کاهش فقر و فراهمآوردن مبانی ایجاد نهادهـا مـی شـود (پـوریر و ارتگـا،2005). نظام آموزشی مناسب ظرفیت علم و فناوری کشور را افزایش می دهـد و تحقـق اهـدافتوسعه کشور، ارتقای کیفیت خدمات دولت، دستیابی به نوآوری برای حـل مسـائل، دسـتیابی بـهاهداف توسع های، کاهش فقر و در نهایت افزایش سطح رفاه ملی کشور را فراهم می آورد (ونـگو برهماکولام، 2002).
جدا از فراهمبودن منابع گوناگون، نحوه مدیریت این منـابع و مـدیریت فراینـدها نیـز عامـلمهمی در ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی است. پیشـرفته بـودن فراینـدهای کسـب وکـار سـببکارایی بیشتر در تولید کالا و خدمات میشود. همچنین نوآوری فناورانه در بلندمدت استانداردهای زندگی را ارتقا میدهد (مجمع جهانی اقتصاد، 2001). بهطور کلی، درجه بالاتر رقابتپـذیری بـه سطح درآمد بیشتر یا تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سطح بالاتر استاندارد زنـدگی مـی انجامـد ( مکفرتیج، 1995). با توجه به توضیحات نظری پیشگفته، فرضیههای پـژوهش بـه شـرح زیـرمطرح می شوند:
فرضیه اصلی: ارتقای ظرفیت رقابتپذیری ملی سبب بهبود رفاه ملی می شود.
فرضیه فرعی اول: فراهم آوردن الزامات بنیادین، سبب ارتقای سطح رفاه ملی میشود.
فرضیه فرعی دوم: فراهم آوردن تقویت کنندههای کارایی، زمینهساز ارتقای سـطح رفـاه ملـی میشود.
فرضی ه فرعی سوم: تهیه و تدارک عوامل مؤثر بر نوآوری و پیشرفتهبودن، زمینه های تقویـترفاه ملی را فراهم می کند.
در شکل 1، روابط بین متغیرهای پژوهش، ترسیم شده است.

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ مبانی فلسفی پژوهش در گروه پارادایم اثبات گرا قرار می گیـرد و از حیـث جهتگیری، از دسته پژوهشهای کاربردی به شمار می رود. پژوهش به شیوه کمی اجرا میشود و از حیث مکانی، جزء مطالعات کتابخانه ای قرار می گیرد. از لحاظ راهبرد هـا ی پـژوهش، پـژوهشحاضر از راهبرد همبستگی بهره برده است و در این میان اطلاعات را بـا مـرور و بـازبینی اسـناد،مدارک و اطلاعات جمع آوری کرده است.
جامعه آماری پژوهش شامل تمام کشورهای جهان می شود. با توجه به دشواری دسترسی بـهاطلاعات، از روش نمونهگیری غربالی بر اساس معیار1 استفاده شده است؛ بدین ترتیب که نخست اعضای جامعه برای نمونه انتخاب شدند و سپس با توجه بـه دسـته ای از معیارهـا (دسترسـی بـهاطلاعات) به غربال آنها پرداخته شد و حجم نمونه به دست آمد. بنا بر معیار دسترسی به اطلاعات متغیرهای پژوهش، 135 کشور نمونه آماری را شکل دادند که اطلاعات آنها در بازه زمانی 2009 تا 2011 گردآوری شده است.
در این پژوهش منظور از دادهها، داده های کلانی است که وضعیت کشورها را در ابعاد ملـی وبین المللی نشان می دهند. در پژوهش حاضر از مراجع اطلاعاتی بین المللی ماننـد بانـک جهـانی،برنامه توسعه ساز مان ملل متحد، یونسکو، پایگاه داده جهانی خوشبختی، مرکز آمار اروپـا، مجمـعجهانی اقتصاد و همچنین مراجع داخلی مانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استفاده شده است.
برای اندازه گیری رفاه نیز از شاخص رفاه و پیشرفت استفاده شد که ده مؤلفه تولیـد ناخـالصداخلی، ضریب جینی، اشتغال، رفاه ذهنی، امید به زنـدگی، آمـوزش، تعـداد پژوهشـگران، آزادی،برابری زنان و میـزان قتـل هـای عمـدی ، را دربـر دارد. ظرفیـت رقابـت پـذیری ملـی بـهکمـک شاخص های مجمع جهانی اقتصـاد انـدازه گیـری شـد. در شـاخص رفـاه و پیشـرفت، بـه منظـورهمسان ساز ی مؤلفهها، فرایند نرمال ساز ی دادهها صورت پذیرفت. بهمنظور تشـخیص اینکـه آیـااین شاخص ها متغیر مد نظر را می سنجند، آزمون تحلیل عـاملی اجـرا شـد و سـه بعـد از متغیـر ظرفیت رقابتپذیری ملی به تأیید رسید، اما دو مؤلفه اشتغال و میزان قتلهای عمدی مختص به متغیر رفاه از تحلیل خارج شدند و سایر مؤلفه ها به تأیید رسیدند. در گام بعـدی، بـرای تشـخیص پایایی شاخصها، آزمون آلفای کرونباخ اجرا شد؛ مقدار آلفا برای متغیر رفاه 868/0 و برای متغیـر ظرفیت رقابتپذیری ملی 96/0 بهدست آمد که مقدار مطلوبی را نشان میدهند.
یافته های پژوهش
روابط علی میان متغیرهای پژوهش با بهره مندی از مدل ساز ی معادلات سـاختاری آزمـون شـدهاست. این آزمون به کمک نسخه 54/8 نرم افزار لیزرل اجرا شد. همچنین برای آزمون فرضـ یههـا ، مدل ساختاری طراحی شد. شکل های 2 و 3 به ترتیب خروجی نرم افزار لیـزرل را پـس از اجـرایمدل ساختاری در حالت استاندارد و معناداری، نشان می دهند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Criteria Filtering

شکل
2
.

لیزرل

خروجی
برای

آزمونفرضی
ه

در

ها

استاندارد

حالت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل

2

.

لیزرل

  • 2