، سنقر، سومار، صحنه، کرمانشاه، کنگاور، گیلان غرب، قصر شیرین و هرسین در طی سا لهای آماری 2011- 1990 بهمنظوربررسی تغییرات دراز مدت، فصلی و ماهانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت باد غالب نیز با استفاده از داده های روزانه در طی سال های 1385 تا 1390 در تمام ایستگاه ها تعیین شد.
محاسبه بهترین مدل پیش بینی گرد و غبار: بهمنظورتهیه بهترین مدل برای هر ایستگاه، رابطه بین پارامتر دید زیر 1000 متر و سایر پارامترهای روزانه شامل متوسط دما، درصد رطوبت نسبی، بارش، سرعت و جهت باد در هر ایستگاه در طی سال 1385 تا 1390 که طوفان ها بیشترین شیوع را داشتند جمع آوری گردید. سپس برای هر یک از پارامترهای فوق میانگین 5،3، 2 روز قبل و بعد وقوع گرد و غبار نیز بهطور جداگانه برای رویداد و ایستگاه محاسبه و جدول ماتریس هم بستگی برای آن ها تهیه گردید. داده های پارامتر دید زیر 1000 متر در روزهای گرد و غبار بهعنوان متغیر وابسته و میانگین 2، 3 و 5 روز قبل و بعد سایر پارامترها بهعنوان متغییر مستقل جهت انتخاب بهترین مدل استفاده گردید. ترکیبات مختلفی از پارامتر های مذکور برای ورود به مدل رگرسیون با استفاده از روش گامبهگام مورد بررسی قرار گرفتند. بهمنظورتعیین بهترین مدل از مدل های پیشنهادی از معیارهای ضریب همبستگی و خطای استاندارد استفاده شد. همچنین بهمنظوررفع مشکل چند راستایی بین متغیر مستقل، ضرایب همبستگی بین پارامترها و فاکتور تورم واریانس (Variance Inflation Factor, VIF) محاسبه گردید در نهایت مدلی که تعداد پارامتر ورودی کمتر و بالاترین ضریب 2R را داشت بهعنوان بهترین انتخاب شد (31). برای متغیر j ،
۳۲
VIF عبارت است از:
VIFj =

[1]

که 2R2 ، R j رگرسیون j امین متغیر در بین متغیرهاست. VIF در مدل های رگرسیونی بین 1 تا بینهایت متغیر است.

آنالیز تصاویر ماهواره ای
جهت تهیه نقشه پهنه بندی گرد و غبار با استفاده از سـنجش از دور،
دو تصویر ماهواره ای MODIS با سـطح داده1B بـرای سـال هـای5/9/2008 (25/6/1387)و5/7/2009 (14/4/1388) که مصادف با
رویداد گرد و غبار شدید بودنـد ، از آرشـیو انتخـاب گردیـد . ابتـدا تص اویر مـذکور بـهلحـاظ گسـتره وسـیع بـه سیسـتم مختص ات جغرافیایی قطبی زمین مرجع شد. در مرحله بعد دمای درخشندگی باندهای حرارتی ماهواره محاسبه و از روش نزدیکتـرین همسـایهبهمنظور تصحیح هندسی استفاده گردید. شناسایی طوفان های گـرد و غبار با سنجش از دور بهدلیل این که ذرات موجود در طوفان های گرد و غبـار بازتـابش مشـابهی بـا ذرات موجـود در ابـر، سـطوح زمین های خشک، تپه های ماسه ای و مناطق بیابانی دارند تفکیـک و شناسایی آن را مشکل می کند برای غلبه بر این مشـکل روش هـای مختلفی مانند آکرمن، TDI و میلر ارائه شـده انـد کـه بـا توجـه بـه وضعیت منطقه و وجود تصاویر بدون ابـر از ایـن روش هـا جهـت تفکیک و شناسایی گرد و غبـار در اسـتان کرمانشـاه اسـتفاده شـد
(جدول 1) (12و 35).
. هر یک از الگوریتم های فوق بهطورجداگانه بر روی دو تصویر اعمال گردید. پس از مشخص شدن محدوده طوفان بر روی تصویر در مرحله بعد با توجه به ارزش شاخص های خروجی الگوریتم، آستانه بالا و پایین تعیین و برای دو تصویر (رویداد اول: 25/06/78 و رویداد دوم: 14/04/1388) طبقه های بسیار شدید (V.H)، شدید (H)، متوسط (M)، ضعیف (L)، بسیار ضعیف (V.L) و بدون گرد و غبار (Non) از طوفان گرد و غبار تعریف گردید. در نهایت نقشه پهن هبندی شدت گرد و غبار برای دو رویداد فوق با هر الگوریتم تهیه شد.

بحث و نتیجهگیری
روند تغییرات دراز مدت گرد و غبار
259080-2927643

شکل

۱
.

ه
ع
ل
ا
مط

د
ر
مو

ه
ق
ط
من

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل

  • 2