گنی واریان سها) به مقایسه فرسودگی شغلی بـاتوجه به متغیرهای مختلف جمعیت شناختی به شرح جـدولزیر پرداخته شد (جدول شماره 1).
همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده می گـردد،مشخص شد که تفاوت بین میانگین های فرسودگی شـغلیبراساس متغیرهای تأهل، سابقه کار، سختی محـیط کـار و شرایط شغلی در سطح (001/0≤p) معنـا دار اسـت. یعنـیپرستاران متأهل در مقایسه با پرستاران مجرد، پرستاران بـاسابقه کار بالاتر، پرستاران شاغل در اورژانس در مقایسه باسایر بخ شها و پرستاران رسمی دارای فرسـودگی شـغلیبالاتری بودند که ایـن تفـاوتهـ ا از نظـر آمـاری معنـادار (001/0≤p) است. ایـن بـه آن معنـی اسـت کـه محـیط،عرصه کار پرسـتار از عوامـل اصـلی در فرسـودگی شـغلیآنها است . لازم به بیان است که بین پرستاران زن شاغلدر بخش دولتی و خصوصی، تفـاوت در میـزان فرسـودگیشغلی، سخت رویی و تاب آوری معنادار نبود (001/0≥p).
مقایسه میانگین و انحـراف معیـار نمـرات دو گـروهآزمایش و کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پـس آزمـون سخترویی، تـابآوری و فرسـودگی شـغلی پرسـتاران درجدول شماره 3 آمده است:
همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شـود،میانگین پرستاران (گروه آزمایش ) در متغیر سـخترویـی وتابآوری، پس از آموزش خوش بینی، افـزایش و در متغیـرفرسودگی شغلی کاهش یافتـه اسـت کـه ایـن تفـاوت در سطح (001/0≤p) معنادار بوده است و در گروه گواه تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.
قبل از بررسی فرضیه ها برای رعایت پـیش فـرض تـساوی واریـانس متغیرهـای سـخت رویـی ، تـاب آوری و فرسودگی شغلی، از آزمون لوین استفاده شـده اسـت کـه نتایج آن نشان داد از لحاظ واریانس این متغیرها بـین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. نتـایج آزمـون لـوین درمورد پیش فرض برای واریانس گروهها (گـواه و آزمـایش) در مرحله پس آزمون در جدول شماره 4 ارایه شده است.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017