و Specifity اســتفاده شــد( 11). آمــاره Kappa، مبتنــی بــر صــح ت کلــی پیشبینیهای مدل با توجه به صـحت مـورد انتظـار در حالـتتصادفی عمل میکند. محدوده این آماره از 1- تا 1+ اسـت کـه1+ نشانگر تطابق کامل و مقادیر صفر و کمتر از آن نشانگر این است که مدل عملکردی بهتر از حالت تصـادفی نداشـته اسـت.آماره TSS نیز مانند آمـارهKappa ، خطاهـای حـذفشـدگی ولحاظ شدگی را درنظر میگیرد و دارای محدوه 1- تا 1+ اسـتکه 1+ نشانگر تطابق کامل و مقادیر صفر و کمتر از آن نشـانگر این است که مدل عملکـردی بهتـر از حالـت تصـادفی نداشـته است. مقادیر TSS کمتر از 2/0 نشاندهنده عملکرد ضعیف، بین 2/0 و 6/0 نشانه نسبتاًنسبتا خوب و بـیش از 6/0 نشـانگر عملکـردخوب مدلسازی است( 25).

نتایج
نتایج بررسی همبستگی مکانی نشان داد که نقاط حضور قوچ و میش در سطح یک درصد دارای خودهمبستگی مکـانی هسـتند(z-core = 2.61, p < 0.01). شکل 2 نقشه تراکم نقاط حضـورقوچ و میش را قبل و بعد از حذف اریب در دادههـای حضـورنشان میدهد. پس از کاهش اریب در دادهها، تعداد نقاط مـورداستفاده برای مدلسازی به 51 نقطه کاهش یافت.
نتایج ترکیبهای مختلـف متغیرهـای پـیشبینـی کننـده درجدول 2 آورده شده است. مهمترین متغیرهای شناسـایی شـدهبرای قوچ و میش متغیرهای ارتفاع، شـیب، فاصـله تـا چشـمه،فاصله تا رودخانه، فاصله تا جاده و فاصله تا روستا بودند.
126873867918

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:11 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.15.39 ]

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:11 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.5.15.39 ]

میزان AUC برای تمام حالتها بیش از 70/0 بهدست آمـدکه نشانگر پیشبینی خوب مدل در مقابل AUC با مقدار 5/0 که بهمعنی تصادفی بودن پیشبینی است میباشد( binomial tests, P<0.001). نتایج نشان داد که کاهش تعـداد متغیرهـا براسـاسروش انجام شده ،مدل بهتری با سطح زیرمنحنی بیشتری را بـههمراه داشته است (جدول 3)؛ اما در زمینه حذف اریب در نقاط مشاهدهای در حالـت اسـتفاده از تمـام متغیرهـا، کـاهش نقـاطحضور، عملکرد مدل را بهبود نداده است و در حالت متغیرهای انتخابی، عملکرد مدل بهبود یافتـه اسـت. آزمـون ویلکاکسـون(WSRT) نشان داد که تفاوتهای سطح زیرمنحنی برای مدلها معنیدار است( 600.0= P).
نقشه پیوسته مطلوبیت زیستگاه یا احتمال پراکنش گونۀ قوچ و میش در منطقه در شکل 3 آورده شده است.
درصد سهم نسبی متغیرهای مورد استفاده در مدلسازی پراکنش قوچ و میش در منطقه در جدول 4 آورده شده است. این جدول براساس اجرای حداکثر آنتروپی بدون تحلیل جکنـ ایف تولیـدشده است؛ بنابراین نتایج آن متفاوت از تحلیل جکنایف است .
براساس این رویکرد، شیب بـا 9/32% و فاصـله تـا روسـتا بـا

شکل 2. اثر کاهش نقاط حضور بر اریب جغرافیایی نقاط حضور قوچ و میش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 2. نتایج فرآیند شناسایی متغیرهای مهم در مدلهای با امتیاز بالا برای گونۀ قوچ و میش
زمینشناسی ارتفاع شیب جهت فاصله تا چشمه فاصله تا رودخانه فاصله تا جاده فاصله تا روستا متغیر
0 10 7 10 7 2 9 4 قوچ و میش
هر سلول جدول تعداد فراوانی متغیر مورد نظر را در 10 اجرای بهتر (مشخص شده براساس سطح زیرمنحنی) نشان میدهد.

زیستگاه

مطلوبیت

زیستگاه

  • 2