یـانگیننمره در رابطه با بعد اجتماعی بـود . اگرچـه میـانگین نمـرهکیفیت زندگی قبل و بعد از آموزش در گروه توانمندسـازیکمتر از گروه مبتنی بر رعایت بود ولی نتایج آزمون آمـاریتی مستقل اختلاف آماری معنـاداری را در بهبـود میـانگینکیفیت زندگی بین دو گروه نـشان نـداد (4/0=p). جـدولشماره 1 چگونگی تغییر در نمره کسب شـده از پرسـشنامهکیفیت زندگی را در ابعاد مختلف قبل و بعـد از آمـوزش در هر دو گروه مورد مطالعه نشان می دهد.

بحث