ن بین 12 نفر از آزمودنیها مجرد )25%( و 126 نفر آنها متأهل بودند )05%(. مدرک تحصیلی پرستاران به ترتیب دیپلم )9/99%(، کاردانی )2/1%(، کارشناسی )1/67%( و کارشناسی ارشد )1/2%( بود.
در ارتباط با نوع استخدام، 2/29% پرستاران رسمی قطعی، 21% پیمانی، 1/11% قراردادی و 0/0% از پرستان بهصورت ساعتی، مشغول به کار بودند. میانگین و انحراف معیار سن نمونه تحقیق به ترتیب 92/96 و 12/0 و در ارتباط با سابقه کاری 12/11 و 96/0 سال بود. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش که شامل عدالت سازمانی ادراکشده، وفاداری سازمانی، بهزیستی شغلی، سایش اجتماعی و کنترل شغلی میباشند، با توجه به جنسیت، مدرک تحصیلی و نوع استخدام تفاوت معناداری نداشتند. در جدول 1، میانگین، انحراف معیار و همبستگیهای مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است.

* سطح معنیداری کمتر از 75/7.
** سطح معنیداری کمتر از 71/7.