شان کمک می‌کنند. به طور مثال زمانی که فردی برای خرید محصولی به سایت eBay می‌رود، در پایین صفحه لیستی از محصولات است که دیگر خریدارانی که به دنبال آن محصول بودند، به آن‌ها نیز توجه داشته اند. دلیل انجام این عمل این است که سلیقه? کاربران به صورت نسبی به هم شبیه است و آنها به دنبال محصولات مشابهی هستند. به این تکنولوژی که با کمک عاملها امکان پذیر است، فیلتر مشترک 14می‌گویند.
2. عاملهای شخصی : عاملهای هوشمندی هستند که در ارتباط با انسان کارهای زیر را انجام میدهند : با ما بازی کامپیوتری انجام میدهند ، بنابر نیاز ما اطلاعات را پیدا میکنند ، صفحات وب را به صورت خودکار برای ما پر میکنند. همچنین این عاملها به منظور انجام کارهای کاربر به طور اتوماتیک به وجود آمده اند. مثلا بعضی از این عاملها ایمیل‌های کاربران را با توجه به نوع درخواستشان طبقه بندی و مرتب می‌کنند.
3. عاملهای نظارهگر : برای مشاهده یک گزارش بر روی یک تجهیزات خاص(معمولا رایانهای) استفاده میشوند. عاملها ممکن است که مراحل تولید را در یک کارخانه یا در یک شرکت از نقطه تولید تا پشتیبانی را پیگیری نمایند، یا اینکه اتفاقات بازار سرمایه را نظارهگر باشند.
4. عاملهای دادهکاوی : این عاملها از فنآوری اطلاعات برای پیدا کردن الگوها از چند منبع مختلف استفاده میکنند. کاربر میتواند از اطلاعات طبقهبندی شده این عاملها استفاده نماید تا اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورد. مثالی از این نوع عامل ها، عامل هایی هستند که شرایط بازار را دائما بررسی می‌کنند و آن شرایط را به کاربر یا کارخانه گزارش می‌دهند تا کاربر یا کارخانه بتواند با توجه به آن‌ها تصمیمات صحیح بگیرد.
با توجه به توضیحات بالا عامل هوشمند نرمافزاری یک نهاد خودکار است که محیط اطراف خود را نظاره میکند ، به آن واکنش نشان میدهد و فعالیتهایش را برای دسترسی به اهدافش مسیردهی میکندvi. عاملهای هوشمند همچنین ممکن است عمل یادگیری را انجام دهند و از دانش خود برای رسیدن به اهداف استفاده نمایند. آنها میتوانند ساده یا بسیار پیچیده باشند مانند یک ترموستات ماشین یا انسانها در جامعه بشری، مثالهای دیگر از عاملهای هوشمند شامل فیلتر کنندگان هرزنامهها و یا عاملهای موتورهای جستجوگر نام برد.
عاملهای هوشمند به شیوههای متفاوتی تعریف شدهاندvii، در کل میتوان گفت یک عامل هوشمند بایستی خصوصیات زیر را داشته باشد viii:
* تطبیق راهحلهای جدید با قواعد افزایشی
* تطبیق به صورت آنلاین و در زمان
* قادر بودن به تحلیل رفتار ، خطا و موفقیتهای خود
* یادگیری و بهبود خود در تعامل با محیط 15

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* به سرعت از حجم عظیمی از داده یادگیری انجام میدهند
* داشتن یک نمایشگر حافطه و مخزن بازیابی اطلاعات
* داشتن پارامترهایی جهت نمایش حافظه کوتاهمدت و بلندمدت و فراموش کردن
به صورت ریاضی یک عامل ساده به عنوان یک تابع عامل تعریف میگردد که هر رشته مفاهیم را به عمل ممکنی که عامل قادر به انجام آن است نگاشت میکند : f : P* ? A
بنابر تعریف راسل عاملها بر اساس درجه هوش و قابلیتهایشان به پنج طبقه از کلاسها تقسیم میشوند:
1. عاملهای بازتابی ساده 16
2. عاملهای بازتابی بر اساس مدل17
3. عاملهای پایه هدف18
4. عاملهای پایه ابزار19
5. عاملهای یادگیری20
عاملهای بازتابی ساده بر اساس شرط عمل کار خود را انجام میدهند به این معنا که اگر شرطی اتفاق افتاد آنگاه عمل مرتبط انجام گردد.در این حالت تمام محیط مشاهده میگردد و واکنش نشان داده میشود. در عاملهای بازتابی بر اساس مدل محیط به صورت جزئی مشاهده میگردد و حالت کنونی درون عامل ذخیره میشود تا تصمیمگیری نماید. عاملهای پایه هدف مانند براساس مدل است درحالی که ذخیره حالتی صورت میپذیرد که مورد رضایت و مد نظر عامل باشد. عاملهای یادگیری در محیطهای ناشناخته به کار میرود تا آگاهی عامل در آن محیط افزایش یابد.
عاملهای هوشمند اغلب به صورت شماتیک به عنوان یک سیستم کاربردی انتزاعی مانند یک برنامه کامپیوتری در نظر گرفته میشوند به همین دلیل بعضی اوقات AIA21 نامیده میشوند. اما هنوز خیلیها ترجیح میدهند که جوهره اصلی عاملها را رفتار هدفدهی شده آنها در نظر بگیرند از این رو با واژه به عاریت گرفته شده از اقتصاد آنها را عاملهای منطقی22 مینامند.
1 -2 -2 . محیط عامل
از دیگر مفاهیمی که در برخورد با عاملها میتوان مشاهده نمود،واژه محیط است. بر اساس گفته “مولر” عاملها را نمیتوان به صورت مستقل ، بدون توجه به محیطی که در آن فعالیت میکنند در نظر گرفتix . محیطی که عامل در آن به تعامل با دیگر عاملها میپردازد در انتخاب مدل معماری و همچنین متدولوژی مهندسی نرمافزار تاثیر گذار است. خصوصیات محیط بنابر دسته بندی کلاسیک هوش مصنوعی شامل موارد زیر استx:
* قابل دسترس/غیرقابل دسترس : عامل قادر به درک کامل حالات جهان پیرامون خود هست ؟
* قطعی / غیرقطعی : آیا تغییر حالت محیط در وضعیت کنونی کاملا در نظر گرفته شده است؟
* ایستا/پویا : تغییر حالت محیط در کنکاشهای عامل در نظر گرفته شده؟
* مقطعی/ غیرمقطعی : رشته تعاملات عامل با محیط مستقل هستند؟
* گسسته/پیوسته : تعامل عامل با محیط محدود است؟
بر اساس تحقیقات جدید انجام شده محیط به عنوان یک انتزاع کلاس مرتبه اول در نظر گرفته میشود ،که عاملها را احاطه کرده است ، و شرایط گفتگو بین عاملها و دسترسی به منابع را محیا مینماید. همچنیین محیط بایستی قابلیتهای زیر را داشته باشدxi :
* ارایه نمودن یک ساختار برای سیستم چند عامله
* داشتن خدمات و منابع
* پویا بودن
* به صورت محلی قابل مشاهده باشد
* به صورت محلی قابل دسترس باشد
* تعریف و نظارت بر قواعد محیطی
علاوه بر دسته بندیهای گفته شده که دسته بندی کلاسیک هوش مصنوعی برای محیطهای بسته است , عامل میتواند در محیطی باز فعالیت نماید و تمامی یا بخشی از خصوصیات و قابلیتهای گفته شده را دارا باشد .درمحیطهای باز دقیقا مشخص نیست که با چه مواردی در آینده برخورد میکنیم و همین امر موجب انتخاب معماری های خاص عامل یا متدولوژیهای طراحی سیستم چند عامله متفاوتی میگردد.از آنجا که در این بخش بیشتر سعی بر آن بود که به معرفی محیط بپردازم ، برای اطلاعات بیشتر به xii مراجعه نمایید.
1-2-3 . معماری عامل
معماری نرم افزاریک تجرید سطح بالا یا یک چهارچوب از ساختمان یک یا چند سیستم نرمافزاری که شامل اجزای سخت افزاری و نرمافزاری است که سیستم ،واسطها ، روابط بین اجزا و رفتاری از اجزا را که قابل مشاهده توسط دیگر اجزا است را نشان میدهدxiii. همچنین شامل تصمیمات مهم طراحی است که مجموعهای از کیفیتهای منجر به موفقیت سیستم را پشتیبانی میکند. اختصاص قسمتی از نیازهای سطح بالا به اجزای نرمافزاری در معماری سیستم تعریف میشود.
نیازهای یک محصول ، کیفیت خصوصیات آن و مشخصات کاربر معماری آن را میسازد.xiv مطالعه معماری مفروض دیدگاههای مختلفی را مهیا میکند که مانند نمونه سازی به صحت نیازمندیها وتنظیم دقت آنها کمک مینماید. معماری برای سیستمی که شامل سختافزار و نرمافزار یا بسیار پیچیده است امری حیاتی به شمار میآید چرا که خاصیت ردیابی اطلاعات به تیم توسعه کمک میکند نیازهایی را که در طراحی آن مشخص گردیده پیگیری نمایند.xv دیگر دلایل اهمیت معماری در مواردی همچون : ارتباط بین سهامداران سیستم ، تصمیمات طراحی اولیه ، تجرید قابل انتقال سیستم است. بنا بر گفته ” مایز” معماری عامل یک متدولوژی ویژه برای ساخت عاملها است که مشخص می سازد، چگونه عاملها می توانند به مجموعه ای از ماژولها شکسته شوند و چگونه این ماژولها با هم ارتباط داشته باشند. مجموعه ماژولها و روابط بین آنها پاسخی به این سؤال هستند؛ که چگونه داده حسگرهاو وضعیت فعلی، کنش ها و حالت بعدی را مشخص میکنند. معماری شامل تکنیکها و الگوریتمهایی است که این متدولوژی را حمایت می کند.
از این رو میتوان فهمید که معماری عامل نقشی تعیین کننده درخصوصیات و رفتار عامل دارد.معماری عامل به عنوان یک برنامه کاری برای طراحی عامل نرم افزاری و سیستم هوشمند عمل مینماید. این تعریف از معماری در عاملهای هوشمند به نام معماری ادراکی23 شناخته میشود.در نهایت اینگونه میتوان گفت که انواع معماری عامل میتوانند در یکی از دسته های زیر قرار گیرند:
1. مدل منطقی : سمبولیک است و از مکانیزم Reasoning استفاده میکند.
2. مدل واکنشی : بر اساس انجام یک عمل پاسخ میدهد.
3. مدل لایه ای : این مدل تر کیبی از مدلهای دیگر است.
4. BDI : دارای ساختار ذهنی و یکی از معروفترین مدلهایش PRS است.
معروفترین مدلهای استفاده در معماری که در متدولوژیهای مختلف مد نظر قرار میگیرد. مدل معماری لایه ای و BDI است. در مدل لایه ای پیشنهاد , تشکیل یک سیستم چند لایه است که هر لایه یکی از وظایف را بر عهده دارد. نحوه قرار گرفتن لایه ها میتواند به صورت افقی یا سلسله مراتب عمودی ویا ترکیبی از این دو باشد.در معماری مبتنی بر باورها , تمایلات و قصدها24 رسیدن به هدف مشخصی بر اساس یک استدلال عملی است.در این معماری جریان کاری از دریافت از حسگرها تا پاسخ وجود دارد که نحوه ادامه کار را مشخص مینماید.
1-2-4 . ارتباطات و هماهنگی در عاملها
از آنجا که عاملها در محیط مشترکی برای رسیدن به یک هدف فعالیت میکنند, نیازمند زبان مشترک