نظام هـا و منابع اطلاعاتی اشاره دارد. در این پژوهش با احصای اطلاعات از مصـاحبه بـا صـاحب نظـران دانشگاهی، شاخص های ساختاری و اطلاعاتی، در مجموع بعـد زیرسـاخت را تشـکیل مـی دهـد . عوامل ساختاری شامل بوروکراسی، چابکسازی فرایندهای کار، سـاختار و فراینـدهای دانشـگاه ، تضاد و عدم شفافیت در وظایف تجاری سازی از جمله مفاهیمی است که صاحب نظـران بـه آ نهـا اشاره داشتند. در تحقیقـی، عوامـل مختلـف سـازمانی از جملـه نظـام ارتقـا و امتیـازدهی، نحـوهتخصیص منابع، روابـط دانشـگاه و صـنعت، تعـداد مقالـه بـه عنـوان سیاسـت هـای تشـویقی در سیاست گذاری و ضعف نظام ارتباط را به عنوان عوامـل اصـلی در تجـاری سـازی مطالعـه کردنـد(محمودپور و همکاران، 1391).
بعد پشتیبانی
بر عواملی که حامی فعالیت های تجاری سازی پژوهش و محققان محسوب می شود، تأکید می کند و از دو بعد مادی و معنوی به آنها توجه می شـود. بـا احصـای اطلاعـات، شـاخص هـا ی مـالی ومدیریتی، در مجموع بعد پشتیبانی را تشکیل می دهند. در این پژوهش صاحب نظـران دانشـگاهیبه عوامل تأمین منابع مالی مورد نیاز در مراحل اولیه فرایند تجاریسازی، مشـخص بـودن سـهممالی و معنوی دانشگاه و پژوهشگر، وابستگی به بودجه دولتی و سرمایه دانشگاه اشاره داشتند. در تحقیق کاوسی خامنه، پورعزت و عباسی (1396)، دوراندیشی و تحول آفرینـی در نظـام آمـوزشعالی را شامل مدیریت راهبردی، خلاقیت، تفکر نظام مند، تحلیل گـری، توانـایی تصـمیم گیـری ، توانایی حل مسئله را برای مدیران آموزش عالی ضروری می دانستند.

بعد فرایندی
مجموعه عواملی است که از ایدهپردازی آغاز می شود و تـا تجـاری سـازی محصـول یـا خـدماتپژوهشی در دانشگاه ادامه می یابد. بنابراین دو عامل فرایند ایدهپـردازی و فراینـد تجـاری سـازی به عنوان ضروریات فعالیت تجاری در دانشگاه مطرح است. در جریان مصاحبه بـا صـاحب نظـران دانشگاهی به سه عامل اشاره شد: فرایند شناسایی و گردآوری ایده، فرایند پژوهش و برنامه هـای ایده تا نوآوری که بر خلاقیت افراد و نوآور بودن پژوهشگران در بروز ایده های نـو و پیگیـری دربه ثمر رساندن آنها تأکید دارد. طبق گفته کاستو (1994) تقریبـاً در هـر الگـوی تجـاری سـازی ، مرحله ایدهپردازی یا تعریف مفهوم و ایده اولیه محصول، جزء جدانشدنی هر فرایند تجاری سـازی است (گودرزی و همکاران، 1390).
بعد دولتی
ویژگی هایی که به نقش و تأثیر عوامل دولتی بر تجاری سازی پژوهش های مدیریت دولتی اشـارهدارد، شامل مضامین قـانونی، اسـناد بالادسـتی و سـاختار دولتـی اسـت. در ایـن تحقیـق، همـهمصاحبه شوندگان به نقش عامل قوانین و مقررات در تسـهیل و حمایـت از تجـاریسـازی اشـارهکردند که نشان دهنده بیشترین نقش عوامل محیطی در تجاری سـازی اسـت. سـرلک و نوریـائی(1395)، معتقدند که شفاف سازی، بازبینی قوانین و اصلاح فرایندها می تواند در جلوگیری از ایجاد جریان های محیطی شکافنده سازمانی مؤثر باشد. در تحقیق اریکا و سندبرگ اشاره شد که یکـی از بخشهای ضروری در تجاری سازی، شبکه های همکاری کسب وکار است. شواهد موجود نشان می دهد که شبکهها و ارتباط آن با مـدیریت، ارتبـاط تنگـاتنگی بـا تجـاری سـازی دارد (اریکـا وسندبرگ، 2012)، در تحقیق دیگـری بـه آیـین نامـه هـا و قـوان ین و مقـررات حمـایتی شـفاف و برنامه های توسعه اشاره شده است (جاهد و آراسته، 1392) و دیبکـر و ووگلـر (2005)، بـه سـندراهبرد پژوهشی در تجاری سازی تأکید داشتند. اتزکویتز (2003)، نیز بـه سـازمان هـای حمـایتی دولتی در تجاری سازی تحقیقات اشاره کرده است. بدین ترتیب مـی تـوان گفـت نتـایج پـژوهشحاضر با یافته های سایر پژوهش ها هماهنگی دارد و یکدیگر را تأیید می کنند.
بعد غیردولتی
شاخص های صنعتی و حمایتی در مجموع عوامل غیردولتی یا سازمان ها و ترجمان هـای خـارج ازدانشگاه که به دولت وابستگی ندارند، را تشکیل می دهند. شاخص های به دست آمده نشان می دهد که بیشتر عوامل صنعتی از جنبه مانع بودن در مسیر تجاری سازی به موضوع پرداختند که شـاملناآگاهی صنعت از فعالیت های دانشگاهی، بی اعتمادی به نتایج تحقیـق، نبـود رقابـت در صـنعت، حاکم بودن فضای سنتی، سازمان هـای مسـئول غ یردولتـی و فراینـدهای بـرون سـازمانی اسـت . شاخص های به دست آمده در عامل حمایتی شامل تقاضای محیط (نیازهای جامعه)، سیاسـت هـای حمایت مالی صنعت از محققان و سازمان های حمایتی غیردولتی است. به بیانی دیگر نیاز بازار به پژوهش می تواند در رسیدن به هدف نقش مهمی داشـته باشـد. در پـژوهش عباسـی و فروزنـده(1393)، به وجود بازار مناسب، تمرکز بر بازار، استخراج نیازهای بازار تأکیـد داشـتند و اسـپلینگ
(2004)، به حمایت مالی صنعت از محققان و دانشگاه اشاره داشته است کـه نشـان از همسـویینتایج این تحقیق با مطالعات پ یشین تجاری سازی دارد.
بعد دانشی
ویژگی هایی هستند که به نقش و تأثیر عوامل فرهنگی بر تجاری سازی پـژوهش هـای مـدیریتدولتی در دانشگاه اشاره دارند. این ویژگی ها در فرایند کدگذاری با احصای اطلاعـات از مصـاحبهبا صاحب نظران دانشگاهی حاصل شد. محمدی، الـوانی، معمـارزارده و حمیـدی (1395)، معتقـدهستند که نقش فرهنگ بر اثربخشی نظام اداری کشورها حائز اهمیت است. برخی ویژگـی هـای فرهنگی، تسهیل کننده فرایند توسعه و بهبود عملکرد نظام اداری است و برخی می توانند همچون مانعی فراروی نظام اداری قرار گیرند. میگـون پـوری و احمـدی (1391)، در تحقیقـی بـر نقـشعوامل و ویژگی های صنعتی در تجاری سازی تأکید دارند. پورعزت و حیدری (1390)، به نامناسب بودن نظام تربیتی دانشگاه و نظام آموزش عالی کشور اشاره کردنـد . حجـازی و منصـور حسـینی (1393)، نیز به ایجاد بسترهای آموزشی در راستای توسعه تجاری سازی اشاره داشتند.
بعد ذاتی