ر میباشد(
مردانزنان
ابعاد آنتروپومتری)%( R ²)%(F/Mمیانگین) انحراف معیار(میانگین) انحراف معیار(
وزن72/98(9/49))90/8( 71/5870/795/41
قد177/13(5/86))65/5( 163/4930/9280/58
6/7093/5321/75 )2/78((97/2)62/32BMI
64/2086/79(02/11) 53/432(71/51)30/072FL
63/6085/97(21/85)34/922(75/51)68/662FL2
62/2085/63(11/19)13/122(86/61)74/852FL3
59/8085/05(01/97)77/012(46/81)98/742FL4
52/4084/09(01/03)21/691(08/22)32/332FL5
61/1083/10(01/49)06/261(21/51)76/591AL
78/3063/70(32/8)92/35(47/7)56/38HMM
75/7061/57(52/7)22/34(10/8)91/07HLM
27/3088/78(29/5)71/98(75/11)44/001FW
70/4073/79(83/4)81/25(82/7)17/07HW
42/1086/15(01/5)60/46(58/6)63/47BW
58/2082/23(32/6)34/67(96/7)69/29MFW
48/8083/84(20/6)35/46(17/6)69/67MMH
00/3186/93(21/5)59/75(26/7)76/66LMH
10/5092/96(89/3)20/25(20/7)69/55HFL
62/4087/52(81/11)86/712(58/21)17/842BG
66/2083/84(46/11)78/122(32/81)56/462IG
42/9089/12(86/51)39/292(16/42)17/823SHG
45/4087/81(47/61)27/813(79/92)89/263LHG
28/7090/41(11/31)29/312(95/12)26/632AG
70/2083/15(15/11)88/212(42/61)40/652WG
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

ابع اد م ردان بزرگت ر از زن ان می باش د. مق دار R² نی ز ه ر چق در ب ه ع دد 100 نزدیکت ر باش د، ب ه ای ن مفه وم اس ت ک ه در بع د مــورد نظــر جنســیت تاثیــر بیشــتری در انــدازه آن دارد. بنابرایــن ،ابع ادی ک ه بیش ترین تاثی ر را از جنس یت دارن د ،HMM و HLM می باش ند ک ه ب ه ترتی ب 3/78 و 7/75 درص د از جنس یت متاثرن د.در ج دول 6 نتای ج آزمون بررس ی اخت لاف میانگین ابع اد آنتروپومتری پــا در زنــان و مــردان و انــدازه اثــر محاســبه شــده آورده شده اســت .میانگی ن تمام ی ابع اد پ ا در بی ن م ردان و زن ان ب ه لح اظ آم اری معن ی دار ب ود) 100/0=P value(. بیش ترین ان دازه اث ر در بی ن ابع اد مختل ف پ ا مرب وط ب ه بعده ای HMM و HLM ب ود.
127000986154Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

Downloaded from journal.iehfs.ir at 11:31 +0330 on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.21859/joe-04014 ]

الگــوی انگشــتان پــا کــه در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت، در جامع ه م ورد مطالع ه محاس به گردی د. در مطالع ه حاض ر ،78% اف راد الگ وی انگش تان پ ای 1 و 22% آنه ا الگ وی انگش تان پ ای 2 را داش تند. تع داد اف راد دارای الگو ه ای 1 و 2 در جامع ه م ردان و زن ان براب ر ب ود.