ف پژوهش به والدین مورد پژوهش، مشارکت آنها را جلب نمود. به منظور رعایت اخلاق در پژوهش، رضایت آگاهانه معیار اصلی برای ورود به پژوهش بود و به والدین اطمینان داده میشد که دادههای حاصل از این پژوهش به صورت محرمانه خواهد ماند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 23 و آزمونهای آماری توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آزمونهای آماری استنباطی )آزمون آنالیز واریانس یکطرفه( انجام گردید.
یافتهها
یافتهها نشان داد که در پژوهش حاضر میانگین سن پدر 22/6 ± 36/45، سن مادر 23/3 ± 34/56، تعداد فرزند 2/1 ± 3/2 بود. والدین دارای حداقل یک و حداکثر 7 فرزند و بیشتر آنها ساکن شهر )5/33%(206 بودند) جدول 1(. بین سن پدران مورد پژوهش و سواد سلامت ارتباط آماری مثبت و معنی داری وجود داشت) 33/3 > P(.
اما بین سواد سلامت و سن مادران مورد پژوهش ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت) 33/3 > P(.
یافتهها نشان داد که، میانگین نمره کل سواد سلامت مادران برابر 30/14 ± 71/551 از کل نمره سواد اطلاعات بهداشتی که برابر
533 بود، میباشد. همچنین میانگین نمره کل سواد سلامت مادران ،نسبتاًبرابر با سواد سلامت پدران مورد پژوهش که 74/13 ± 64/551 بود. در حیطه مربوط به پوست، دهان و دندان و تغذیه سواد سلامت مادر نسبتانسبتاً بیشتر از سواد سلامت پدر بود. همچنین در هیچ کدام از حیطههای مربوط به سواد سلامت والدین، بین سواد سلامت پدر و مادر اختلاف آماری معنی داری یافت نشد) 33/3 >
.)P
34
جدول 1: مشخصات دموگرافیکی والدین دارای کودک دبستانی شهر ایلام
مادر، تعداد )درصد( پدر، تعداد )درصد( متغیر
تحصیلات
)43/7( 157 )27( 01 زیر دیپلم
)27( 01 )23( 07 دیپلم
)11/7( 53 )13( 53 فوق دیپلم
)12/7( 50 )25/7( 71 لیسانس
)2( 6 )13/5( 51 ارشد و بالاتر
شغل
)13/5( 51 )42( 126 کارمند
)04/5( 235 )3( 3 خانه دار
)4/7( 14 )46( 150 آزاد
)3( 3 )12( 56 بازنشسته
درآمد والدین در ماه
543 )33/7( 543 )33/7( زیر یک میلیون
176 )23/7( 176 )23/7( بین 1 تا 2 میلیون
51 )3/5( 51 )3/5( بین 2 تا 5 میلیون
7 )1/5( 7 )1/5( بیشتر از 5 میلیون

1268731243837

Downloaded from jne.ir at 10:21 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/jne-05068 ]

  • 2