مدرسه نصب گردید. 2- پمفلت طراحی شـده مـدیریت پیـشگیری از بیمـاری هـای واگیر وزارتخانه کـه در میـان همـه دانـشآمـوزان توزیـعگردید. 3- دو فیلم آموزشی که یکی از آنها در خـصوصبیمـاری و علای م آن و ف یلم دیگ ر در خ صوص نح وهسالم سازی سبزیجات و میوه جات و راههـای پیـشگیری ازبیماری که با پروژکتور در محیط هر کلاس دو بار نمـایشداده شد . 4- آموزش توسط کارشناسان بهداشتی در قالـبدو جلسه دو ساعته، که یک جلسه آن به صورت سخنرانی در خصوص شرح کامل بیماری، راههـای انتقـال، راههـای پیشگیری و درمان آن بوده و یـک جلـسه آن بـه صـورتپرسش و پاسـخ در خـصوص ابهامـات و سـؤالاتی کـه درذهن دانش آموزان جامانده و مرور نکات مهـم انجـام شـدهاست. ابزار جم عآوری اطلاعات پرسـشنامه محقـق سـاختهبود که روایـی صـوری و محتـوایی آن توسـط گروهـی ازمتخصصان رشت ههای مربوطه تأیید گردیده و اعتبار آن بـا آلفا کرونباخ حداقل 8/0 برای هـر زیرمقیـاس مـورد تأییـدقرار گرفت . پرسشنامه دارای 36 س ؤال و در چهـار قـسمتبود که شامل اطلاعات دموگرافیک و سؤالات مربـوط بـهآگاهی، نگرش و رفتار افراد بـود . قبـل از برگـزاری بـسیج اطلاعرسانی از تمامی افـراد شـرکتکننـده پـیش آزمـونگرفته شده و یک ماه بعـد از اتمـام آمـوزش پـس آزمـونبرگزار گردید.
١٣
جهت تجزیـه و تحلیـل داد ه هـا از نـرم افـزار آمـاریSPSS v.20 استفاده شد و مقایسه میانگینها با اسـتفادهاز آزمونهای آماری من ویتینی و تیتست مورد بررسی قـرارگرفتند. برای انجام این مطالعه موافقـت آمـوزش و پـرورشمنطقه، مدیران مدارس و اولیای دانشآموزان نیز کسب شـد .
در ضمن با توجه به کدگذاری هر پرسشنامه محرمانه بـودناطلاعات دریافتی از دانش آموزان رعایت گردید.

یافتهها
از 282 نفر دانش آموز شرک تکننده در ایـن مطالعـه 95 نفـر آن هـا پـسر (5/33%) و 187 نفـر دختـر (5/66%) بودند. میانگین سنی آنهـا (05/1 ±8/15)، میـانگین بعـدخانوار (84/1±9/5) و میانگین معدلـشان (12/2±67/15) بود. در خصوص سطح سواد والدین دانـشآمـوزان درصـد
کمی از آنان دارای سـواد دیـپلم و بـالاتر از دیـپلم بودنـد. بی شترین ج ذابیت رس انه ه ای اس تفاده ش ده در ب سیج اطلاعرسانی برای دانشآموزان شـرکتکننـده بـه ترتیـبشامل فیلم آموزشی، آموزش توسط کارشناسان بهداشـتی،پمفلت و بنر بوده است.
در این مطالعه فراوانی تک تـک سـؤالات مربـوط بـهآگاهی، نگرش و رفتار دانشآموزان مورد سنجش قرار گرفـت(جداول شماره 3-1) که با توجه به نتایج به دست آمده میزان آگاهی، نگرش و رفتار دانشآموزان در قبل از برگزاری بـسیجاطلاعرسـانی بـا بعـد از آن بـه ترتیـب بـه مقـدار (6/44%)،
(8/11%)، (6/20%) رشد داشته است (جدول شماره 4).
بین معدل دانشآموزان با میزان آگـاهی، نگـرش ورفتار و همچنین بین بعد خـانوار آنهـا بـا میـزان آگـاهی،نگرش و رفتارشان نیز ارتباط معنـاداری مـشاهده نگردیـد(جدول شماره 5). همچنین بین سطح سواد پـدر و مـادر ومی زان آگ اهی اف راد ارتب اط معن اداری م شاهده گردی د (01/0≤p) و (02/0≤p).
نتایج به دست آمده در این مطالعه بیـانگر آن اسـتکه بـین آگـاهی افـراد در قبـل و بعـد از برگـزاری بـسیجاطلاعرسانی ارتباط معن اداری مشاهده گردیـد (00/0≤p) و همچنین بـین رفتـار دانـشآمـوزان نیـز در قبـل و بعـد ازبرگزاری بسیج اطـلاعرسـانی ارتبـاط معنـاداری مـشاهدهگردید (03/0≤p) اما در خصوص نگرش آنهـا در قبـل وبعد از مداخله ارتباط معنادار نبود (06/0>p).
در این مطالعه (2/48%) از دانشآمـوزان اسـتفاده ازبسیج اطلاعرسانی را روشی مناسب برای انتقال اطلاعـاتمی دانـستند (5/44%). اسـتفاده از بـسیج اطـلاعرسـانی را روش کافی و کامل به شمار نمی آوردند و (3/7%) مخـالف استفاده از چنین روشی در انتقال پیام ها و اطلاعات بودند. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از آن است کهدان ش آم وزان از می ان چه ار روش اس تفاده ش ده در ب سیج اطلاعرسانی، مفیدتری ن و تأثیرگذارترین روش را بر یادگیریـشانبه ترتیب فـیلم آموزشـی (2/49%)، آمـوزش چهـره بـه چهـره(4/29%)، بنر (2/11%) و پمفلت (2/10%) عنوان کردند.
جدول 1- مقایسه فراوانی پاسخ دانش آموزان به سؤالات سنجش آگاهی قبل و بعد از برگزاری بسیج اطلاع رسانی
بعد از آموزش قبل از آموزش
اشتباه نمی دانم صحیح اشتباه نمی دانم صحیح %7 %11 %82 %8 %29 %63 علایم بیماری وبا
%47 %12 %41 %26 %42 %32 خصوصیات اسهال در بیماران وبایی
%4 %6 %90 %5 %12 %83 راه های انتقال بیماری وبا
%48 %4 %48 %50 %7 %43 طریقه سالم سازی آب آشامیدنی
%47 %9 %44 %51 %10 %39 عوامل مؤثر در ابتلا به بیماری وبا
%20 %9 %71 %27 %15 %58 نحوه برخورد با یک مریض اسهالی شدید
%13 %14 %73 %16 %41 %43 نحوه درمان بیماری وبا
%36 %7 %57 %43 %24 %33 روش های صحیح سالمسازی سبزیجات
%29 %21 %50 %33 %28 %39 مواردی که در پیشگیری از بیماری وبا نقشی ندارند
%25 %22 %53 %33 %38 %29 مواردی که در ابتلا به بیماری وبا نقشی ندارند
%31 %12 %57 %38 %23 %39 بیماری وبا در کدامیک از فصول سال شایع است
%64 %23 %13 %37 %59 %4 میزان پودر پرکلرین مورد نیاز جهت گندزدایی سبزیجات
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Downloaded from jne.ir at 10:25 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 2- فراوانی پاسخ دانش آموزان به سؤالات سنجش نگرش در بسیج اطلاع رسانی بیماری وبا
بعد از آموزش قبل از آموزش
بسیار مخالفم مخالفم نظری
ندارم موافقم بسیار موافقم بسیار مخالفم مخالفم نظری
ندارم موافقم بسیار موافقم %17 %26 %22 %19 %16 %14 %22 %25 %22 %17 من آدم قوی هستم و به بیماری وبا مبتلا نمی شوم.
%38 %42 %16 %2 %2 %28 %47 %20 %4 %1 بیماری وبا مختص افراد پیر و کودکان میباشد.
%8 %11 %17 %28 %36 %5 %13 %29 %34 %19 من معتقدم بیماری وبا در صورت عدم درمان می تواند کشنده باشد.
%57 %33 %6 %2 %2 %30 %48 %14 %7 %1 به نظر من نقش آب و سبزیجات در انتقال بیماری وبا چندان مهم نیست.
%29 %40 %20 %9 %2 %16 %35 %34 %12 %3 به نظر من شانس انتقال بیماری وبا از یک فرد به فرد دیگر خیلی کم است.
%52 %32 %8 %4 %4 %41 %36 %12 %5 %4 افراد مبتلا به اسهال لازم نیست به مراکز بهداشت ی درمانی مراجعه کنند.
%14 %12 %26 %26 %22 %10 %16 %27 %29 %18 من از تماس با یک بیمار وبایی ترس دارم.
%4 %5 %17 %36 %38 %4 %6 %17 %37 %36 من احساس می کنم در صورت رعایت نکردن بهداشت فردی به بیماری وبا مبتلا می شوم.
%19 %29 %27 %18 %7 %16 %31 %34 %13 %6 به نظر من افرادی که به کشور عراق مسافرت کرده اند فقط به بیماری مبتلا می شوند.
%42 %28 %20 %5 %5 %24 %37 %29 %6 %4 استفاده از توالتهای عمومی در هنگاه وفور بیمار ی خطر ی ندارد.
%14 %20 %29 %26 %11 %8 %19 %39 %26 %8 همنشینی و حرف زدن با افراد آلوده باعث انتقال بیماری وبا می شود؟

جدول 3- فراوانی پاسخ دانش آموزان به سؤالات سنجش رفتار در بسیج اطلاع رسانی بیماری وبا
بعد از آموزش قبل از آموزش
خیر بلی گاهی اوقات بلی اغلب خیر بلی گاهی اوقات بلی اغلب %25 %52 %23 %10 %52 %38 من از آب چشمه های روستا جهت آشامیدن استفاده می نمایم
%1 %18 %80 %2 %34 %63 قبل از خوردن غذا دست های خود را با آب و صابون شست و شو می دهم.
%1 %10 %87 %2 %12 %86 بعد از توالت رفتن حتماً دست های خود را با آب و صابون شست و شو می دهم.
%76 %15 %9 %79 %13 %8 من سبزیجات و میوه ها را بدون شست و شو مصرف می کنم
%10 %49 %41 %24 %51 %25 در صورت احساس هرگونه علایم اسهالی در خود به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه می نمایم.
%80 %14 %6 %81 %11 %8 من در فصل گرما در آب های راکد و قناتها شنا می کنم.
%9 %33 %58 %19 %50 %31 من ترتیب مراحل سالمسازی سبزیجات را به خوبی می توانم انجام دهم.
١۴
جدول 4- مقایسه میانگین نمرات آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان قبل و بعد از برگزاری بسیج اطلاع رسانی
عملکرد نگرش آگاهی
39/1±5/27 25/9±9/22 22/5±8/12 قبل از برگزاری
59/7±7/13 37/7±12/8 67/14±16/9 بعد از برگزاری

جدول 5- ارتباط بین معدل و بعد خانوار دانش آموزان با میزان آگاهی، نگرش و رفتار (p-value)
رفتار نگرش میزان آگاهی
0/32 0/29 0/19 معدل
0/14 0/11 0/08 بعد خانوار

بحث
بسیج اطلاعرسانی مـی توانـد بـه طـور مـستقیم یـاغیرمستقیم سبب ایجاد تغییرات مثبت شده و یا از تغییراتمنفی جلوگیری نمایـد . در