120 2/12 5 → 2 4
5 114 3/08 4 → 5 5
3 63 4/18 2 → 5 → ℎ 6
2 52 4/38 1 → 4 → ℎ 7

نتایج فوق نشان می دهد که 47 درصد از مشتریان با وجود تغییر در روند مصـرف و تغ ییـر در مراکز خوشه، از مرکز خوشه مقاطع قبل فاصله زیادی نگرفته اند و تا پایان دوره بررسی در خوشه اولیه حضور داشته اند. 27 درصد از مشتریان دارای رفتار معنـادار و مشـابهی بـوده انـد کـه شـش الگوی فوق را تشکیل می دهند. الگوهای 2، 3 و 4 افرادی را دربرمی گیرند که به طور متوسـط دریک یا چند متغیر افزایش معنادار در مصرف داشته اند؛ به طوری که از خوشهای بـه خوشـه دیگـر منتقل شده اند. الگوهای 5، 6 و 7 افرادی را پوشش می دهند که کاهش شایان توجهی در م یـزان مصرف داشته اند. این کاهش در الگوهای 6 و 7 به ریزش مشتریان منجر شده است.

جدول 4. نسبت جابه جایی بین خوشه ها
T = i+1 مقطع ریزش خوشه 5 (کم مصرف) خوشه 4 (متوسط) خوشه 3
(اینترنت) خوشه 2
(مکالمه) خوشه 1 (پرمصرف) 0/020 0/010 0/40 0/020 0/040 0/670 خوشه 1 (پرمصرف) مقطع

T=i

مقطع