ابی و انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استفاده کردند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است، از لحاظ روش توصیفی به شمار میرود و به لحاظ اجـرااز نوع میدانی است. در این مطالعه برای جمع آوری دادهها از منابع کتابخانهای و میدانی اسـتفادهشده است. ابتدا از طریق مصاحبه و ادبیات پژوهش معیارهای مهـم شناسـایی شـدند ، سـپس بـابهره مندی از نظر خبرگان و شرکت مورد مطالعه، بـه غربـال سـازی آنهـا پرداختـه شـد . پـس از شناسایی معیارها، با توجه به دو بعد ویژگـی هـای محصـول (مشخصـات محصـول) و نیـاز هـایسازمان، معیارهای یاد شده در دو دسته قرار گرفتند؛ به این ترتیب که در بعد نیـاز هـای سـازمان، معیارهای مختلفی که مشتری در رابطه با محصـول در نظـر مـیگیـرد ، فهرسـت شـد و در بعـد
ویژگیهای محصول نیز معیارهایی شبیه به نیازهای مشـتری مـد نظـر قـرار گرفـت. ایـن نـوعدسته بندی موجب میشود که سیستمهای برنامهریزی منابع سازمان بر اساس خواست مشـتریانطراحی و انتخاب شوند. در مرحله بعد با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه به ارزیابی و انتخاب مناسبترین گزینه پرداخته شده است.
از آنجا که در تکمیل پرسشنامه با قضاوت های ترجیحی و غیرقطعی خبرگـان مواجـه ایـم ، از مجموعه تئوری راف و تئوری خاکسـتری کـه در حـل ایـن گونـه مسـائل کارآمدترنـد ، اسـتفادهمی کنیم. در واقع از مفهوم تئوری راف برای ایجاد اعداد فاصلهای و از روشهـای تصـمیم گیـری چندشاخصه در محیط خاکستری برای ارزیابی معیارها و گزینههای پـژوهش اسـتفاده کـرده ایـم .
شکل 1 مراحل اجرای پژوهش را نشان میدهد.

شکل

1
.
پژوهش

انجام

مراحل

رتبه

گزینه

بندی

تصمیم

و

ها

گیری
گزینه

ارزیابی

خاکستری

ویکور

روش

از

استفاده

با

پژوهش

های
مسئله

تصمیم

ماتریس

تشکیل
فاصله

اعداد

به

خبرگان

ویکور

پرسشنامه

تبدیل

راف

تئوری

از

استفاده

با

ای
سلسله

تحلیل

فرایند

از

استفاده

با

معیارها

وزن

محاسبه

خاکستری

مراتبی
فاصله

اعداد

به

خبرگان

ترجیحات

تبدیل

راف

تئوری

از

استفاده

با

ای
جمع

پرسشنامه

آوری

پژوهش

های
غربال

و

شناسایی

سلسله

ساختار

تشکیل

و

معیارها

سازی

مراتبی

شکل

1

.

پژوهش

انجام

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 2