شن بود همراه با میله شیشه ای به مدت نیم ساعت در اتوو 2±103 درجه سانتی‏گراد کاملا خشک شد سپس ظرف و محتویات آن در دسیکاتور تا درجه حرارت آزمایشگاه سرد شد و سپس با دقت یک میلی گرم توزین گردید سپس 5 تا 10 گرم از نمونه خمیر ماهی آماده شده به ظرف منتقل گردید و مجددا به دقت یک میلی گرم توزین گردید .
بر حسب وزن نمونه آزمودنی 5 میلی لیتر الکل اتیلیک به ظرف اضافه گردید و به وسیله میله مخلوط شد و روی حمام آب که درجه حرارت آن برای جلوگیری از بیرون پاشیدن بخشی از نمونه بین 60 – 80 درجه سانتی گراد تنظیم شده قرار گرفت و در فواصل زمانی معین هم زده شد تا الکل تبخیر شود . ظرف و محتویات آنرا مدت 2 ساعت در اتوو که در 2±103 درجه سانتی‏گراد تنظیم شده حرارت داده شد , سپس ظرف از اتوو به دسیکاتور منتقل گردید . ظرف تا درجه حرارت آزمایشگاه سرد شده و سپس به دقت یک میلی‏گرم توزین گردید . پس از توزین رطوبت از فرمول زیر محاسبه شد(62)
m0 = وزن ظرف و میله بلوری و شن بر حسب گرم
m1 = وزن ظرف حاوی نمونه و شن وسیله بلوری بر حسب گرم قبل از خشک کردن .
m2 = وزن ظروف حاوی نمونه و شن و میله بلوری بر حسب گرم بعد از خشک کرد
رطوبت=((m1-m0)-(m2-m0))/(m1-m0)
3-3-2
اندازه گیری ph
Ml100 آب مقطربه 10 گرم نمونه خمیر ماهی از هر تیمار و شاهد اضافه شد و به مدت 10 ثانیه با میله شیشه ای مخلوط شد . سپس pH نمونه ها با pHمتر دیجیتالی اندازه گیری شد. قبل از اندازه گیری pHنمونه ها دستگاه pHمتر با استاندارد های 4,7 و11 کالیبره شد (9) .
3-3-3
اندازه گیری TVN
برای اندازه گیری میزان کل بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) 10 گرم از نمونه خمیر ماهی 2 گرم اکسید منیزیم (کاتالیزور) ،2 قطره ضد کف و 300 میلی لیتر آب مقطر به بالن کلدال اضافه شد. درون ارلن 25 میلی لیتر اسید بوریک 2 درصد و 2 قطره متیل رد ریخته شد و در زمانی که حجم بالن به CC 100 رسید با اسید سولفوریک 1/. نرمال تیتر گردید. و مطابق فرمول ذیل میزان TVB-N محاسبه گردید(63).
TVB-N=(میزان اسید ×1/4×100)/(نمونه وزن)
3-3-4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اندازه گیریTBA
برای اندازه گیری تیوباربیتوریک اسید، 200 میلی گرم از نمونه خکیر ماهی به یک بالن 25 میلی لیتر انتقال داده شد و با 1-بوتانول به حجم رسانده شد و 5میلی لیتر از این مخلوط را در لولهی دربدار منتقل گشت و 5 میلی لیتر به آن معرف تیوباربیتویک اسید اضافه گردید. لوله های فوق به مدت 2 ساعت در حمام آب °C95 قرار گرفتند. سپس در دمای محیط سرد شدند و مقدار جذ ب نوری آن در 530 نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر اسپکتروفتومتر Uvvisible seconam مدل xtb5 در مقابل آب مقطر خوانده شد و مطابق فرمول ذیل تیوباربیتوریک اسید محاسبه گردید(64)
TBA=(50×(شاهد جذب-تیمار جذب))/200
3-3-5
استخراج چربی از خمیر ماهی

استخراج چربی با روش کلروفرم-متانول انجام شد (65)‌ ابتدا مقدار 15 گرم نمونه خمیر ماهی را وزن شد و به همراه 60 سی سی متانول در دکانتور ریخته و به خوبی یکنواخت گردید. سپس مقدار CC 30 کلروفرم افزوده و دکانتور تکان داده می شود. پس از 5 دقیقه دوباره 30 میلی لیتر کلروفرم به دکانتور اضافه شده و به مدت 24 ساعت در این حالت قرار گرفت تا چربی استخراج شود. بعد از 24 ساعت برای جداسازی فازها 36 میلی لیتر آب مقطر اضافه شد. بعد از 2 ساعت فاز زیرین در بالن سرسمباده ای جمع شده و در روتاری قرار گرفت تا حلال آن تبخیر شود و فقط روغن باقی بماند. روغن استخراج شده برای اندازه گیری FFA و PV مورد استفاده قرار گرفت.
3-3-6- انداره گیری مقدار پراکسید
نمونه روغن استخراج شده به دقت در یک ارلن مایر ml250 وزن گردید و حدود ml25 از محلول اسید استیک کلروفرم با نسبت 2:3 به محتویات ارلن اضافه گردید .سپس ml5/0 از محلول یدور پتاسیم اشباع ml30 آب مقطر و ml5/0 محلول نشاسته 1? به محتویات ارلن اضافه شد . مقدار ید آزاد شده با محلول تیوسولفات سدیم 01/0 نرمال تیتر گردید و با توجه به معادله ذیل میزان پراکسید محاسبه شد(64) .
PV=(تیوسولفات مصرفی حجم ×نرمالیته ×1000)/(روغن نمونه وزن )
3-3-7 اندازه گیری اسید های چرب آزاد
25 میلی لیتر الکل اتیلیک خنثی شده به وسیله سود نرمال به نمونه روغن اضافه گردید. سپس در مراحل بعدی با کمک 2 تا 3 قطره معرف فنل فتالئین و میزان مصرفی سود نرمال مقدار اسیدیته برحسب درصد اسید اولئیک بر طبق فرمول ذیل تعیین گردید (64)‌

  • 2