13.67 14.01 13.79 na 0.34 0.34 0.60 0.43 K 15.90 20.19 19.97 17.67 Ca 4.09 4.33 4.73 4.64 mg 3.32 3.75 4.01 3.71 Cl 0.39 0.36 0.66 0.50
So4 0.56 0.89 1.15 0.70
Hco3 8.03 8.10 8.83 8.80 Hardness 0.06 0.06 0.07 0.07

شکل
۲
.
نت

ی
آنال

جه
ی
تفک

ز
ی
خط

ک
ی برا

ی فصول

.

اعداد ی
گروه

چهار

تا

ک

ها
)
ترت

به
ی
زمستان

تا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بهار

فصول

ب
(
است
.

First Factor
Second Factor
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
Hardness
Hco3
So4
Cl
mg
Ca
K
na
PH
TDS
Ec
Q
Loading Plot of Spring

شکل

۲

.

نت

ی

  • 2