یی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأیید شد. برای تعیین پایایی از شیوه تعیین همسانی درونی )محاسبه آلفای کرونباخ( و روش باز آزمایی )پایایی ثبات( بهره گرفته شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای زیرمقیاس های تغذیه 13/3، فعالیت فیزیکی 92/3، مدیریت استرس 96/3 و برای کل پرسشنامه 23/3 محاسبه گردید. همچنین پرسشنامه به 63 نفر از افرادی که مشخصات نمونهها را دارا بودند، داده شد )خارج از نمونه پژوهش( و پس از دو هفته دوباره همان پرسشنامه بین همان 63 نفر توزیع شد. ضریب همبستگی بین دو بار اجرای آزمون 24/3 محاسبه گردید. برای انجام این مطالعه پس از اخذ مجوزهای لازم از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور تحت درمان در بیمارستان طالقانی گنبدکاووس مورد شناسایی قرار گرفتند و با آنها تماس برقرار گردید و ضمن ارائه توضیحات کامل در مورد روش اجرا ،هدف انجام مطالعه و مدت مطالعه از آنها برای شرکت در مطالعه و جلسات آموزشی دعوت به عمل آمد و رضایتنامه کتبی برای شرکت در مطالعه اخذ گردید و به آنها توضیح داده شد که هر زمان که مایل باشند میتوانند از شرکت در مطالعه انصراف دهند همچنین در مورد محرمانه بودن اطلاعات گردآوریشده نیز به افراد مورد مطالعه اطمینان داده شد.
برای انجام مداخلات آموزشی از شیوه آموزش پنج مرحلهای آ Five
جدول 1: مقایسه میانگین نمرات ابعاد سبک زندگی قبل و بعد از آموزش در واحدهای مورد پژوهش
p-value یک ماه بعد از آموزش بلافاصله بعد آموزش قبل از آموزش جنبه آموزش
3/3336 29/13 ± 6/23 61/13 ± 2/33 63/63 ± 6/13 تغذیه
3/3336 21/63 ± 2/41 62/33 ± 2/29 63/11 ± 6/12 فعالیت فیزیکی
3/3336 23/91 ± 2/33 63/12± 6/39 63/41 ± 6/69 مدیریت استرس
3/3336 11/13± 3/13 39/12 ± 3/43 34/61 ± 2/92 مجموع سه جنبه سبک زندگی

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:20 +0330 on Wednesday October 11th 2017

  • 2