ایتوسعه فعالیت شرکتها
کاهش نهادهای فعال در حوزه صادرات و تبدیل کردن آنها به پنجره واحد سیاستهای دولتی برای رفتن به کشورهای
همسایه و بردن شرکتهای خصوصی الزامات مالی مانند تسهیلات بانکی
و وام های کم سود و مدتدار

پس از مشخص شدن فهرست نهایی زیرساخت ها و الزامات، از مدیران درخواسـت شـد نظـر
خود را نسبت به اثرگذاری هر یک از عوامل مشخص شده در توسعه بازارهای بـین المللـی حـوزه IT، بر اساس مقیاس پنج گانه لیکرت از کاملاً بیاثر تا کاملاً مؤثر مشخص کنند.
نتیجه مرحله دلفی
خبرگان در روش دلفی، با ادغام برخی عوامل در یکدیگر، یک عامل مشـترک را جـایگزین چنـد عامل کردند؛ سپس میانگین نظر آنها در مرحله اول جمع آوری شد. با توجه به نتایج به دست آمده، ادغامها صورت گرفت؛ سپس فهرست الزامات و زیرساخت های اصلاح شـده همـراه بـا میـانگیننتایج، بار دیگر برای خبرگان ارسال شد تا نظر خود را با توجه به نظـر جمعـی اعـلام کننـد و در صورت لزوم، نظر قبلی خود را اصلاح نمایند. در ادامه به مقایسه نتایج به دستآمده از مرحل ههای اول و دوم تصمیم گیری درباره تأیید یا رد هر یک از زیرساخت ها پرداخته میشود.
جدول 4. بررسی اختلاف بین میانگین نظرها در مرحله های اول و دوم
نتیجه اختلاف
میانگین میانگین مرحله دوم میانگین
مرحله اول عوامل شناسایی شده ردیف
حذف 0/01 1/716 1/706 پرداخت وام به شرکتها 1
تأیید 0/016 4/199 4/183 افزایش معافیت های مالیاتی و مشوقهای صادراتی 2
حذف 0/011 2/683 2/672 تسهیل سرمایه گذاری داخلی 3
تأیید 0/057 4/051 3/994 تسهیل سرمایه گذاری خارجی 4
حذف 0/011 1/317 1/328 سلامت بهره برداری تجهیزات 5
حذف 0/099 1/125 1/026 ایجاد و توسعه آزمایشگاه های داخلی 6
تأیید 0/007 3/759 3/752 همکــاری بــا آزمایشــگاههــای خــارجی و تطــابق بــااستانداردهای بینالمللی 7
تأیید 0/018 3/719 3/701 توسعه مراکز داده و سرویسهای ابری 8
حذف 0/029 2/883 2/854 امنیت شبکه و نرم افزارها 9
حذف 0/027 2/104 2/077 تقویت پلیس امنیت شبکه 10
مرحله بعد 0/273 4/526 4/253 تسهیل فعالیت برای بخش خصوصی 11
حذف 0/006 2/469 2/463 میزان سواد و آموزش افراد 12
حذف 0/007 1/742 1/735 توسعه رشته های دانشگاهی 13
مرحله بعد 0/235 3/428 3/193 افزایش فرهنگ و توسعه دانش استفاده از اینترنت 14
تأیید 0/035 4/207 4/172 قانون گذاری به منظور توسعه حمایت های دولتی 15
حذف 0/075 1/659 1/734 پوشش مناسب موبایل و اینترنت 16
مرحله بعد 0/429 4/182 3/753 تعداد فرودگاهها و شبکه ریلی 17
تأیید 0/003 3/808 3/805 به روزرسانی زیرساخت های شبکه و تجهیزات ارتباطی 18
حذف 0.103 2/209 2/312 کاهش تعرفههای استفاده از اینترنت 19
حذف 0/017 1/854 1/837 افزایش دسترسی به اینترنت در کلیه مناطق کشور 20
مرحله بعد 0/246 4/182 3/936 توسعه مراکز رشد و حمایت از شرکت های دانش بنیان 21
مرحله بعد 0/605 4/632 4/027 ایجاد و تقویت خوشه های صنعتی 22
تأیید 0/104 3/926 3/822 الزامات بورس و بازار سهام برای توسعه فعالیت شرکت ها 23
تأیید 0/081 4/006 3/925 الزامات مالی مانند تسهیلات بانکی و وامهای کم سود ومدت دار 24
تأیید 0/138 3/859 3/721 الزام ات حمای ت از ک ارآفرینی و ایج اد ش رکته ایدانش بنیان 25
تأیید 0/13 3/884 3/754 الزامات مربوط به آمـوزشهـای متناسـب توانمندسـازیمدیران شرکتهای دانشبنیان 26
حذف 0/037 1/573 1/536 الزامات بازاریابی و روشهای بینالمللیشدن بازار بـرایشرکت ها 27
تأیید 0/081 4/108 4/027 ایجاد و افزایش امکان تبلیغات در شبکه های خارجی 28
تأیید 0/087 3/813 3/726 الــزام سیاســتگذاری بهینــه در راســتای دســتیابی بــهیکپارچگی 29
ادامه جدول 4
نتیجه اختلاف
میانگین میانگین
مرحله دوم میانگین
مرحله اول عوامل شناسایی شده ردیف
تأیید 0/042 4/327 4/285 استفاده از اهرم سیاسی و دیپلماتیک 30
تأیید 0/003 3/839 3/836 توسعه سرمایه انسـانی از طریـق شـرکت در همـایشهـا ونمایشگاههای بینالمللی 31
تأیید 0/01 3/638 3/628 تسهیل در ورود و خروج مدیران شرکتها 32
تأیید 0/002 3/829 3/827 آموزش و توسعه مهارت های بازارهای بین المللی 33
تأیید 0/093 3/622 3/529 آموزش زبان و فرهنگ کشورها 34
تأیید 0/191 3/763 3/572 برنامه های مبادله کالای شرکتهای ایرانی با سایر کشورهاتوسط دولت بهعنوان ابزار تهاتری 35
تأیید 0/106 4/012 3/906 استفاده از مزیت فرهنگ و زبان مشترک 36
تأیید 0/147 4/165 4/018 نوآوری تکنولوژیکی 37
تأیید 0/019 4/610 4/629 استفاده از مزیت قیمت و بهای تمام شده 38
حذف 0/008 3/126 3/118 مزیت های بستهبندی محصول 39
تأیید 0/073 4/227 4/154 مزی ت لاب ی مهندس ان و نی روی ک ار ایران ی موف ق درکشورهای دیگر 40
تأیید 0/022 4/419 4/397 ترفیع و ایجاد برند ملی 41
تأیید 0/003 3/965 3/962 ایجاد هلدینگهای بزرگ اقتصادی حوزه صنعت ICT 42
تأیید 0/001 4/440 4/439 تقویت اتاقهای بازرگانی و اتاق مشترک و تخصصی 43
حذف 0/054 2/521 2/467 توسعه همکاری با سازمانها ی بین المللی در کشور 44
تأیید 0/139 3/859 3/720 ارتباط با نهادهای بین المللی 45
تأیید 0/017 4/276 4/259 تقویت و پیشرفت در مدلهای تجاری 46
حذف 0/112 3/219 3/107 سیاست های دولتی برای رفـتن بـه کشـورهای همسـایه وبردن شرکتهای خصوصی برای انجام پروژههای خردتر 47

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تأیید 0/066 3/885 3/819 اولویت دادن به صنایع hi-tech 48
تأیید 0/021 3/708 3/729 تقویت نگـاه دولـت بـه صـنعتICT از نگـاه اشـتغالزا ودرآمدزا به نگاه استراتژیک و جنگ نرم 49
تأیید 0/015 3/696 3/681 نظارت و رصد مشکلات آینده داخلی و خـارجی کشـورهایهدف 50
تأیید 0/052 4/128 4/076 تغییر نگاه امنیتی به خارجیها 51
تأیید 0/006 3/805 3/799 اصلاح قانون تجارت 52
تأیید 0/039 3/853 3/892 افزایش پشتیبانی دادگاهها در دعاوی حقوقی 53
حذف 0/029 2/082 2/053 افزایش فرهنگ کارآفرینی و ارزشگذاری برای کارآفرینی 54
حذف 0/041 2/536 2/495 تمرکز بر مزیتهای خاص کشور ماننـد صـنایع دسـتی (e-
Shop)، مباحث دینی، تاریخی 55
مرحله بعد 0/324 3/863 3/539 کمک دولت به تشکیل کنسرسیوم 56

ادامه جدول 4
نتیجه اختلاف
میانگین میانگین مرحله دوم میانگین مرحله اول عوامل شناسایی شده ردیف
تأیید 0/031 3/894 3/863 ناآشنا بودن مدیران به الزامات پروژههای بینالمللـیو قوانین مناقصه 57
تأیید 0/057 3/685 3/628 تقویت بدنه اجرایی شرکت 58
حذف 0/1 2/749 2/649 مقیاس بندی بازار 59
تأیید 0/028 4/410 4/382 ایجاد نهادهای تسهیلگر مانند شرکتهای مشـاورهصادرات (EMC) 60
تأیید 0/036 4/059 4/023 ایجاد و کمک به تقویت پایگاههای صادراتی 61
تأیید 0/048 4/216 4/168 ایجاد و کمک به تقویت کریدورهای صادراتی 62
تأیید 0/055 4/587 4/532 کاهش نهادهای فعـال در حـوزه صـادرات و تبـدیلکردن آنها به پنجرهای واحد 63

با توجه به نتایج به دست آمده، مشـخص مـی شـود کـه خبرگـان در مـورد برخـی الزامـات و زیرساختها به اجماع نظر نرسیده اند. 39 مورد از الزامات و زیرساختها تأیید شدند؛ به ایـن معنـاکه اختلاف میانگین بین نظرها در مرحلههای اول و دوم کمتر از 2/0 بهدست آمد و میـزان نظـرخبرگان در مرحله دوم بیشتر از 5/3 بود. همچنین 18 مورد حذف شد، یعنی اختلاف میانگین بین نظرها در مرحله های اول و دوم کمتر از 2/0 بود و میزان نظر مرحلـ ه دوم خبرگـان نیـز کمتـر از5/3 بهدست آمد. الزامات و زیرساختهایی که اختلاف نظر خبرگان نسبت به آنها در مرحله هـای اول و دوم بیشتر از 2/0 بود و خبرگان در مورد آنها اجماع نظر نداشتند، برای تصـمیم گیـری بـهمرحله سوم دلفی موکول شدند و بار دیگر در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند تا در مورد آنها مجدداً تصمیم گیری شود. در ادامه به مقایسه نتایج به دست آمده از مرحلـه هـای دوم و سوم تصمیم گیری در مورد تأیید یا رد هر یک از زیرساخت ها پرداخته می شود.
جدول 5. بررسی اختلاف بین میانگین نظرها در مرحله های دوم و سوم
نتیجه اختلاف
میانگین مرحله
سوم مرحله
دوم عوامل شناسایی شده ردیف
تأیید 0/033 4/559 4/526 تسهیل فعالیت برای بخش خصوصی 1
حذف 0/103 3/325 3/428 افزایش فرهنگ و توسعه دانش استفاده از اینترنت 2
تأیید 0/026 4/208 4/182 تعداد فرودگاهها و شبکه ریلی 3
تأیید 0/005 4/187 4/182 توسعه مراکز رشد و حمایت از شرکتهای دانش بنیان 4
تأیید 0/023 4/609 4/632 ایجاد و تقویت خوشه های صنعتی 5
تأیید 0/038 3/901 3/863 کمک دولت به تشکیل کنسرسیوم 6
جدول 6. عوامل غربال شده نهایی پس از سه مرحل