مداران خرده پا را حـذفنموده و زمینه اشتغال آنان در بخشهای دیگر را فراهم نمود.
اجرایی نمودن یافتههای این تحقیـ ق و تحقیقـات مشـابه درزمینه رعایت تعادل سطح بهره بـرداری بـا شـرایط اکولوژیـ ک و اقتصادی- اجتماعی، میتواند بهرغم پیچیدگی هـای موجـود درمسـیر اجـرا (21)، زمینـه را بـرای توجـه بـه سـایر جنبـه اهـ ی بهرهبرداری از مراتع و همچنین تکنولـوژ ی هـای قابـل اسـتفادهبهمنظور مدیریت بهتر این عرصهها فراهم نماید. بهعنوان مثـال،توجه به سایر جنبههای درآمدزای مراتع ماننـد بهـره بـرداری از محصولات فرعی و دارویی، گردشگری و پرورش زنبور عسـل

منابع مورد استفاده
کمک خواهد کرد تا میزان درآمد در واحد سطح افزای ش یافته و ضمن رعایت اندازه بهینـه، تعـداد بهـره بـردار بی شـتری بتواننـدمعیشت خود را از این محـل تـأمین نماینـد. همچنـین چنانچـهبهمنظور پیشگیری از تجاوز دامداران و بهرهبرداران غیرقانونی به عرصههای مرتعی که مسـبب بسـیاری از تخر یـبهـا در سـطحمراتع کشور میباشد، سیاستهای تحدید مکانیکی حدود مراتع با کمک شیوههایی مانند حصارکشی در دستور کـار قـرار گیـ رد می توان هزینههای اجرا و پیادهسازی ایـ ن تکنولـوژ یهـا را نیـ ز بهعنوان هزینههای بنگاه مرتعداری لحاظ نمـوده و انـدازه بهینـهمرتع را با درنظر گرفتن آن تعیین نمـود بـه گونـهای کـه ضـمنمحصور نمـودن عرصـه هـای مرتعـی، ایـ ن عملیـ ات از توجیـ ه اقتصادی کافی نیز برخوردار باشد. ضرورت این مسأله بهویژه با توجه به گستردگی عرصهها و اندازه بـزرگ سـایز مطلـوب کـهکنترل مستمر انسانی را با مشکل مواجه میسازد، بـ یش از پـ یش نمایان میگردد.
آقاخانی، ر. 1379. مقایسه کارائی اقتصادی طرحهای مرتعداری اجرا شده با وضعیت قبل از آن در شهرستان سمیرم اصفهان.
پایاننامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی.
ارزانی، ح.، ع. مهرابی، ح. آذرنیوند و ع. نیکخواه. 1383. حداقل مساحت مورد نیاز دامداران عشایری استان لرستان. مجموعه مقالات سومین همای ش ملی مرتع و مرتعداری در ایران، انجمن مرتعداری ایران، کرج، شهریور 1383.
ارزانی، ح.، ح. آذرنیوند، ع. مهرابی، ع. نیکخواه و ل. فاضل دهکردی. 1386. حداقل مساحت مرتع مورد نیاز دامداران استان سمنان. مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی 74: 113-107.
ارزانی، ح.، ب. اصلانپنجه، ع. طویلی، م. ع. زارع چاهوکی و ع. مهاجری. 1393. ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان. نشریه مرتعداری 1(3): 20 -1.
ازکیا، م. 1379. طرح بررسی تطبیق ابعاد اجتماعی- اقتصادی و فنی نظامهای بهرهبرداری از مراتع با تأکید بر نظام تعاونی در استانهای آذربایجان شرقی و کردستان. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 374 ص.
انصاری، ح.، م. تبریزی و م. ازکیا. 1379. طرح بررسی تطبیقی ابعاد اجتماعی- اقتصادی و فنی نظامهای بهرهبرداری از مراتع با تأکید بر نظام تعاونی در استانهای آذربایجان شرقی و کردستان، جلد یازدهم (سنتز، مقایسه تطبیقی و بین استانی نظامهای بهرهبرداری از مراتع)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 294 ص.
برهانی، م.، ح. ارزانی، م. بصیری، م. ع. زارع چاهوکی و م. فرحپور. 1393. بررسی اثر طرحهای مرتعداری بر پوشش گیاهی مراتع در شهرستان سمیرم استان اصفهان. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 21(3): 540 -530.
خدادادکاشی، ف.، ف. باقری، ح. حیدری و ا. خدادادکاشی. 1381. اندازهگیری شاخصهای فقر در ایران: کاربرد انواع خط فقر، شکاف فقر، شاخص فقر، گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی.
خواجهالدین، س. ج. و م. بصیری. 1373. پیشگفتار. مجموعه مقالات اولین سمینار ملی مرتع و مرتعداری در ایران، سازمان جنگلها و مراتع کشور و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، 488 ص.
دهداری، س.، ح. ارزانی، ح. موحد، م. ع. زارع چاهوکی و ح. شعبانعلی فمی. 1393. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مقایسه وضعی ت بهرهبرداری مراتع طرحدار و بدون طرح شهرستان سمیرم. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 21(3): 393-
.383
رنجبر، ح. 1388. تعیین حداقل اندازه اقتصادی طرحهای مرتعداری (مطالعه موردی: شهرستان نکا). پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
ساسولی، م. 1386. تعیین اندازه بهینه اقتصادی بهرهبرداری در طرحهای مرتعداری استان تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران.
محمدی، ع. 1389. تعیین اندازه واحدهای بهرهبرداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیک- اقتصادی- اجتماعی در حوزه آبخیز شمالی رودخانه کوهرنگ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محمدی، ع.، س. ج. خواجهالدین و س. ا. خاتون آبادی. 1386. تعیین اندازه واحدهای بهرهبرداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیکی – اقتصادی اجتماعی در حوزه آبخیز شمالی رودخانه کوهرنگ، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 40(ب):
.425-436
معتمدی، ج. 1390. برآورد ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع بهمنظور تعادل دام و علوفه، پایاننامه دکترای مرتعداری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، 273 ص.
مرکز آمار ایران. 1390. چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.
سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان. 1385. مطالعات تفصیلی- اجرایی آبخیزداری حوضه مورد غفار هلایجان ایذه. جلد 5،
101 ص.
میلادفر، ح.، ح. بارانی، ر. جولایی و پ. ریاضیفر. 1389. بررسی و تعیین اندازه بهینه واحدهای بهرهبرداری مرتعی بر پایه بهرهوری اقتصادی و پایداری اجتماعی (بررسی موردی: مراتع شهرستان ارومیه). نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران 63(1): 188-105.
.91 Crosthwite, J., N. Maclod and N. Malcom. 1997. Theory and practice in natural resource management. Proceedings of the Australian Association for Social Research, Charls Start University, Wegga.
.02 Galvine, K. A. and P. K. Athornton. 2001. Human ecology, economics and pastoral household modeling. (chapter
8), PP. 105-124. In: Boone, R. B. and M. B. Coughenour, (Eds.), A System for Integrated Management and Assessment of East African Pastoral Lands, Balancing food security, wildlife conservation and ecosystem integrity,.
Fina
l Report to the Global livestock CRSP.