لـه محـل سـکونت ووضعیت تأهل ارتباطی ندارد. غنا در پـژوهش خـود رابطـه معناداری بین سن، جنس، رابطه معناداری ندارد که مخالفنتایج مطالعه حاضر بود (12). نتایج مطالعـه هـروی رابطـهمعناداری بین هوش و سن و ترم تحصیلی نشان نـداد کـه
۵۴
در همه موارد مخالف مطالعـه حاضـر بـود (11). رقیـب در مطالعه خود رابطه معناداری با سن ندید که بـا مطالعـه مـامخالفــت دارد (20). یافتــه هــای مطالعــه Wiggles worth وFairholm ارتباط معنادار بین سن و هـوش
معنوی را نشان داده اسـت کـه مطـابق بـا نتـایج مـا بـود (21و22). در پ ژوهش حاض ر س ن ش رکت کنن دگان ب ه صورت باز های پرسش شد و سن دقیق آن هـا گرفتـه نـشدکه ممکن است یکی از علل تفاوت با سایر مطالعات باشد.
Duffy معتقد است در دوران جـوانی افـراد تحـت تـأثیر نگرش همسالان بوده و از هـوش معنـوی بلـوغ یافتـهای برخوردار نمی باشند (23). شـرکتکننـدگان در مطالعـه مـادانشجویان دندانپزشکی بودند که طـول مـدت تحـصیل وترمهای تحـصیلی آنهـا بیـشتر از دانـشجویان پرسـتاریمی باشد لذا طیف ترم تحصیلی گستردهتری دارند و ممکناست تفاوت در نتایج رابطه ترم و هوش معنـوی بـا سـایرمطالعات که اکثراً دانشجویان کارشناسی را بررسی کردنـداز این منظر باشد.
مطالعه حاضر ارتباطی بین تأهل و هوش معنـوی رانشان نداد . یافتههای مطالعه حق شناس، غنا و هـروی نیـزمشابه بود (11،12و24). اما مطالعه رقیب مخالف مطالعه مابــود (12). میــزان درصــد افــراد م تأهــل در نمونــه هــای مطالعههای ذکر شده متفاوت است مثلاً در مطالعه هـروی16/3% نمونهها م تأهل و در مطالعـه رقیـب 59% بـود کـهممکن است تفاوت در پراکندگی باعـث اخـتلاف در نتـایجباشد ضمن آن که حجم نمونه مطالعات نیز متفاوت است.

نتیجهگیری

میانگین هـوش معنـوی دانـشجویان دندانپزشـکیتهران در سطح متوسطی می باشد. دانشجویان دندانپزشکینیازمند ح مایتهـ ای معنـوی جهـت بهبـود سـطح هـوشمعنوی هستند . هوش معنوی در محیط های بـالینی باعـثسازگاری بیشتر و باعث بهبـود ارتباطـات بـین درمـانگر وبیماران می شود.
البته در ارتباط با محدودیتهـ ای ایـن مطالعـه نیـزمی توان به ایـن اشـاره کـرد کـه هـوش معنـوی فـارغ ازتفاوتهای فرهنگی و مذهبی موجود در نمونههـ ا گـزارششده است. از آنجایی که 9/54% دانشجویان مطالعـه مـا ازشهرستان های دیگر بودنـد مـسلماً پراکنـدگی فرهنگـی ومذهبی زیادی در بین نمونهها وجود دارد . ضمن آن کـه در
انجام شود تا نتایج یافتهها با قطعیـت بیـشتری تأییـدگردد.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامـه دانـشجویی اسـت کـهتوسط معاونت پژوهشی دانشگاه شاهد، تصویب و حمایـتشده است . پژوهشگران ایـن کـار تحقیقـاتی، برخـود لازمم ی دانن د مراتـب ت شکر و ق دردانی خـود را از معاونـتپژوهشی و مس ؤولین دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران و دان شجویان ش رک تکنن ده در ای ن مطالع ه بـه خ اطرهمکاری و صبر و اعتمادشان به محققین و کلیه عزیزانـیکه ما را در اجرای این طرح یاری کردند، ابراز کنند. مطالعات پرسشنام های ملاک صـداقت افـراد در پاسـخ بـهپرسشنامهها می باشد و با هیچ ابزاری نمی توان صـداقت رااندازه گیری کرد.
لذا با توجه به تفاوت در نتایج مطالعـات مـشابهدر شهر های دیگر، پیشنهاد می شـود مطالعـات مـشابهدیگری در سـایر کـلان شـهرها و شهرسـتانهـ ا نیـزصورت بگیرد تا بتوان نتیجهگیـری جـامعتـر ی انجـامداد. همچنین پیشنهاد می شود رابطه هـوش معنـوی وســایر ســاز ه هــای موجــود در رویکــرد روان شناســی مثبت گـرا از جملـه خلاقیـت، تـاب آوری، شـادکامی وهمچنین کیفیت زندگی بررسی گـردد. و نیـز پیـشنهادمی شود اقدامات مداخلهای جهت بهبود هوش معنـوی

منابع

– Samadi P. Spiritual intelligence. Andishe haye novine tarbiati Journal. 2007; 3(3,4): 99-114 (Persian)
– Asgari vaziri A, Zarei matin H. Spiritual intelligence and its role in the workplace, with an emphasis on religious teachings.Islam va Pazhuheshhaye Modiriyati. 2012; 1(3): 63-90 (Persian)
– Asharlus V, Dadashi Khas E. Spiritual Intelligence influence of managers on the performance of public organizations. Ingenuity in the Humanities. 2012; 2(3): 97-133 (Persian)
– Ghobari bonab B, Salii M, Soliani L, Noorimoghadam S. Spiritual intelligence. Andishe Novine Dini. 2007; 3(10): 125-147 (Persian)
– Nasel DD. Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional
Christianity and New Age/individualistic spirituality; Doctoral thesis. Australia: The University of South Australia 2004.
– Zarei Matin H, Kheirandish M, Jahani H. Identify and measure the components of spiritual intelligence in the workplace, a case study in Tehran Labbafinezhad hospital. Public Management Research, 2011; 1(1): 71-94 (Persian)
– Sohrabi F. Foundations of Spiritual Intelligence. Journal of Mental Health. 2009; 1(1): 14-18 (persian)
– AS Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities, Educational and Psychological Measurement. 1970, 30: 10-6
– Abdollah Zadeh H, Kashmiri M, Arab-Ameri F. Construction and Standardization of spiritual intelligence questionnaires. Psychometric Press; 2009 (Persian)
۵۵
– Akbarizadeh F, Hatami H. The relationship between spiritual intelligence, hardiness and public health in nurses. Journal of improve. 2011; 15(6): 466-472 (Persian)
– Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Sharifnia S-H. The relationship of nursing students’ spiritual intelligence to general health in Tehran, 2012. (Approved research project), Tehran, Shahed University, 2013 (Persian)
– Ghana S, et al. Correlation of spiritual intelligence with some of demographic and educational factors among the students of Golestan University of Medical Sciences. Health Promotion Management Journal. 2012; 2(1): 17-23 (Persian)
– Mohebbi P, Rastgari L, Jafari A, Sepehrinia M. Spiritual intelligence in nursing college students and its correlation with demographic variables. Journal of Nursing Care. 2012; 2 (2): 29-56 (Persian)
– Hamid N, Keykhosrovani M, Babamiri M, Dehghani MThe relationship between mental health, spiritual intelligence with resiliency in student of Kermanshah University of Medical Sciences. Jentashapir Journal. 2012; 3(2): 338-331 (Persian)
– Hamid N, Zemestani M. The relationship between spiritual intelligence, personality traits and quality of life in medical students. Hormozgan Medical Journal. 2013; 17(4): 347-355 (Persian) 16 – Yaghoubi A. Investigate the relationship between spiritual intelligence and happiness in students of Bu-Ali Hamadan University. Research in educational systems. 2010; 4(9): 55-65 (Persian) 17 – Yang KP, Wu XJ, intelligence Spititual sociacal Chinese nurses in two systems: a comparative cross-sectional study. J nursery Research. 2009, 17(3): 98-189.
– Yang KP, Spiritual Intelligence of Nurses in Taiwan. J the nursery. 2006, 14(1): 24-35.
– George M. Practical application of spiritual intelligence in the workplace. Human Resource Management International Digest. 2006; 14(5): 2-5.
– Raghib MS, Ahmadi SJ, Siadat SA. Analysis of spiritual intelligence and its relationship with demographic characteristics in students of Isfahan University. Journal of Educational Psychology.2009; 5(8): 39-56 (Persian)
– Wiggles worth. C. Spiritual intelligence and why it matters 2004.Available From: www.consciouspursuits.com.
– Fairholm MR. Conceiving leadership: exploring five perspectives of leadership by investigating the conception and experiences of selected metropolitan Washington area municipal managers. Public Administration. Ann Arbor, MI: UMI 2002
– Duffy RD. Spirituality, Religion, and Career Development: Current Status and Future Directions. The Career Development Quarterly. 2006; 55(1): 52-63.
– Haghshenas M, Noorbala A. Akaberi A. Students investigate the relationship between attachment style and spiritual intelligence. Journal of Medical Ethics. 2010; 4(14): 181-168. (Persian)
۵۶
Spiritual intelligence in the dental students of Tehran Universities 2013-2014

Semyari H (Ph.D) – Heravi karimooi M (Ph.D) – Nasiri M (Ph.D) – Arabi F (Student Dentistry).

Abstract
Introduction: Spiritual intelligence refers to the individual ability in interacting with universe and metacognitive. The present aimed at determining the level of spiritual intelligence of dental students in Tehran universities.
Method: This was a cross sectional-descriptive study. A total of 481 dental students of different universities in Tehran, Iran were randomly enrolled in the study. Date were collected using spiritual intelligence questionnaire of Abdullah Zadeh including demographic data such as: gender, age