فی
از کل 298 نفر پاسخگو، 7/49 درصـد مـرد و 3/50 درصـد زن بودنـد . از ایـن تعـداد پاسـخگو،7/11 درصد دیپلم، 9/28 درصد فوق دیپلم، 6/45 درصد کارشناس، 7/11 درصد کارشناس ارشـد و 2 درصد نیز دکتری داشتند. از سوی دیگر، سابقه تدریس 4/17 درصد از شرکتکننـدگان ایـنپژوهش کمتر از 5 سال، 6/32 درصد 5 تا10سال، 9/27 درصد10 تا 15 سال و 1/22 درصد نیـزبالای 15 سال بوده است.

ب) یافته های فرضیه های پژوهش
همبستگی متعارف1، همبستگی بین دو مجموعه متغیر وابسته و مستقل است. به بیانی دیگر، این روش به بررسی رابطه های چند متغیر مستقل و چند متغیر وابسته مـی پـردازد . منطـق حـاکم بـر روش همبستگی متعارف، به دست آوردن ترکیب خطی متغیرهای هر یـک از مجموعـه هـا اسـت؛به طوری که همبستگی بین دو ترکیب خطی محاسبهشده به حـداکثر برسـد (کلانتـری، 1389).
چنانچه هر یک از مجموعه دادههای پژوهش را M و A بنامیم، متغیرهای جدید به دست آمـده درماتریس با S و T ظاهر می شوند که همبستگی زیادی با همان شاخص دارند (جدول 1).
جدول 1. همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیش بین و ملاک
تعهد
سازمانی رفتار شهروندیسازمانی مهارت های

اجتماعی همدلی انگیزشی خودکنترلی خودآگاهی متغیر
1 خودآگاهی
1 0/47 خودکنترلی
1 0/51 0/48 انگیزش
1 0/52 0/53 0/63 همدلی
1 0/59 0/42 0/42 0/52 مهارت های اجتماعی
1 0/47 0/53 0/62 0/65 0/50 رفتار شهروندی سازمانی
1 0/76 0/45 0/52 0/71 0/65 0/52 تعهد سازمانی
معناداری در سطح احتمال 01/0
به بیان دیگر، هدف روش یادشده این است که با ایجاد بـردار X بـه مثابـه بـردار Yبعـدی ازمتغیرهای پیش بین و بردار Z به منزله بردار Fبعـدی از متغیرهـای مـلاک، بـه ترکیـب خطـی ازمتغیرهای مستقلی که حداکثر همبستگی را با ترکیب خطی از متغیرهای وابسته دارد، دست یابـد (گاردنر، 2006).
رابطه 1) n n + ⋯ + 2 12 + 1 11 == 1
1 == 11 1 + 12 2 + ⋯ +m
این معادله ها بهگونه ای انتخاب می شوند که به ترتیـب همبسـتگی بـین 1S و 1T بـه حـداکثربرسـد؛ یعن ی 1corrS1, T1= C و در مرحل ه دوم (رابط ه 2) حاصـل همبس تگی 2S و 2T بیشترین مقدار را داشته باشد. بـه بیـانی دیگـر، حاصـل 2corrS2, T2= C حـداکثر باشـد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Canonical Correlation
0 =2corrS1, S و 0 =2corrT1, T و هــر یــک از جفــت هــای متعــارف1S1, T و
2S2, T و…، بعد مستقلی از رابطه بین دو مجموعه از متغیرهای Z و X را نشان دهد.
رابطه 2) n n2 + ⋯ + 2 22 + 1 21 == 2
2 == 21 1 + 22 2 + ⋯ + 2n n
در این پژوهش برای ارزیابی معناداری مـدل کامـل، از آزمـون هـا ی لامبـدای ویلکـز1، اثـرهتلینگ2، اثر پیلایی3 و بزرگ ترین ریشه روی4 استفاده شده است که نتایج آن در جدول 2 نشـانداده شده است.
جدول 2. آزمون های معناداری برای مدل کامل تحلیل همبستگی متعارف
سطح معناداری F درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه مقدار آزمون نام آزمون
0/000 31/256 578/00 10 0/702 اثر پیلایی
0/000 44/779 576/00 10 0/317 لامبدای ویلکز
0/000 60/293 574/00 10 2/101 هتلینگ
– – – – 0/674 ریشه روی

با توجه به جدول 2، مقادیر آزمون ویلکز با اطمینان 99 درصـد 0001/0 < F = 44/779 ،P و 317/0 = λ به دست آمده است که نشان می دهد رابطه معناداری بین دو مجموعه متغیر برقـراراست. شایان ذکر اینکه 317/0 = λ نشان دهنده مقدار واریانسـی اسـت کـه توسـط مـدل تبیـیننمی شود، در نتیجه λ ـ 1، اندازه اثر مدل کامل را در ماتریس r آشکار می کند (شـری و هنسـان،2005). با این توصیف، اندازه اثر دو تابع متعارف این تحلیل برابر بـا 683/0= 317/0 ـ 1 اسـت . اندازه اثر، مقدار واریانس مشترک بین دو دسته متغیر است که مدل می تواند آن را تبیین کنـد . از این رو، مدل ب هدست آمده نشان مـیدهـد واریـانس مشـترکی بـا مقـدار 683/0 وجـود دارد کـههم پراشی دو دسـته متغیـر را تبیـین مـی کنـد . در ایـن پـژوهش 3/68 درصـد از واریـانس بـینخودآگاهی، خودکنترلی، انگیزشی، همدلی و مهارت های اجتماعی با رفتار شـهروندی سـازمانی وتعهد سازمانی تبیین می شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wilks
Hotellings effect
Pillais efect
Roys
استخراج و تعیین توابع و ارزیابی تناسب کلی
اولین گام در تحلیل همبستگی متعارف، استخراج یک یا چند تـابع متعـارف اسـت . تعـداد توابـعاستخراج شده حداکثر برابر با تعداد متغیرهای ملاک است؛ اگرچه احتمال کمتربودن این تعداد تابع نیز غیرعادی نیست (کلانتری، 1389). در این پژوهش با توجـه بـه تعـداد متغیرهـای مجموعـه کوچک (رفتار شهروندی سازمانی و تعهدسازمانی) دو تابع استخراج شد. برای بررسـی معنـاداری توابع باید به مقدار واریانسی توجه کرد که هر تابع تبیین می کند و بزرگی رابطه بین جفت ترکیب خطی، از طریق ضریب همبستگی متعارف مشخص می شود. مجذور این ضریب، مقدار واریـانسمتغیر متعارفی را که به کمک متغیر متعارف دیگر تبیین شـده اسـت ، نشـان مـی دهـد . جـدول 3 ویژگی های توابع حاصل از تحلیل متعارف در این پژوهش را نشان می دهد.
جدول 3. ویژگی های توابع استخراجشده از تحلیل متعارف
مجذور همبستگی متعارف همبستگی متعارف درصد تراکمی درصد مقدار ویژه توابع متعارف
0/674 0/821 98/659 98/659 2/073 1
0/027 0/165 100/00 1/341 0/028 2

مجذور همبستگی متعارف 2 برای توابع 1 و 2 به ترتیب 674/0 و 027/0 است. مطابق نظر شری و هنسان، توابعی که کمتر از 10 درصد از واریانس را تبیین میکنند، کنـار گذاشـتهشـده و تفسیر نمی شوند (شری و هنسـان، 2005). بنـابراین فقـط تـابع اول کـه 67 درصـد از واریـانسمشترک را تبیین می کند، تفسیر می شود. در تحلیل های متعارف از طریق کاهش بعد نیز می توان معناداری آماری توابع استخراج شده را مشخص کرد. جدول 4 نتایج تحلیل های متعارف از طریـقکاهش بعد را نشان می دهد.
نتایج آزمون F نشان میدهد فقط یکی از همبستگی های متعارف از نظر آماری معنادار اسـت
(0001/0 < F = 44/779 ،P و 317/0 = λ) و دومین تابع بـا مقـدار 05/0 < F = 2/035 ،P و
973/0 = λ معنادار نیست.
جدول 4. نتایج تحلیل کاهش بعد برای توابع متعارف
سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F لامبدای ویلکز شماره ریشه
0/000 576/00 10 44/779 0/317 1 تا 2
0/090 289/00 4 2/035 0/973 2 تا 2

2 ،
اولین آزمون ابعاد به این مسئله می پردازد که آیا هر دو بعـد بـهدسـت آمـده از لحـاظ آمـاری معنادارند؟ دومین ریشه، ترکیب ابعاد دو و دو را از نظر معناداری آماری آزمایش می کنـد . در ایـنپژوهش فقط تابع اول معنادار است و فقط همین تابع تفسیر میشود.
به منظور آزمون فرضیه اصلی پژوهش (بین هـوش عـاطفی و ابعـاد آن بـا رفتـار شـهروندیسازمانی و تعهد سـازمانی رابطـه وجـود دارد) متغیرهـای متعـارف، ضـرایب اسـتاندارد، ضـرایبساختاری و بارهای متقاطع تحلیل شدند. با توجه به یافته های جدول ،4 فرضیه اصلی پژوهش به تأیید می رسد؛ به ایـن معنـا کـه بـین متغیرهـای خوآگـاهی، خـودکنترلی، انگیزشـی، همـدلی ومهارت های اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهـد سـازمانی رابطـه معنـا داری وجـود دارد .
جدول 5 ضرایب ساختاری، استاندارد و متقاطع را نشان می دهد. در اینجا فقط متغیرهـایی تفسـیرمی شوند که ضرایب ساختاری آنهاو 3/0 بیشتر باشد. بدین ترتیب با توجه به آنچـه در جـدول5 آمده است، در تابع اول، متغیرهای تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب از بیشـتریناهمیت در متغیر خطی ملاک برخوردارند. از سوی دیگر، در ایـن تـابع از بـین متغیرهـای هـوشعاطفی، خودکنترلی، انگیزشی، خودآگاهی، همدلی و مهارتهای اجتماعی، نیز به ترتیب در ترکیب خطی پیش بین سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند. بدین ترتیب نتایج تحلیل حاضر نشـانمی دهد طبق تابع اول، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، به وسیله متغیر های خودکنترلی، خودآگاهی، انگیزشی، همدلی و مهارتهای اجتماعی بهتر پیش بینی می شوند.
در ادامه به بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش (مؤلفه های هوش عاطفی مـیتواننـد تغییـرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کنند) پرداخته می شود که به کمک رگرسیون چندمتغیره بـر خروجی تحلیل متعارف اعمال میشود. جدول 6 نتایج آن را نشان میدهد.
جدول 5. ضرایب ساختاری، استاندارد، مجذور ضرایب ساختاری، بارهای متقاطع در تابع اول
مجذورضریب متقاطع بارهای
متقاطع مجذور ضریب ساختاری ضریب
ساختاری ضریب
استاندارد متغیر
0/624 0/790 /927 0/962 0/648 تعهد سازمانی
0/553 0/744 0/819 0/905 0/415 رفتار مدنی سازمانی
0/675 2

0/290 0/539 0/430 0/656 0/130 خودآگاهی
0/470 0/686 0/697 0/835 0/459 خودکنترلی
0/511 0/715 0/511 0/715 0/527 انگیزشی
0/305 0/553 0/305 0/553 0/024 همدلی
0/237 0/487 0/237 0/487 0/095 مهارت های اجتماعی
جدول 6. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره مؤلفه های هوش عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی
خطای استاندارد سطح معناداری T Beta بتا متغیرهای پیشبین
0/254 0/114 1/586 0/085