یتها اصلاً در سطح منطقه حضور ندارند (شکل 3). همچنین در بررسی شکل رویشی ترکیب گیاهی منطقه مشخص شد که گونههای چوبی با اختصاص 5/38 درصد (30 گونـه) ازترکیب گ یـاهی منطقـه بـه عنـوان فـراوان تـرین شـکل رو ی شـی محسوب میشوند. در این ارتباط گونـه هـای علفـی پهـن بـرگ(9/34 درصد، 28 گونه)، سـرخس هـا ( 14 درصـد، 11 گونـه)،ثعلبها (4/6 درصد، 5 گونه) و در نهایت گندمیها (1/5 درصد، 4 گونه) در سطح منطقه حضور یافتند (شکل 4). نتـایج پـراکنش جغرافیایی ترکیب گیاهی نشان داد که 8/83 درصـد از گونـههـایبررسی شده متعلق به ناحیه رویشی اروپا- سیبری، 8/21 درصد از گونهها چند منطقهای هستند. 9 درصد گونههـا متعلـق بـه ناحیـه
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Rosaceae
Orchidaceae
Dryopteridaceae
Lamiaceae
Aspleniaceae
Cyperaceae
Poaceae
Ruscaceae
Aceraceae
Asteraceae
Betulaceae
Celastraceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fagaceae
Primulaceae
1
sp Family

0

  • 2