مقالات و پایان نامه ها

تحقیق با موضوع ، مداخله، بلافاصله، روان، استرس، سلامت

مارس 12, 2018

میانگین نمـره استرس و سلامت روان همچنان برای گروه آزمایش بـاقیماند و نتایج آزمـون تـی مـستقل بـرای میـانگین اسـترس (39/4±34/11)، (009/0=p) و میـ انگین سـ لامت روان
(43/9±73/21)، (004/0=p) بود.
میانگین نمـرات اضـطراب (1p) و افـسردگی (2p) برای گروه آزمایش تنها در یک ماه بعد از مداخلـه نـسبتبه قبل از آن از لحاظ آمـاری معنـا دار بـود (005/0=1p و008/0=2p).
جهت مقایسه درون گروهی از روش آنالیز واریانس اندازههای تکراری تـک نمونـهای اسـتفاده شـد. در گـروهآزمایش در طـول زمـان متغیر هـای اسـترس افـسردگی وسـلامت روان از لحـاظ آمـاری معنـا دار بودنـد کـه متغیـراسترس در بلافاصله بعد از مداخلـه نـسبت بـه قبـل از آن (1p) و یک ماه پس از پایان مداخله نسبت بـه قبـل از آن
(2p1=0/006 ، p2<0/001) (p)، متغیر افسردگی تنها دریک ماه بعد از مداخله نسبت بـه قبـل از آن (004/0=p) و متغیر سلامت روان در بلافاصله بعد از مطالعـه نـسبت بـهقبل از آن (1p) و یک ماه پس از پایان مداخله نـسبت بـهقبـــل از آن (2p1<0/001 ، p2<0/001) (p) نتـــایج از لحاظ آماری معنـا دار بودنـد. در گـروه کنتـرل تغییـرات درطول زمان از لحاظ آماری معنادار نبود.
جدول 1- میانگین نمرات افسردگی- اضطراب – استرس و سلامت روان در مادران کودکان بیش فعال و کنترل مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی امام رضا (ع) در سال 1391
p-value گروه کنترل گروه آزمایش زمان متغیرها
0/111
<0/001
<0/001 13/66±3/90
14/77±3/69
14/33±3/66 15/23±3/36
12/29±4/32
11/34±4/39 قبل از مداخله
بلافاصله بعد از مداخله یک ماه بعد از مداخله استرس
0/483
0/417
0/008 11/11±4/22
12/25±3/98
12/35±3/88 10/22±4/97
10/33±4/72
8/29±4/47 قبل از مداخله
بلافاصله بعد از مداخله یک ماه بعد از مداخله افسردگی
0/567
0/205
0/005 8/88±5/56
10/37±5/00
11/29±4/25 8/14±3/69
7/74±4/51
6/59±4/27 قبل از مداخله
بلافاصله بعد از مداخله یک ماه بعد از مداخله اضطراب
0/474
0/009
0/004 37/66±14/64
33/70±12/60
37/03±11/73 34/42±13/22
20/50±10/56
21/73±9/43 قبل از مداخله
بلافاصله بعد از مداخله یک ماه بعد از مداخله سلامت روان

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

شکل 1- میانگین نمرات استرس در گروه های آزمایش و کنترل قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله
11
12
13
14
15
16
٠
١
٢
آزمایش
کنترل