7 است . بیشترین نمره کسب شـده در ایـنبعد 43 و کمترین نمره کسب شده 7 بود.
برای بررسی کیفیـت مـستندات پرسـتاران از چـک
لیست »تحلیل کیفی مـستندات « Documentation quality analysis و استفاده شد که دارای 10 عبارت بود، حداکثر نمره این چک لیست 45 و حداقل نمره آن 10 بود. میانگین نمره کیفیت مستندسازی پرستاران 59/26 بـاانحراف معیار 84/6 به دست آمـد، بیـشترین نمـره کـسبشده در این بعد 40 و کمترین نمره کسب شده 10 بود.
چــک لیــست ســوم »میــزان رعایــت اصــول گـزارش نویـسی« Amount of respecting of
reporting principles دارای 21 عبـــارت بـــود، حداکثر نمره این چک لیست 21 و حـداقل نمـره آن صـفربود. میانگین نمره رعایت اصـول گـزارش نویـسی در بـینپرستاران 46/9 به دست آمد.
جمع نمره سه چک لیست »تحلیل کمی مستندات«
Documentation quantitative analysis
»تحلیــل کیفــی مــستندات« Documentation quality analysis و »میـــزان رعایـــت اصـــولگـزارش نویـسی « Amount of respecting of reporting principles (99 نمــره) نــشان دهنــده وضعیت کلی مستندات پرستاران است که بیـشترین نمـره کسب شده در این بعد 83 و کمترین نمره کسب شـده 34 به دست آمد. میانگین وضعیت کلی مستندسازی 03/61 باانحراف معیار 28/10 به دست آمد (جدول شماره 3).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:38 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یافته های این پژوهش نشان داد که سابقه کار با دومتغیر کیفیت مستندات پرسـتاران (01/0<p) و جمـع کـلنمره مستندسازی پرستاران (03/0<p) همبستگی مستقیمخطی با ضریب همبستگی 367/0 و 266/0 دارد که هر دواین همبستگی ها معنادار بود. متغیر سن با دو متغیـر نمـره کیفیت مستندات پرستاران و جمع کل نمره مـستند سـازیپرستاران همبستگی مستقیم خطی با ضریب همبستگی به ترتیب 382/0 و 336/0 داشت که هر دو این همبستگی ها معنادار بود (01/0<p).
نمره کی فیت مستندات (چک لیست »تحلیـل کیفـیمستندات«) پرستاران در سطوح مختلف تحصیلات تفـاوتمعناداری داشت (046/0<p)، کیفیت مستندسازی در بـینافرادی کـه دارای مـدرک کـاردانی بودنـد بـا افـراد دارایمدرک کارشناسی اخـتلاف معنـاداری داشـت (014/0<p) (نمودار شماره 1).
نمره کیفیت مستندات و جمع کل نمره مستندسازی (جمع کل سـه چـک لیـست »تحلیـل کمـی مـستندات«،
»تحلیــل کیفــی مــستندات « و »میــزان رعایــت اصــولگـزارش نویـسی «) پرسـتاران در بیمارسـتانهـای مختلـف تفاوت معناداری داشت (001/0<p). میانگین نمره کیفیت مستندات و جمع کل نمره مستند سازی پرستاران در انـواعمختلف استخدام (پیمانی و قـراردادی ) اخـتلاف معنـاداریداشت (001/0<p). یافته های پژوهش نشان داد که نمـره کیفیت مستندات و جمع کل نمره مـستندسازی پرسـتاران در بخش های مختلف تفاوت معنـاداری دارد (001/0<p).