نتـرل در جـدول شـماره 3 گـزارش شـدهاست.
با توجه به جدول شماره 3، م یـانگین مهـارت هـای ارتباطی گروه مداخله در پس آزمون نسبت به پـیشآزمـونحدود 5 نمره افزایش داشته است؛ در حالی که این افزا یش در گروه کنترل مکنرل مشاهده نم یشود. به منظور تعیـی ن این که آیا این تفـاوت معنـادار بـوده و برنامـه مداخلـه درافزایش مهارتهای ارتباطی تأثیر داشـته اسـت یـ ا نـه، ازروش تحل یل کووار یانس تک متغیری استفاده شد که نتا یج آن در جدول شماره 4 ارایه شده است.
با توجه به جدول شماره 4، تفاوت دو گروه مداخله و کنترل در پس آزمـون مهـارت هـای ارتبـاطی پـس از

جدول 1- محتوای کلی جلسات برنامه مداخله
کنترل اثر پیش آزمـون، معنـادار بـوده و برنامـه مداخلـهتوانسته اسـت حـدود 23% از واریـ انس متغ یـ ر وابـسته راتبیین نما ید. بنابراین، نتا یج نشان داد که برنامه مداخلـه،مهـارتاهـ ی ارتبـاطی کارکنـان بیمارسـتان را بـه طـور معنــاداری (01/0<p) افــزایش داده اســت. میــانگین و انحراف مع یار نشانه های ف یزیولوژیکی استرس در جـدول شماره 5 ارایه شده است.
نتایج ارایه شده در جدول شماره 5 نـشان مـیدهـدکه م یانگین نشانه های ف یزیولوژیکی اسـترس بـرای گـروهمداخله در پیشآزمون 49/59 بوده که در پـسآزمـون بـه20/50 کاهش یافته اسـت. در گـروه کنتـرل نیـ ز کـاهشاندک م یانگین مشاهده میشود. به منظور آزمون معناداری این تفاوت و تعیین اثربخـشی برنامـه مداخلـه در کـاهشنــشانه اهــ ی فیزیولــوژیکی اســترس از روش تحلیــل کوواریانس تک متغیری استفاده شد که نتایج آن در جدولشماره 6 ارایه شده است.
براساس جدول شماره 6، تفاوت گروههای مداخله وکنترل در کاهش نشانه های فیزیولوژیکی اسـترس معنـاداراست و میتوان گفت که حدود 13% از واریانس نشانه های فیزیولوژیکی استرس توسط مداخله آموزشـی تب یـی ن مـی-شود. بنابراین، آموزش شناختی رفتـاری گروهـی توانـستهاست نشانه های ف یزیولوژیکی استرس را بهطـور معنـاداری (05/0<p) کاهش دهد.
مدت زمان محتوای جلسه موضوع جلسه
4 ساعت تعریف استرس و چگونگ ی تأثیر آن بر عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی، منابع استرس کلیاتی در مورد شناخت دقیق استرس اول
4 ساعت روشها ی شناخت ی رفتار ی مدیریت استرس شامل بازساز ی شناختی،
حلمسأله، مدیریت زمان، مثبتاندیشی، آرمیدگی و تنفس دیافراگمی روشها ی مقابلهای مؤثر براساس رویکرد شناختی رفتاری دوم
4 ساعت ارتباط کلامی و غیرکلامی، زبان بدن و نشانهها، صراحت در ارتباط کلامی و گوش کردن، چگونگ ی برقرار ی ارتباط ارتباط مؤثر و انواع و عناصر اصل ی آن سوم
4 ساعت شناسایی موانع ارتباطی، یادگیری و استفاده از پلهای ارتباطی مانند خلع سلاح کردن، همدلی، نوازش، حل تعارضهای بینفردی، دوست داشتن و تعهد داشتن موانع و پلهای ارتباطی، چگونگی حل تعارض-
های بینفردی، گامهای عملی روش حلمسأله چهارم

جدول 2- ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه
انحراف معیار میانگین گروه کنترل انحراف معیار میانگین گروه مداخله
درصد تعداد درصد تعداد ویژگی
7/61 33 100 16 8/29 39 100 16 سن
جنسیت
62/5 10 69 11 زن
37/5 6 31 5 مرد
وضعیت تأهل
18/7 3 37/5 6 مجرد
81/3 13 62/5 10 متأهل
تحصیلات
12/5 2 0 0 دیپلم
12/5 2 12/5 2 فوق دیپلم
56/2 9 68/8 11 لیسانس
18/8 3 18/8 3 فوق لیسانس

جدول 3- میانگین و انحراف معیار مهارتهای ارتباط ی گروهها
گروه کنترل گروه مداخله
پسآزمون پیشآزمون پسآزمون پیشآزمون
SD M SD M SD M SD M متغیر
12/06 115/63 9/11 118/78 11/61 127/62 9/93 122/56 مهارتها ی ارتباطی

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:24 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:24 +0330 on Wednesday October 11th 2017