ن. آن ها کـار را مکـانی بـرای خلاقیـت،اعتماد به نفس و یـادگیری، جـایی کـه پـول و پـاداش،ثانویه است، می دانند. آن ها افراد محیط کار را به عنوانانــسان هــایی بــا قــوت، ضــعف، نگرانــی، نیازهــا وخواستههای خودشان در نظـر مـی گیرنـد، بـرای آن هـاروابط، همواره قبل از کار است.
لذا با توجه به اهمیت معنویت در دانـشجویان بـهخصوص دانشجوی ان دندانپزشکی که اغلب بـا بیمـارانیسروکار دارند که نیازمند حمایت قوی می باشـند و بایـدبه گون های از نظر روحی و روانی آماده گردنـد کـه ایـننق ش را ب ا کفای ت و اعتم اد بپذیرن د . در قال ب ای ن پژوهش بر آن شـدیم کـه تحقیقـی را بـا هـدف تعیـین میـزان هـوش معنـوی دانـشجویان دندانپزشـکی شـهر تهران انجام دهیم.

روش مطالعه

روش این مطالعه از نـوع توصـیفی- مقطعـی بـود . زمان آن سـال 93-92 بـوده و مکـان آن دانـشکده هـای دندانپزشکی شهر تهران شامل دانشگاه آزاد، تهران، شـاهدو شهید بهشتی و پردیس آزاد کیش بود.
جامعــه مــورد پــژوهش در ایــن مطالعــه شــاملدانشجویان مـشغول بـه تحـصیل دوره دکتـری حرفـهای دندانپزشکی در دانشگاههای شهر تهران بـود. کـه شـامل2600 نف ر م ی ش ود. معیاره ای ورود ب ه مطالع ه ب رای دانــشجویان عبــارت بود نــد از تحــصیل در دوره دکتــری حرفهای دندانپزشکی در یکی از دانشگاههای تهران شـهیدبهشتی، شاهد، دانشگاه آزاد و پردیس آزاد کیش که تمایلبه شرکت در ایـن تحقیـق را داشـتند . نمونـه هـ ا بـه روشتـصادفی انتخـاب شـدند. دانـشجو یان براسـاس شـماره دانشجویی، شماره گذاری شده و سـپس از طر یـق جـدول اعداد تصادفی نمونه ای از دانشجویان به نـسبت جمع یـت دانشجوی دندانپزشکی هـر دانـشگاه ، بـه عنـوان نمونـه انتخاب شدند. دانـشجویان بـا اخت یـار و علاقـه خـود بـه پرسشنامه ها پاسخ دادند؛ به علاوه به آنان اطمینـان داده شد که پاسخ های آنان کاملاً محرمانه باقی می ماند.
حجم نمونه براساس فرمول تعیـی ن حجـم نمونـه
تـصادفی ب ه روش Krejcie و Morgan (8) جه ت جامعه 2600 نفـری دانـشجویان دوره دکتـری حرفـهای دانشگاههای سطح شهر تهران با سـطح اطمینـان 95%، 335 نفر تعیین شد . ولی برای جلوگیری از اشـکالات بـه وجود آمده ناشی از حذف احتمالی برخی از نمونهها، 481 نمون ه جم ع آوری ش د. ب رای جمـع آوری اطلاع ات از پرسشنامهای استفاده شد که شامل قسمتهای ذیل بود: در قــسمت اول پرســشنامه ویژگــ ی هــای دموگرافیــک شرکتکنندگان در پژوهش شامل سن؛ جنسیت، وضعیتتأهل، ترم تحصیلی، وضعیت اقتـصادی، محـل سـکونتقبل از پذیرش دانشگاه و وضعیت محل سکونت فعلـی ودر قسمت دوم پرسـشنامه هـوش معنـوی در ایـران کـهتوسط عبداﷲ زاده و همکاران 1387 با 29 عبارت طراحیگردیده است مورد بررسی قرار گرفت. این ابزار در ایـرانبا توجه به ویژگیهای فرهنگی جامعـه تـدوین و سـپساعتبارسنجی شده است. پایایی این پرسشنامه که برروی 280 نفر گروه نمونه اجرا شد 89/0 بـه دسـت آمـد . در چرخش واریماکس، 2 عامل اصـلی »درک و ارتبـاط بـا سرچشمه هستی« با 12 سؤال و »زندگی معنوی یا اتکاء به هسته درونی« با 17 سؤال به دست آمد.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

گویههای ابزار مـذکور دارای گزینـههـ ای کـاملاًمخالفم، مخـالفم، تاحـدودی، مـوافقم و کـاملاً مـوافقماست. برای نمر هگذاری آزمون به گزینه کـاملاً مخـالفمنمره یک، مخالفم دو، تاحـدودی سـه، مـوافقم چهـار وکاملاً موافقم نمره پنج داده می شود. دامنه تغییـرات 29 تا 145 می باشد. تفـسیر امتیـاز کـسب شـده دختـران وپسران متفاوت است. جدول تفسیر نمـرات دختـران بـهشرح ذیل است: کسب نمره 137 به بالا: به منزله امتیازخیلی بالا؛ کسب نمره 129 تا 136: امتیـاز بـالا؛ کـسب نمره 111 تا 128: امتیـاز متوسـط، کـسب نمـره 94 تـا110: نمره پایین ، کسب نمره کمتر از 93: خیلی پـایین.
جدول تفسیر نمرات پسران به شرح ذیـل اسـت: کـسبنمره 135 به بالا : به منزله امتیاز خیلی بالا؛ کسب نمره124 تا 134: امتیاز بالا؛ کسب نمره 106 تا 123: امتیاز متوسط؛ ک سب نمره 85 تا 105: نمره پایین؛ کسب نمـرهکمتر از 84: خیلـی پـایین. پایـایی و روایـی پرسـشنامهمذکور مورد تأیید قرار گرفته است (9).
کلیه اطلاعات پرسشنامه هـ ا وارد نـرم افـزارSPSS v.16 شد . از آمار توصیفی جهت توزیع فراوانـی و میـانگینتمام ابعاد هوش معنوی استفاده شد. همچنین جهت توصیفمشخــصات دموگرافیــک از آمــار توصــی فی اســتفاده شــد. همچنــین بــرای بررســی نرمــالیتی داده هــا از آزمــون کولمـوگروف-اسـمیرنوف اسـتفاده گردیـد و بـرای بررسـی هموژنیتی از آزمون لـون اسـتفاده شـد و چـون p-value بیش از 0/05 بود، هر دو فرض نرمالیتی و هموژنیتی برقـراربود. د ر ضمن، به منظور بررسی تفاوت نمرات هوش معنوی با توجه بـه متغیرهـای جنـسیت و وضـعیت تأهـل ، سـنواتتحصیلی، سن و پیشرفت تحصیلی و همچنین بررسی رابطهبین اجزای هوش معنـوی از معیارهـا، آزمـونهـ ا و ضـرایب مربوطه ( آزمون تـی مـستقل، آنـالیز واریـانس یـک طرفـه) استفاده شد. سطح معناداری (05/0<p) در نظر گرفته شد.

یافتهها
در این مطالعه 481 دانشجوی دندانپزشکی مـشغولبه تحصیل در دانشگاههای سطح شهر تهران وارد مطالعـهشدند. از این تعداد، 284نفر (59%) مـرد و 197نفـر (41%) زن بودند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اطلاعات دموگرافیـک دانـشجویان بـه تفکیـک در جدول شماره 1 قابل م شاهده می باشد.
میانگین نمـره هـوش معنـوی دانـشجویان در ایـنمطالعـه 51/17±89/110 بـود کـه در دانـشجویان دختـر 83/16±61/111 و پسر 44/18±84/109 می باشد. بـرایمشخص نمودن اختلاف نمره دانشجویان دختـر و پـسر ازتــست Independed Sample T-test اســتفاده کردیم که تفاوت معناداری نشان نداد (0/275=p) (جـدولشماره 2).
برای تعیین رابطه بین هوش معنوی با جنس، محلسکونت، محل اقامت قبل از پذیرفته شدن، وضعیت تأهـل از آزمون تی مـستقل اسـتفاده شـد. هـیچ کـدام از متغیرهـاارتباط معناداری با هـوش معنـوی نداشـتند. بـرای تعیـینرابطه هوش معنوی با سن، ترم تحصیلی، معدل و وضعیتاقتصادی از آزمون آنالیز واریانس استفاده شد. ارتبـاط بـینتمام متغیرهای بالا و هوش معنوی معنادار شد بـه طـوریکه با افزایش سـن، تـرم تحـصیلی، معـدل و بهتـر شـدنوضعیت اقتصادی میانگین نمـره هـوش معنـوی افـزایشمییابد. اطلاعات تکمیلی در جدول شماره 3 قابل مشاهده است.
اطلاعات جز یی تر پیرامون هر کـدام از حیطـههـ ای هوش معنوی در جدول شماره 4 قابل دسترسی مـی باشـد .
همچنین لازم به ذکر است که نتایج آزمون بونفرونی نشانداد که اختلاف دو به دو بین هر سه متغیـر معنـادار اسـت (001/0<p).
*p-value نمره هوش معنوی
میانگین و انحراف از معیار جمعیت
61/111 ±83/16 دانشجویان دختر =n (284)
**0/275 84/109 ± 44/18 دانشجویان پسر=n (197)
89/110 ± 51/17 مجموع=n (481)
* Independed Sample t-test
**تفاوت غیر معنادار 1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 1- اطلاعات دموگرافیک دانشج ویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93
درصد (٪) تعداد (نفر) متغیر 59٪
41٪ 284
197 مذکر
مؤنث جنسیت
47/ 8٪
7/40٪
9/ 4٪
2/ 1٪ 230
196
45
10 22-18
27-23
32-28
بالاتر از 32 سن (سال)
44/ 7٪
36/ 2٪
15 /6٪
3/ 5٪ 215
174
75
17 4-1
8ـ 5
12ـ 9 بیشتر از 12 ترم تحصیلی
15/ 6٪
51/ 8٪
32/ 6٪ 75
249
157 زیر 14
14ـ17
17 به بالا معدل
57/ 6٪
42/ 4٪ 277
204 خوابگاه
خانه وضعیت سکونت فعلی
42/ 8 %
54/ 9 %
1/ 7 % 206
264
8 تهران
شهرستان
خارج از ایران وضعیت سکونت قبل از دانشگاه
16٪
42/ 4٪
33/ 9٪
7/ 7٪ 77
204
163
37 عالی خوب
متوسط ضعیف وضعیت اقتصادی
41 ٪
54/ 1 ٪
3/ 3 ٪
1/ 7 ٪ 197
260
16
8 مجرد
متأهل مطلقه متارکه وضعیت تأهل

جدول 2- نمره هوش معنوی به تفکیک جنسیت در دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93 جدول 3- رابطه میزان هوش معنوی و متغیرهای دموگرافیک دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93
نتیجه آزمون میانگین و انحراف معیار درصد (٪) تعداد (نفر) متغیر
0/275 61/111±16/ 83
109/84 ±82/ 44 59٪
41٪ 284
197 مذکر
مؤنث جنسیت
0/009 108/17 ± 18/ 58
113/47 ± 15/ 80 114/11±10/16
108/00 ± 22/ 30 47/ 8٪
40/ 7٪
9/ 4٪
2/ 1٪ 230
196
45
10 22-18
-23 27
32-28
بالاتر از 32 سن (سال)
0/024 77/108 ±19/09
11/111 ±16/60
16/115 ± 45/14
53/116 ± 04/14 44/ 7٪
36/ 2٪
15/ 6٪
3/ 5٪ 215
174
75
17 4-1
8ـ 5
12ـ 9 بیشتر از 12 ترم تحصیلی
<0/001 88/92 ± 16/14
110/37 ± 41/27
122/20 ± 11/61 15/6٪
51/8٪
32/6٪ 75
249
157 زیر 14
14ـ17