ـودن را نشان میدهد از تقریب مرتبه اول استفاده شده است.
ف ضای ح ل و ش رایط م رزی مط ابق ش کل (۲) اس ـت.
شبکه حل و ترتیب گرهها در آن و پارامتر های گسسته سازی در شکل (۳) نشان داده شده است.