دانلود پایان نامه

ی میشود( زیر مقیاس
56
-57 58
-59
60 51
52
53
-54
-55 -46 47
-48
19
50 41
-42 43
-44
-45 36
37
-38
-39
40 -31 32
-33
34
35 26
-27 28
-29
-30 21
22
-23
-24
25 -16 17
-18
19
20 11
-12 13
-14
-15 6
7
-8
-9
10 -1 2
-3
4
5 روان نژندیبرونگرایی
انعطاف پذیریدلپذیر بودنمسئولیت پذیری
جدول1: کلید نئوی 60 سوالی
1391-92 حداقل یک ترم را پشت سر گذاشته بودند. نمونه پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری یعنی 485 نفر، بعد از مراجعه به جدول مورگان) 62(، 214 نفر در نظر گرفته شد که با احتساب احتمال عدم برگشت همه پرسشنامههای توزیع شده، در نهایت 23510) درصد بیشتر از حد مورد نیاز( پرسشنامه در میان دانشجویان توزیع گردید. نمونهگیری به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت پذیرفت .

  • 2