مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد ، مداخله، شاهد، معناداری، علت، علـت

مارس 12, 2018

کت کنندگان در گروه مداخله شامل 23 مـرد (9/63%) و 13 زن (1/36%) و در گروه شاهد شامل 24 مـرد (7/66%) و 12 زن (3/33 %) بودنـــــد. ســـــایر خصوصـــــیاتشرکت کنندگان در هر دو گروه در جدول شماره 1 توصیف شده است.
براساس آزمون آماری تـیزوجـی در گـروه مداخلـهابعاد عملکـرد جسـمانی، محـدودیت بـه علـت مشـکلاتجسمی، عملکرد اجتماعی، درد جسمانی، سـلامت روحـی،محدودیت به علت مشـکلات روحـی، شـادابی و سـلامتعمومی از نظر آماری معنادار شدند (0001/0<p)؛ ایـن درحالی است که همین آزمون در گروه شاهد در هیچکـدام ازابعاد یاد شده معناداری را نشـان نـداد (05/0>p) (جـدول شماره 2). آزمونهای آماری تـیزوجـی و ویلکاکسـون درگروه کنترل در چهار بعد محـدودیت بـه علـت مشـکلاتجسمی، محدودیت بـه علـت مشـکلات روانـی، عملکـرد

١۵
اجتماعی و سلامت روانی نشاندهنـده یافتـههـای آمـاریتقریباً نزدیک به سطح معناداری بودند (جدول شماره 2).
براساس آزمون آماری تیمستقل در گـروه مداخلـه ابعاد عملکـرد جسـمانی، محـدودیت بـه علـت مشـکلاتجسمی، عملکرد اجتماعی، درد جسمانی، سـلامت روحـی،محدودیت به علت مشـکلات روحـی، شـادابی و سـلامتعمـومی از نظـر آمـاری معنـادار شـدند (0001/0<p)؛ در صورتی که همین آزمون در گـروه شـاهد در هـیچ کـدام ازابعاد یاد شده معناداری را نشـان نـداد (05/0>p) (جـدولشماره 3).
پس از محاسبه نمرات کیفیت زندگی در 8 بعد قبل از مداخله مشـخص شـد کـه بیمـاران در حیطـه عملکـردجسمانی بیشترین نمره (گروه مداخله 86/130±83/520 و گروه شاهد 87/137±16/439) و در حیطـه درد جسـمانیکمتـرین نمـره (گـروه مداخلـه 77/45±44/104 و گـروه شاهد 58/37±66/116) را داشتند. همچنین نمرات کیفیت زندگی در 8 بعـد مـوردنظر بعـد از مداخلـه نشـان داد کـهبیماران در حیطه عملکرد جسمانی بیشـترین نمـره (گـروهمداخلـــــ ه 12/69±77/777 و گـــــ روه شـــــ اهد 87/137±16/439) و در حیطه درد جسمانی کمترین نمره
(گــ روه مداخلــ ه 98/29±22/137 و گــ روه شــ اهد
17/36±11/121) را کسب نمودند.
تمامی حیطههای کیفیت زندگی براساس پرسشنامه SF-36 قبل از مداخله در هر دو گروه آزمون و شـاهد بـایکدیگر ارتباط مثبت داشته که از نظر آماری معنادار نبودند (05/0>p). پس از مداخله به طور کلی 7 حیطه از حیطه-های 8 گانه کیفیـت زنـدگی بـا یکـدیگر ارتبـاط مثبـت ومعنادار داشتند (05/0<p) (جدول شماره 4).
براساس آزمونهای آماری تیمستقل و مـنویتنـیبین حیطههای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلـه در هـردو گروه ارتباط مثبت مشاهده شده که این ارتبـاط قبـل ازمداخله در هر دو گروه از نظر آماری معنادار نبوده ولی بعـداز مداخله این ارتباط در هر دو گروه از نظر آمـاری معنـادار شد. همچنین ضریب همبستگی پیرسـون در سـه بعـد دردجسمانی، محدودیت به علت مشـکلات روانـی و سـلامتروانی بعد از مداخله اختلاف معناداری را نشان نداد (جداول شماره 3و4).
-86667196580

جدول 1- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونههای پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد
جدول 2- مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد کیفیت زندگی شرکت کنندگان در هر دو گروه آزمون و شاهد
شاخصهای موردنظر گروه کنترل گروه مداخله
ابعاد میانگین و انحراف معیار حد پایین حد بالا مقدار معناداری میانگین و انحراف معیار حد پایین حد بالا مقدار معناداری عملکرد جسمانی 35/16 ± 69/0 83/4 – 22/6 80/0 25/128 ± 94/256- 34/300- 54/213- 0001/0 محدودیت به علت مشکلات جسمانی 51/112 ± 11/36- 17/74- 95/1 06/0 46/84 ± 22/147- 80/175- 64/118 0001/0 سلامت روحی 63/46 ± 77/12 00/3- 55/28 10/0 33/61 ± 55/65- 30/86- 80/44- 0001/0
-87683-839054