ایط بیمار در بالی ن یا در کلاس های آموزشـی بـهصـورت گـروه هـای 2 نفـره بـوده اسـت. در گـروه کتابچـه آموزشی مطالب یکسان با بهره گیری از تصاویر و متون ساده و قابل درک در یک کتابچه 12 صحفه ای با استفاده از کاغذ A5 آموزش داده شد. در مرحله بعد از مداخله یعنی دو هفته پس از انجام پـیش آزمـون، پرسشـنامه مربوطـه مجـدداً در اختیار بیماران قرار گرفت و نتایج آن با پیش آزمون مقایسـهگردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افـزارSPSS v.17 و آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بـرای تعیـینهمگن بودن گروه هـ ا در زمینـه مشخصـات دموگرافیـک درمتغیرهای کمی از آزمـون آنـالیز واریـانس یـک طرفـه و درمورد متغیرهای کیفی از آزمـون کـایاسـکوئر و در صـورتلزوم از تست دقیق فیشر استفاده گردید. جهت مقایسه داخل گروهی میانگین نمـره خودکارآمـدی تنفسـی قبـل و بعـد ازمداخله از آزمون تـیزوجـی اسـتفاده شـد، همچنـین جهـتمقایسه میانگین نمره خودکارآمدی تنفسـی بـین سـه گـروهقبل و بعد از مداخله از آزمون آنالیز واریانس و آزمـون تـوکیاستفاده گردید. انتخـاب گـروه کنتـرل بـه صـورت کامـل ازبیمـاران بسـتری در بخـش هـا و عـدم اسـتفاده از بیمـاران مراجعه کننده به درمانگاه در این گروه به دلیل امکان بررسـیاثربخشی آموزش هـ ای روتـین نسـبت بـه دو روش مطالعـهباعث افزایش نمره خودکارآمدی تنفسی در گروه کنترل بعـداز زمــان مداخلــه شــده اســت کــه ایــن مــورد یکــی ازمحدودیت های مطالعه حاضر است. از سوی دیگر با توجه به فاصله دو هفته ای بین پیش آزمـون و پـس آزمـون ریـزشنمونه ها به دلیل ترخیص باعث افزایش زمان نمونه گیـری درپژوهش شده است.

یافتهها

از مجموع 75 بیمار شـرک ت کننـده در مطالعـه 72% را مردان و 28% را زنان تشکیل میدادند. میانگین سنی نمونه ها 4/63 سال بود. افراد متأهل با 68% بیشترین فراوانی را از نظر وضعیت تأهل داشتند. در زمینه نوع بیماری مـزمن انسـدادیریه 3/73% از نمونه ها مبتلا به برونشیت مزمن، 16% آمفیـزمو 7/10% از شرکت کنندگان هم زمان به هر دو بیماری مبـتلابوده اند. 56% بیماران در 5 سال اول تشخیص بیمـاری خـودقرار داشتند. در زمینه مصرف دخانیات (سیگار، قلیان و پیـپ ) 7/70% از دخانیات استفاده کـرده و 3/29% در طـول زنـدگیخود هیچ نوع دخانیاتی را مصرف ننموده اند. نتایج آزمون هـای آماری آنـالیز واریـانس، کـای اسـکوئر و تسـت دقیـق فیشـر نشان دهنـده همگـن بـودن نمونـه هـ ا در زمینـه مشخصـاتدموگرافیک به جز در مورد محل آموزش به بیماران می باشـد . جهت تعیین نرمال بودن داده های کمی از آزمون کلموگروف – اسمرینوف استفاده گردید. آزمون تیزوجی در زمینه میـانگیننمره خودکارآمدی تنفسی در گروه آموزش چهره به چهره قبل و بعد از مداخلـه اخـتلاف معنـا داری را نشـان داد (469/9=t، 001/0<p). همچنین نمرات میانگین خودکارآمـدی تنفسـیبرای گروه های کتابچه آموزشی و گروه کنترل قبـل و بعـد ازآموزش نیز یک افـزایش معنـا دار را نشـان دادنـد (789/5=t، 001/0<p=0/014 ،t=2/661) ،(p). جهـت مقایسـه نمـرات خودکارآمدی تنفسی در بین سه گروه از آزمون آنالیز واریانس استفاده گردید که نتیجه این آزمون قبل از مداخلـه در زمینـهنمره خودکارآمدی تنفسی اخـتلاف معنـاداری را نشـان نـداد(824/1=p=1/69 ،ANOVA). آزمون آنالیز واریانس بعـداز مداخله نشان دهنـده وجـود اخـتلاف آمـاری معنـادار بـینگروه های مطالعه در زمینه نمره خودکارآمدی تنفسی می باشد (028/9=p<0/001 ،ANOVA). جدول شماره 1 مقایسه داخل گروهی نمره خودکارآمدی تنفسی گروه ها را قبل و بعـد از مداخله نشان می دهد. مقایسه نمـره خودکارآمـدی تنفسـیبین گروه ها با استفاده از آزمون توکی بعد از مداخله انجام شـدکه نتیجه این مقایسه نشان دهنده وجود تفاوت آماری معنـ ادار بین گروه آموزش چهره به چهـره بـا 2 گـروه دیگـر مطالعـهمی باشد (001/0<p). جدول شماره 2 نشـان دهنـده مقایسـهبین گروهی نمره خودکارآمدی تنفسی در سـه گـروه مطالعـهقبل و بعد از مداخله می باشد.
جدول 1- مقایسه داخل گروهی نمره خودکارآمدی تنفسی قبل و بعد از مداخله
گروه چهره به چهره کتابچه آموزشی کنترل آزمون آماری
262133-171458

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار آنالیز واریانس یکطرفه قبل از مداخله 44/75 308/10 12/78 92/84 64/81 68/84 69/1=p بعد از مداخله 92/97 209/15 608/10 516/10 369/13 614/11 001/0<p آزمون t زوجی 001/0p-value=0/014 p-value=<0/001 p-value=<

جدول 2- مقایسه بین گروهی خودکارآمدی تنفسی در سه گروه مطالعه قبل و بعد از مداخله
زمان نتیجه آزمون بین گروهی آنالیز واریانس
261371-169730

  • 2