بـسیاری بـه کـار رفتـهاست(22).
فرانگوس و همکاران (Frangos) با هدف اعتیاد بهاینترنت در بین دانشجویان یونانی با شـرکت 1876 نفـر ازدانشجویان 18-27 ساله انجام شد، یافته های این مطالعهاز طریق داخل “پرسشنامه اعتیاد به اینترنت” باشد یانـگجمع آوری شد. یافته ها نشان داد کـه 6/11درصـداز ایـندانشجویان اعتیاد به اینترنت داشتند، همچنین این مطالعـهنشان داد که افراد معتاد بـه اینترنـت دچـار افـت عملکـردتحصیلی شدند و بیشتر به اتاقهـا ی گفتگـو، وبـلاگ و …
می پرداختند، همچنین این نتایج نـشان داد کـه مـردان بـااحتمال بیشتری نسبت به زنان معتاد به اینترنت می باشـند (15).
با توجـه بـه اینکـه مـسئله اعتیـاد بـه اینترنـت دربـسیاری از جوامـع صـنعتی و پیـشرفته بـه خـصوص دردانشگاه های علوم پزشـکی مـورد بحـث و بررسـی بـوده،وهمچنــین دانــشجویان علــوم پزشــکی بــه خــصوصدانشجویان پرستاری به عنوان کسانی که سـلامت جامعـهنیز منوط دانـش، نگـرش و رفتـار آنهـا سـت و نهایتـا درمشاغلی قرار خواهند گرفت که انتقال دهندگان پ یـامهـا ی بهداشتی بوده، بایستی به طور ویژه مورد توجه خاص قـراربگیرنـد(15, 23) لـذا مطالعـه ی حاضـر بـا هـدف تعیـین وض عیت اعتی اد ب ه اینترن ت و عوام ل م رتبط ب ا آن در دانشجویان پرستاری دانـشگاه هـای علـوم پزشـکی شـهرتهران در سال1392 انجام شد.

روش مطالعه

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی اسـت کـه بـهصورت مقطعـی در 6 مـاه اول سـال 92 انجـام گرفت،کـهجامعه مورد مطالعه آن را دانـشجویان دانـشگاه هـای علـومپزشــکی تهــران و محــیط مطالعــه آن را دانــشکده هــایپرستاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران می باشد. درایـنپـژوهش کلیـه دانـشجویان پرسـتاری دانـشگاه هـای علـوم پزشکی تهرا ن (دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علـومپزشکی بقیـه اﷲ، دانـشگاه علـوم پزشـکی شـهید بهـشتی،دانشگاه علوم پزشـکی ارتـش، دانـشگاه علـوم پزشـکی آزاداس لامی، دان شگاه عل وم پزش کی ش اهد، دان شگاه عل ومبهزیستی و توانبخشی) می باشد، که بر اساس آمار اخذ شـدهدر وزارت بهداشت و درمان بالغ بر 2800 نفر می باشـد(24)، که از این تعداد 2128 نفر (76 درصـد) در دوره کارشناسـی،504 نفر (18 درصد ) در دوره ارشد و 140 نفر (5 درصـد) در دوره دکتری مشغول به تحصیل بودند.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

انــدازه نمونــه بــا توجــه بــه مطالعــه ندوشــن وهمکاران(25) که شیوع اعتیاد به اینترنـت را 10% گـزارشکـرده بودنـد، بـا احتمـال خطـای نـوع اول (α) 05/0 و 05/0d= و 3/0=p با استفاده از فرمول برآورد شیوع 323 نفر محاسبه شد، اما در عمل 330 نمونه در نظر گرفته شد.
بدین ترتیـب از کـل نمونـه 330 نفـری، 250 نفـر از دورهکارشناسی، 60 نفر از دوره ارشد و 20 نفر از دوره دکتـریبودند. نمونه گیری به تناسب جمعیـت (Population Per Unit: ppu) در دانشگاه ها انجام شد. برای مثال دانـشگاهعلوم بهزیـستی و توانبخـشی 110 دانـشجوی کارشناسـیارشــد پرســتاری دارد، کــه بــه 8/21% کــل دانــشجویان کارشناسی ارشد را تشکیل میدهد. با توجـه بـه اینکـه 60 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در نمونـه پـژوهش حاضـرهـستند، بایـد 8/21 %آنهـا از دانـشگاه علـوم بهزیـستی و توانبخشی باشد که تقریباً 13 نفر خواهد بود. سایر دانشکدهها به همین صورت بر اساس مقطع تحصیلی نمونه گیـریانجام شد.
روند نمونه گیری به این صورت بود که ابتدا لیـستاسامی دانشجویان هر دانشکده به تفکیک مقطع تحـصیلیاز آموزش آن دانشکده اخـذ گردیـد، بـا توجـه بـه تناسـبجمعیت بین اسامی دانشجویان در هـر دانـشکده بـصورتتصادفی، قرعه کشی انجام شد. سپس نسبت مدنظر بـرایآن دانشکده تعیین شد، نام هـر دانـشجویی کـه از لیـستخارج می شد پرسشنامه جهت تکمیل به وی داده می شد.
از بین 2800 نفر دانشجوی پرستاری 330 نفر دانشجو بـهتناسب جمعیت در دانشگاه هـا انتخـاب شـد. کـسانی کـهمعیارهای ورود به پژوهش را داشـتند مـورد بررسـی قـرارگرفتند. معیار های ورودی شـامل دانـشجوی پرسـتاری وحداقل یک ترم پرستاری را گذرانده باشدکه در نهایت 330 نفر واجد معیارهای پژوهش بودند.
به منظـور جمـع آوری اطلاعـات از دو پرسـشنامهاستفاده گردید:
1- پرسشنامه جمعیت شـناختی کـه سـن، جـنس،وضعیت تأهل، هزینـه، معـدل، شـغل، میـزان تحـصیلات،تحـصیلات پـدر، تحـصیلات مـادر، میـزان دسترسـی بـه اینترن ت، مک ان اس تفاده از اینترن ت، دلای ل اس تفاده ازاینترنت، نوع سایت و… را شامل مـی شـد.ایـن پرسـشنامهبراساس مطالعات مختلف از سایر پرسشنامه ها، پایان نامهها و نظرات اساتید، بـا کمـک اسـاتید راهنمـا و مـشاورانتنظیم گردید، اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوی و بانظر خواهی از 10 نفر از اعـضای هیـأت علمـی دانـشگاهعلوم بهزیستی و توانبخشی ارزیابی و تأیید شد.
2-“پرسشنامه اعتیاد با اینترنـت” یانـگ(IAT) در سـال 1998 توسـط کیمبرلـی یانـگ سـاخته شـده، .ایـن پرس شنامه در 20 عب ارت طراح ی ش ده و ب ا اس تفاده از مقیاس پنج نقطه ای لیکرت(به ندرت =1، گاهی اوقات=2، اغلب=3، بیشتر اوقات=4 و همیشه=5) مورد ارزیـابی قـرارمی گیرد . حداقل نمـره کـسب شـده از ایـن مقیـاس20 وحداکثر نمره 100 می باشد. براساس نمره های کسب شـدهاز این مقیاس افراد در سه گروه، نمـره ی بـین 20 تـا 49 کاربرطبیعی، 50 تا 79 اعتیـاد خفیـف، 80 تـا 100 اعتیـادشدید تفسیر می شود(21).
روایی محتوایی آزمون بـه 10 نفـر متخـصص دادهشد متخصصان مـتن ایـن پرسـشنامه را بـا مـلاک هـایتشخیصیDSM-IV-TR برای تشخیص اعتیاد اینترنتـیبررسی کرده و روایی محتوای آن را تایید کردنـد.علـوی وهمکاران در پژوهش خود برای نسخه فارسی پرسشنامه 5 عامل»صرف زمان بیش از حد از اینترنـت«،» اسـتفاده ازاینترن ت جه ت ک سب آرام ش روان ی «، »برج ستگی«، »استفاده مرضی از چت روم«،» بـی تـوجهی بـه وظـائفشغلی و تحصیلی« را استخراج نموده اند و علاوه بـر ایـنبرای این پرسشنامه دو نوع روایی دیگر محتوایی و افتراقی( 5/0=r) و سه نوع پایایی (بازآزمایی (79/0= r)، همسانیدرونـــی (88/0=α) و تنـــصیف (82/0=r) بـــه دســـتآوردند(21). نسخه فارسی این مقیاس در ایـران نیـز مـورداستفاده قرار گرفته و ناستی زایـی پایـایی آن را بـا آلفـایکرونباخ 81/0(6) و قاسم زاده با آلفای کرونباخ 88/0 تأییدکرده اند (26). برای جمع آوری داده ها ابتدا با کسب مجوزلازم از دانـشگاه، بـا مراجعـه بـه آمـوزش دانـ شکدههـای موردنظر مجوز ورود به دانشکده های پرستاری اخـذ شـد،لیست اسامی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی گرفتهشد و به روش نمونهگیری تصادفی نمونه مورد نظر انتخاب شد. از آموزش دانشکده برنامه کلاسی و روزهـای حـضوردان شجویان انتخ اب ش ده، گرفت ه ش د و در روز ح ضوردانشجو، به کـلاس وی مراجعـه شـد و از وی درخواسـتگردید که در صورت تمایل پرسشنامهها را تکمیل نماییـد. تکمیل پرسشنامهها بین 7 تا 10 دقیقه زمان نیـاز داشـت.
ای ن فراین د ب رای ه ر دان شکده تک رار ش د ت ا تم امی
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:39 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دانـشجویان مـدنظر پرسـشنامه هـا را تکمیـل نمودنـد. در صورت مایل نبودن دانشجویی بـه شـرکت در پـژوهش، ازلیست سایر دانشجویان، به تصادف نفری دیگری انتخـابشده و جایگزین وی میشد.
کل فرایند گردآوری دادهها 4 ماه به طول انجامیـد.
پس از گردآوری داده ها،اطلاعات با اسـتفاده از نـرم افـزارSPSS v.21 و بــا اســتفاده از آزمــون هــای آمــاریتوصیفی(فراوانـی ) و تحلیلـی(کروسـکال والـیس و یومـانویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن) تجزیه و تحلیل شـد.
ملاحظات اخلاقی ضورت گرفته در ایـن پـژوهش شـامل:
اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه کسب شد . همچنین از کلیهی افراد مورد پژوهش بـرای شـرکت در مطالعـه رضـایتآگاهانه اخذ گردید و به آزمودنی ها این اطمینـان داده شـدکه نتایج به طور محرمانه نگهـداری خواهنـد شـد. سـپساهداف پژوهش بـرای دانـشجویان توضـیح داده شـد و درنهایت به کسانی که به طور داوطلبانه مایل بـه شـرکت درپژوهش بودند، پرسشنامه ها ارائه شـد. در ضـمن کـدهای26 گانه کمیته اخلاق در پژوهش کشوری رعایت گردید ودانشجویان این آزادی را داشتند که هر موقع تمایل داشتنداز پژوهش خارج شوند.

یافتهها
تع داد 330 نف ر از دان شجویان پرس تاری در ای ن
پژوهش شرکت داده شدند، کـه از آن هـا 178 نفـر دختـر
جدول 1: توزیع فراوانی مطلق و درصد نسبی آزمودنی های پژوهش به تفکیک وضعیت اعتیاد به اینترنت
فراوانی نسبی فراوانی مطلق وضعیت اعتیاد به اینترنت
82/3 237 بدون اعتیاد (عادی)
16/7 48 اعتیاد خفیف