ت (مقیمی و اعلایی، 1390).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Government Process Re-engineering (GPR)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد فرایندهای مد نظر حکمرانی خـوب ، اهمیـت بسـزاییدارد. سازمان های بخش دولتی از طریق به کارگیری فنـاوری هـای ارتبـاطی مـی تواننـد کـارایی،اثربخشی و بهره وری خود را افزایش دهند. همچنین دولت ها میتوانند از طریق اینترنت به چالش مدیریت ارتباط با شهروندان پاسخ دهند. رشد فنـاوری ارتباطـات، سـطح مشـارکت و بـه تبـع آنشاخص دموکراسی را در کشورها افزایش میدهـد (پـولات، 2005). اگرچـه رشـد فنـاوری هـایاطلاعاتی به تنهایی موجب بهبود حکمرانی نمی شود، این هدف به راهبردهایی نیاز دارد که بایـددر قالب بهبود عملیات، فرایندها و سطوح همکاری بین بخش های مختلف تعریف شود.
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع روشهای اقتصادسنجی است. در پژوهش پیش رو، مدل پیشنهادشده از طریق داده های پانل و بهکمک روش رگرسیون بررسی مـی شـود . داده هـای پانـل ترکیبـی از داده های مقطعی و سری زمانی است؛ یعنی اطلاعاتی که درباره داده های مقطعی اسـت در طـولزمان مشاهده می شود.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد است و تمام این کشورها برای نمونه آماری انتخاب شدند. در این بین فقط کشورهایی حذف شدند کـه داده هـایآنها برای دوره زمانی مد نظر در دسترس نبود. برای مثال سودان جنوبی، شـوروی سـابق، آلمـانغربی و شرقی، یوگسلاوی و برخی از کشورهای دیگر را می توان نام بـرد کـه بـه دلیـل نداشـتناطلاعات از نمونه پژوهش حذف شدند.
بدین ترتیب داده های پژوهش را اطلاعات 173 کشور بین سال هـای 2005 تـا 2011 شـکلمی دهد. در مطالعه حاضر داده های شاخص توسعه انسانی از وب سایت برنامه توسعه سازمان ملل استخراج شد، داده های ابعاد حکمرانی خوب از وبسایت بانک جهانی بـه دسـت آمـد و داده هـایمیزان دسترسی به اینترنت از وبسایت بانک جهانی جمع آوری شد.
جدول 1. منابع دستیابی به داده های پژوهش
منبع دستیابی به اطلاعات شاخص عنوان شاخص
(UNDP 2013) شاخص توسعه انسانی HDI
http://hdrstats.undp.org/
World Bank حکمرانی خوب Good Governance
http://info.worldbank.org/
World Bank
http://info.worldbank.org/ درصد کاربران اینترنت Internet
تمام امتیازهای اختصاص یافته به نماگرهای حکمرانی خوب بـین 5/2- تـا 5/2 قـرار دارنـد. امتیازهای بالاتر و مثبت به معنای موفقیت بیشتر آن کشور در زمینه نماگر مد نظر است. داده های کیفیت حکمرانی تابعی خطی از یکسری داده های ذهنی است. این داده ها بر اساس ویژگـی هـایحکمرانی هر کشور از منابع اطلاعاتی متنوعی گردآوری شده اند.
ابعاد سه گانه توسعه انسانی شاخص های امید به زندگی، سطح سواد و میزان رفاه را دربـردار
د .
شاخص امید به زندگی از میزان امید به زندگی در کشور بهدست میآید. سـطح سـواد از ترکیـبدرصد سواد بزرگ سالان و میانگین ثبت نام دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان محاسبه می شود.
شاخص استاندارد زندگی GDP تعدیل شده، در نظر گرفته می شود. هر یک از این ابعاد بین صـفر(کمترین) تا یک (بیشترین) قرار می گیرند. شاخص توسعه انسانی برابر با میانگین حسابی این سه شاخص است (ساگار و نجم، 1998).
در پژوهش حاضر الگویی بهکار می رود که در آن شاخص توسعه انسانی (HDI) متغیر وابسته است و ابعاد حکمرانی خوب متغیرهای مستقل در نظر گرفته میشوند. همراه با متغیرهای مستقل از متغیر اضافه »توسعه فناوری ارتباطات« برای کامل کردن الگو اسـتفاده خواهـد شـد. بنـابراین،مدل پیشنهادشده این پژوهش به صورت زیر تعریف می شود:
مدل 1) + + + + + = + +
که در این مـدل ، HDI نشـان دهنـده شـاخص توسـعه انسـانی، VA معـرف حـق اظهـارنظر وپاسخ گویی، PS ثبات سیاسی و دوری از خشونت، GE اثربخشـی دولـت، RQ کیفیـت مقـرراتتنظیمی و بوروکراسی، RL حاکمیت قانون، CC مبارزه با فسـاد و int درصـد کـاربران اینترنـتاست. اندیس های i و t نیز بیان کننده کشور و سال هستند.
در پژوهش پیش رو برای تجزیه وتحلیل داده ها و اجرای آزمون مدل، از تحلیل داده های پانل و تحلیل رگرسیون به روش GLS استفاده می شود.
یافتههای پژوهش
جدول 2 داده های استفاده شده در پژوهش و برخی ویژگی های توصیفی آنها را به نمایش گذاشته است. در روش تخمین داده های ترکیبی، پس از واردکردن متغیر تعـدیل کننـده (درصـد کـاربران اینترنت)، هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش در معادله جداگانه ای وارد مدل میشوند. هدف از این کار محاسبه و تخمین مدل برای هر یک از این متغیرها ست (جدول 3).
جدول 2. بیان توصیفی داده های پژوهش
بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین تعداد مشاهده نام متغیر
0/943 0/26 0/176 0/649 1209 شاخص توسعه انسانی
1/767 -2/221 0/976 -0/098 1209 حق اظهارنظر و پاسخگویی
1/588 -2/285 0/955 -0/134 1209 ثبات سیاسی و دوری از خشونت
2/407 -1/786 0/977 -0/060 1206 اثربخشی دولت
1/931 -2/251 -0/955 -0/047 1206 کیفیت مقررات تنظیمی
2/001 -1/955 0/984 -0/111 1209 حاکمیت قانون
2/457 -1/728 0/992 -0/095 1206 مبارزه با فساد
96/61 0/065 26/51 27/412 1178 درصد کاربران اینترنت

جدول 3. تخمین داده های ترکیبی تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی
معادله هشتم معادله هفتم معادله ششم معادله
پنجم معادلهچهارم معادله
سوم معادله
دوم معادله
اول
0/556
(0/000) 0/523
(0/000) 0/540
(0/000) 0/538
(0/000) 0/560
(0/000) 0/524
(0/000) 0/513
(0/000) 0/499
(0/000) مقدار ثابت
0/004
(0/000) 0/004
(0/000) 0/004
(0/000) 0/004
(0/000) 0/033
(0/000) 0/047
(0/000) 0/005
(0/000) 0/005
(0/000) درصد کاربران اینترنت
-0/005
(0/250)
0/017
(0/000) حق اظهارنظر
0/034
(0/000)
0/033
(0/000) ثبات سیاسی
0/123
(0/000)
0/065
(0/000) اثربخشی دولت
0/002
(0/748)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0/045
(0/000) کیفیت مقررات
0/004
(0/000)
0/042
(0/000) حاکمیت قانون
-0/020 (0/073) 0/025
(0/000) مبارزه با فساد

تخمین مدل برای کشورهای با GDP کمتر از 6800 دلار در سال
برای شناخت بهتر رابطه بین متغیرهای پژوهش، به دسته بندی رابطه مد نظر بـر اسـاس میـزانسرانه تولید ناخالص داخلی کشورها اقدام شد. بـرای ایـن منظـور میانـه داده هـای سـرانه تولیـدناخالص داخلی کشورها محاسبه شد که این رقم برابر 6800 دلار بـه دسـت آمـد. جـدول 4 ایـنتخمین را برای کشورهایی نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی آنها ک متـر از 6800 دلار در سال است.
جدول 4. نتایج تخمین مدل برای کشورهای با GDP کمتر از 6800 دلار در سال
299550-88663