مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد ، معنوی، هوش، دانشجویان، تحصیلی، تهران

مارس 12, 2018

8) جه ت جامعه 2600 نفـری دانـشجویان دوره دکتـری حرفـهای دانشگاههای سطح شهر تهران با سـطح اطمینـان 95%، 335 نفر تعیین شد . ولی برای جلوگیری از اشـکالات بـه وجود آمده ناشی از حذف احتمالی برخی از نمونهها، 481 نمون ه جم ع آوری ش د. ب رای جمـع آوری اطلاع ات از پرسشنامهای استفاده شد که شامل قسمتهای ذیل بود: در قــسمت اول پرســشنامه ویژگــ ی هــای دموگرافیــک شرکتکنندگان در پژوهش شامل سن؛ جنسیت، وضعیتتأهل، ترم تحصیلی، وضعیت اقتـصادی، محـل سـکونتقبل از پذیرش دانشگاه و وضعیت محل سکونت فعلـی ودر قسمت دوم پرسـشنامه هـوش معنـوی در ایـران کـهتوسط عبداﷲ زاده و همکاران 1387 با 29 عبارت طراحیگردیده است مورد بررسی قرار گرفت. این ابزار در ایـرانبا توجه به ویژگیهای فرهنگی جامعـه تـدوین و سـپساعتبارسنجی شده است. پایایی این پرسشنامه که برروی 280 نفر گروه نمونه اجرا شد 89/0 بـه دسـت آمـد . در چرخش واریماکس، 2 عامل اصـلی »درک و ارتبـاط بـا سرچشمه هستی« با 12 سؤال و »زندگی معنوی یا اتکاء به هسته درونی« با 17 سؤال به دست آمد.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

گویههای ابزار مـذکور دارای گزینـههـ ای کـاملاًمخالفم، مخـالفم، تاحـدودی، مـوافقم و کـاملاً مـوافقماست. برای نمر هگذاری آزمون به گزینه کـاملاً مخـالفمنمره یک، مخالفم دو، تاحـدودی سـه، مـوافقم چهـار وکاملاً موافقم نمره پنج داده می شود. دامنه تغییـرات 29 تا 145 می باشد. تفـسیر امتیـاز کـسب شـده دختـران وپسران متفاوت است. جدول تفسیر نمـرات دختـران بـهشرح ذیل است: کسب نمره 137 به بالا: به منزله امتیازخیلی بالا؛ کسب نمره 129 تا 136: امتیـاز بـالا؛ کـسب نمره 111 تا 128: امتیـاز متوسـط، کـسب نمـره 94 تـا110: نمره پایین ، کسب نمره کمتر از 93: خیلی پـایین.
جدول تفسیر نمرات پسران به شرح ذیـل اسـت: کـسبنمره 135 به بالا : به منزله امتیاز خیلی بالا؛ کسب نمره124 تا 134: امتیاز بالا؛ کسب نمره 106 تا 123: امتیاز متوسط؛ ک سب نمره 85 تا 105: نمره پایین؛ کسب نمـرهکمتر از 84: خیلـی پـایین. پایـایی و روایـی پرسـشنامهمذکور مورد تأیید قرار گرفته است (9).
کلیه اطلاعات پرسشنامه هـ ا وارد نـرم افـزارSPSS v.16 شد . از آمار توصیفی جهت توزیع فراوانـی و میـانگینتمام ابعاد هوش معنوی استفاده شد. همچنین جهت توصیفمشخــصات دموگرافیــک از آمــار توصــی فی اســتفاده شــد. همچنــین بــرای بررســی نرمــالیتی داده هــا از آزمــون کولمـوگروف-اسـمیرنوف اسـتفاده گردیـد و بـرای بررسـی هموژنیتی از آزمون لـون اسـتفاده شـد و چـون p-value بیش از 0/05 بود، هر دو فرض نرمالیتی و هموژنیتی برقـراربود. د ر ضمن، به منظور بررسی تفاوت نمرات هوش معنوی با توجه بـه متغیرهـای جنـسیت و وضـعیت تأهـل ، سـنواتتحصیلی، سن و پیشرفت تحصیلی و همچنین بررسی رابطهبین اجزای هوش معنـوی از معیارهـا، آزمـونهـ ا و ضـرایب مربوطه ( آزمون تـی مـستقل، آنـالیز واریـانس یـک طرفـه) استفاده شد. سطح معناداری (05/0<p) در نظر گرفته شد.

یافتهها
در این مطالعه 481 دانشجوی دندانپزشکی مـشغولبه تحصیل در دانشگاههای سطح شهر تهران وارد مطالعـهشدند. از این تعداد، 284نفر (59%) مـرد و 197نفـر (41%) زن بودند.
اطلاعات دموگرافیـک دانـشجویان بـه تفکیـک در جدول شماره 1 قابل م شاهده می باشد.
میانگین نمـره هـوش معنـوی دانـشجویان در ایـنمطالعـه 51/17±89/110 بـود کـه در دانـشجویان دختـر 83/16±61/111 و پسر 44/18±84/109 می باشد. بـرایمشخص نمودن اختلاف نمره دانشجویان دختـر و پـسر ازتــست Independed Sample T-test اســتفاده کردیم که تفاوت معناداری نشان نداد (0/275=p) (جـدولشماره 2).
برای تعیین رابطه بین هوش معنوی با جنس، محلسکونت، محل اقامت قبل از پذیرفته شدن، وضعیت تأهـل از آزمون تی مـستقل اسـتفاده شـد. هـیچ کـدام از متغیرهـاارتباط معناداری با هـوش معنـوی نداشـتند. بـرای تعیـینرابطه هوش معنوی با سن، ترم تحصیلی، معدل و وضعیتاقتصادی از آزمون آنالیز واریانس استفاده شد. ارتبـاط بـینتمام متغیرهای بالا و هوش معنوی معنادار شد بـه طـوریکه با افزایش سـن، تـرم تحـصیلی، معـدل و بهتـر شـدنوضعیت اقتصادی میانگین نمـره هـوش معنـوی افـزایشمییابد. اطلاعات تکمیلی در جدول شماره 3 قابل مشاهده است.
اطلاعات جز یی تر پیرامون هر کـدام از حیطـههـ ای هوش معنوی در جدول شماره 4 قابل دسترسی مـی باشـد .
همچنین لازم به ذکر است که نتایج آزمون بونفرونی نشانداد که اختلاف دو به دو بین هر سه متغیـر معنـادار اسـت (001/0<p).
*p-value نمره هوش معنوی
میانگین و انحراف از معیار جمعیت
61/111 ±83/16 دانشجویان دختر =n (284)
**0/275 84/109 ± 44/18 دانشجویان پسر=n (197)
89/110 ± 51/17 مجموع=n (481)
* Independed Sample t-test
**تفاوت غیر معنادار 1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

جدول 1- اطلاعات دموگرافیک دانشج ویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93
درصد (٪) تعداد (نفر) متغیر 59٪
41٪ 284
197 مذکر
مؤنث جنسیت
47/ 8٪
7/40٪
9/ 4٪
2/ 1٪ 230
196
45
10 22-18
27-23
32-28
بالاتر از 32 سن (سال)
44/ 7٪
36/ 2٪
15 /6٪
3/ 5٪ 215
174
75
17 4-1
8ـ 5
12ـ 9 بیشتر از 12 ترم تحصیلی
15/ 6٪
51/ 8٪
32/ 6٪ 75
249
157 زیر 14
14ـ17
17 به بالا معدل
57/ 6٪
42/ 4٪ 277
204 خوابگاه
خانه وضعیت سکونت فعلی
42/ 8 %
54/ 9 %
1/ 7 % 206
264
8 تهران
شهرستان
خارج از ایران وضعیت سکونت قبل از دانشگاه
16٪
42/ 4٪
33/ 9٪
7/ 7٪ 77
204
163
37 عالی خوب
متوسط ضعیف وضعیت اقتصادی
41 ٪
54/ 1 ٪
3/ 3 ٪
1/ 7 ٪ 197
260
16
8 مجرد
متأهل مطلقه متارکه وضعیت تأهل

جدول 2- نمره هوش معنوی به تفکیک جنسیت در دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93 جدول 3- رابطه میزان هوش معنوی و متغیرهای دموگرافیک دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی 92-93
نتیجه آزمون میانگین و انحراف معیار درصد (٪) تعداد (نفر) متغیر
0/275 61/111±16/ 83
109/84 ±82/ 44 59٪
41٪ 284
197 مذکر
مؤنث جنسیت
0/009 108/17 ± 18/ 58
113/47 ± 15/ 80 114/11±10/16
108/00 ± 22/ 30 47/ 8٪
40/ 7٪
9/ 4٪
2/ 1٪ 230
196
45
10 22-18
-23 27
32-28
بالاتر از 32 سن (سال)
0/024 77/108 ±19/09
11/111 ±16/60
16/115 ± 45/14
53/116 ± 04/14 44/ 7٪
36/ 2٪
15/ 6٪
3/ 5٪ 215
174
75
17 4-1
8ـ 5
12ـ 9 بیشتر از 12 ترم تحصیلی
<0/001 88/92 ± 16/14
110/37 ± 41/27
122/20 ± 11/61 15/6٪
51/8٪
32/6٪ 75
249
157 زیر 14
14ـ17
17 به بالا معدل
0/487 110/01 ± 17/52
112/07 ± 17/46 57/6٪
42/4٪ 277
204 خوابگاه
خانه وضعیت سکونت فعلی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0/716 49/61 ±61/12
05/61 ± 18/13 42/8 %
54/9 % 206
204 تهران
شهرستان وضعیت سکونت قبل از دانشگاه
<0/001 00/66 ± 53/12
45/62 ±11/40
59/23 ± 13/01
40/52 ± 90/15 16٪
4/42٪
9/33٪
7/7٪ 77
204
163
37 عالی خوب
متوسط ضعیف وضعیت اقتصادی
<0/001 10/58 ±91/13 19/67 ± 30/7 41 ٪
54/1 ٪ 197
260 مجرد
متأهل وضعیت تأهل

جدول 4- میانگین و انحراف از معیار نمره هوش معنوی و حیطههای آن در رابطه با دانشجویان دانشکدههای دندانپزشکی شهر تهران سال تحصیلی92-93
میانگین و انحراف از معیار
n=481 متغیر
110/89 ± 17/51
46/09 ± 8/05
64/80 ± 10/98 نمره کل هوش معنوی
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی

بحث
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:37 +0330 on Wednesday October 11th 2017

یک ی از دوران ه ای پرچ الش و مه یج در زن دگی امروزه جوانان، دوران دانشجویی می باشـد . از آنجـایی کـهدانشجویان در این دوره با عوامل استرسزای زیادی مواجه میشوند لذا جهت سازگاری بیشتر مـی بایـست از سـلامتروانی و عمومی و خوداتکایی بیشتری برخـوردار باشـند تـابتوانند این دوران را با موفقیت طی نموده و بدون مـشکلیبه درجات عالی تحصیلی و علمی برسند. در بین رشتههای دانـشجویی، گـروه هـای علـوم بـالینی از جملـه پزشـکی، دندانپزشکی و پرستاری رشتههای پراسترستر ی میباشند چرا که علاوه بر استرسهای محیط آموزشی، استرسهای محیط بالینی و بیماران نیز وجود دارند. میزان استرس یکیاز عواملی است که باعث افت تحصیلی و بـروز اخـتلالاتروحی در این دانشجویان می شود. شناخت عوامل مرتبط باسلامت روان دانشجویان میتواند در هـدایت برنامـههـ ای آموزشی کمک نمایـد (10). در سـال