اب می کردند، میل و علاقه واقعی شان را نشان ندادند. در واقع قرار نداشتن غذاها در معرض چشم و حس بویایی، انگیزه فرد را برای غذا خوردن کم می کند و عکس یک غذا نمی تواند مثل خود غذا فرد را تحریک کند، چراکه نشانه های حسی قوی تر پاداش غذایی را بیشتر می کند (6) و به همین دلیل عدم تغییر در علاقهمندی غذایی را مشاهده کردیم.
در مطالعه حاضر غلظت لاکتات پلاسما بلافاصله و 3 ساعت بعد از اجرای پروتکل پژوهشی در آب سرد نسبت به دو دمای دیگر بهطور معنا داری افزایش یافت. فوجی شیما و همکاران (2001) افزایش در غلظت لاکتات پلاسما در آب سرد را پس از یک جلسه شنا با شدت زیر بیشینه در سه دمای مختلف (23، 28 و 33 درجه سانتی گراد) گزارش کردند (7). گالبو و همکاران (1998) نیز در تحقیقی مشابه، افزایش چشمگیری را در غلظت لاکتات پلاسما در آب سرد گزارش کردند (8). هر دو محقق علت غلظت بالاتر لاکتات در آب سرد را سوخت وساز بالاتر برای تولید حرارت بیشتر، انقباض های عضلانی که به صورت غیرارادی است و تنگ شدن عروق محیطی جهت حفظ گرمای بدن می دانند (17، 8).
در نهایت نتایج نشان داد، بین اثر یک جلسه ورزش شنا در دماهای مختلف آب (23، 33 و 38 درجه سانتیگراد) بر اشتها، علاقه مندی به غذا، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در دختران دانشجو تفاوتی وجود نداشت و دمای آب به تنهایی روی کاهش یا افزایش وزن در این شرکت کنندگان تأثیری نداشته است.
منابع و مĤخذ
.1 Arora S, and Anubhuti B.” Role of neuropeptides in appetite regulation and obesity a review”. Neuropeptite 2006; 40: 375-401.
.2 Bilski J, Teleglow A, Zahradnik-Bilska J, Dembinski A, Warzecha Z. “Effects of exercise on appetite and food intake regulation”. Med sport 2009; 13(2): 82-94.
.3 Blundell E, King J, and Neil A.” Exercise, appetite control, and energy balance”. Nutrition 2000; 16: 7-10.
.4 Crystal S, Frye CA, Kanarek RB. “Taste preferences and sensory perceptions in female varsity swimmers”. Appetite. 1995; 24: 25-36.
.5 Doucet E, Imbeault P, St-Pierre S, Almeras N, Mauriege P, Richard D.” Appetite after weight loss by energy restriction and a low-fat diet
exercise follow-up”. International journal of obesity 2000; 24: 906-914
.6 Finlayson G, Caudwell P, Gibbons C, Hopkins M, King N and Blundell J.” Low fat loss response after medium-term supervised exercise in obese is associated with exerciseinduced increase in food reward”. Journal of obesity 2011; 20: 615-624.
.7 Fujishima K, Tomihiro S, Tetsuro O, Noboro H, syozo K, Tomokoshono V. “Thermoregulatory responses to low-intensity prolonged swimming in water at various temperature and treadmill walking on land”. J Physiol Anthropol 2001; 20(3): 199-206.
.8 Galbo H, Houston ME, Christensen NJ, Holst JJ, Nielsen B and Nygaard E.” The effect of water temperature on the hormonal response to prolonged swimming”. Scandinavian Phy siological Society 1998; 15: 326-337.
.9 Holmer I, and Bergh U.” Metabolic and thermal response to swimming in water at varying temperature”. Journal of applied physiology 1994; 37(5): 702-705.
.01 Horio T. “Effect of physical exercise on human performance for solution of various sweet substances perceptual and motor skills”. US national library of medicine2004; 99(3): 1061-1070.
.11 king J, Miyashita M, Wasse L, and Stensel D. “Influence of prolonged treadmill running on appetite, energy intake and circulating concentrations of acylated ghrelin”. J Appetite 2010; 54(3): 492-8.
.21 Klok M, and Jakaobsottir M. “The role of leptin and ghrelin in the regulation of food intake and body weight in humans”. Obesity Reviews 2007; 8: 21-34.
.31 Marakim, Tsoflioua f, Pitsiladis y, Malkova D, Mutrie N, and Higgins S. “Acute effects of a single exercise class on appetite, energy intake and mood”. Is there a time of day effect: Appetite 2005; 45: 272-278.
.41 Pomerleau M, Imbeault P, Parker T, Doucet E. “Effects of exercise intensity on food intake and appetite in women”. Clinical Nutrion 2004; 80(5): 1230-1236.
.51 Sheldahl LM, Buskirk ER, Loomis JL, Hodgson JL, and Mendez J. “Effects of exercise in cold water on body weight loss”. J. Obes 1998; 6: 29-42.
.61 Shorten L,Wallman E, and Guelfi J. “Acute effect of environmental temperature during exercise on subsequent energy intake in active men”.The American Journal of Clinical Nutrition 2009; 90(5): 1215-1221.
.71 Therminarias A, flore P, Oddou-Chirpaz MF, pellerei E, and QuirionA. “Influence of cold exposure on blood lactate response during incremental exercise. European journal of applied physiology and occupational physiology”.1989; 58(4): 411-418.
.81 Werme M, Messer C, Olson L, Gilden L, Thoren P and Nestler EJ.” Delta FosB regulates wheel running”. Journal of neuroscience 2002; 22(18): 8133-8138.
.91 Winup G. “Weight loss without dietary restriction: efficacy of different forms of aerobic exercise”. American Journal of Sports Medicine 1989; 15(3): 275-279.
.02 White LJ, Dressendorfer RH, Holland E, McCoy SC, and Ferguson MA. “Increased caloric intake soon after exercise in cold water”. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2005; 15(1): 38-47.
.12 Zeyl A, Stock JM, Taylor NS, and Jenkins AB.” Interactions between temperature and human leptin physiology in vivo and in vitro”. J Appl Physiol 2004; 92: 571-8.

  • 2