دانلود پایان نامه

ت تأثیر قرار میدهـد و فعالیـتهـای جـسمی،روانی و اجتماعی آنها را محدود می سازد و در نتیجه کیفیتزندگی آن ها را دسـتخوش تغییـر مـیگـردد (15) نـامطلوببودن میانگین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسـم در ابعـادجسمانی، روانی و اجتماعی احتمالاً به این دلیل میباشد کـهاین بیماران به علت عدم توانایی در انجام تهویـه مناسـب و
نتیجهگیری

نتایج پژوهش حاضر بار دیگر نشان داد که کیفیـتزندگی بیماران آسمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیـازبه آموزش این بیماران به شدت نیـاز امـروز سیـستمهـ ای مراقبتی و درمانی کشور ما می باشد. استفاده از مـدلهـ ای آموزشی م تناسب با فرهنـگ جامعـه یکـی از راهکارهـایارتقای دانش بیماران در رابطه با بیماریشـان مـی باشـد وکاربرد صحیح آنها می تواند سبب ارتقای کیفیـت زنـدگیبیماران گردد . تیم مراقبتی و درمانی در کشور مـا بایـد بـهامر آموزش در رابطه با بیماران دارای بیماریهـ ای مـزمنبه مانند بیماران مبتلا به آسم توجه خاصی را مبذول دارند. پژوهشگران پیشنهاد می نمایند که مطالعات مختلـف تـأثیر مدلهای آموزشی متفـاوت را در رابطـه بـا بیمـاران دارایبیماریهای مزمن مورد بررسی قرار دهنـد تـا بـا انتخـابمدل آموزشی مؤثر و متناسب با فرهنگ آن جامعـه باعـثارتقای هرچه بیشتر کیفیت زندگی این بیماران گردند.
از محدودی تهای این مطالعه می توان به مدت زمانمحدود اجرای برنامههـ ای آموزشـی اشـاره کـرد، بنـابرایناثرات درازمدت برنامههـ ای آموزشـی مـورد بررسـی قـرارنگرفته است، مطالعات آینده بهتر است برای پیگیری اثراتطولانی مدت این مدل آموزشی طراحـی گـردد تـا بتـواناطلاعات مناسبی را در این زمینه به دست آورد.

تشکر و قدردانی

از دانــشگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــه دلیــلحمایت های مالی تقدیر و تشکر می نماییم. علایم ناشی از آن دچـار اخـتلال در فعالیـت شـده و سـطحتحمل آن ها نسبت به فعالیت جسمی محدود میشـود . ایـنمسأله موجب میشود که این افراد در مقایسه با افـراد سـالماز عملکرد جسمی مطلوبی برخوردار نباشند و شـخص بیمـاردر انجام مسؤولیتهای فردی و اجتماعی دچار مشکل شـودو این امر موجب احساس بیکفایتی در فرد شده و اعتماد بـهنفس وی را مختل می سازد. متعاقب آن فرد دچار اضـطراب،افـسردگی و انـدوه خواهـد شـد کـه ایـن مـسأله تعـاملات اجتماعی وی را نیز تحـت تـأثیر قـرار مـیدهـد و موجبـاتانزوای اجتماعی او را فراهم میآورد (16).
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش بیماران آسـمیمی تواند کیفیت زندگی این بیماران را ارتقاء بخشد. در ایـن رابطـهبین تمامی پژوهشهای گذشته و پژوهش حاضر هم خوانی وجوددارد (19-17). این موضوع بسیار واضح است که آمـوزش در هـرزمینهای می تواند سبب بهبـود دانـش شـده و در نتیجـه تغییـراتمثبتی را با خود به همراه داشته باشد ولی نکته مهمی که در پشتاین موضوع بدیهی پنهان شده این است که آمـوزش بیمـاران درپژوهش حاضر با هر روشی، به شکل قابل ملاحظـهای میـانگینکیفیت زندگی بیماران را دستخوش تغییرات مثبـت نمـود. سـؤال نگران کنندهای که در این قسمت مطرح است این اسـت کـه آیـابیماران در کشور ما تا به این حد نیازمند به آموزش اند که تغییـراتبزرگی طی یک دوره کوتاه آموزشی در کیفیت زندگی آنها ایجادگردید ؟ و یا این که آیا در سیستم درمانی ما به امـر آمـوزش کـهمی تواند سبب ایجـاد تغییـرات مثبـت بـسیار در کیفیـت زنـدگیبیماران آسمی گردد توجه ناچیزی می شود ؟ پاسخ مثبت بـه ایـنسؤالات می تواند کیفیـت خـدمات ارایـ ه شـده بـه بیمـاران را بـاچالش های فراوانی مواجه سازد.

منابع

– Arash M, Shoghi M, Tajvidi M. [Assessing effects of asthma on patients’ functional status and life]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2010; 8(1): 1. (Persian)
– Pedram razi SH, Bassampur SH, Kazemnezhad A. [Quality of life in asthma patients]. J Hayat Med. 2007; 13(1): 29-34. (Persian)
– Urek MC, Tudoric N, Plavec D, Urec R, Milenovie T, Stogic M. Effect of educational programs on asthma control and quality of life in adult asthma patients. Patient education and counseling. 2005; 58:
47-54.
– Yang LM, Chiang HC, Yao G, Wang YK. Effect of medical education on quality life in adult asthma patient. J Formos Med Assoc. 2003; 102: 768-774.
– Lorig K. Patient Education: A practical approach. London: Sage Publications; 2001. P. 163.
– Perkins DD. Speaking truth to power: empowerment ideology as social intervention and policy. AMJ community psycho. 1995; 23(5): 765-94.
– Adolfson ET, Bibbi E, Gregeby L, Wikblad K. Implementing empowerment group education in
diabetes. Patients Edu counsel. 2004; 53: 319-324.
– Figar S, Galarza C, Petrlik E, Hornstein L, Rodriguez G, Waisman G, et al. Effect of education on blood pressure control in elderly persons. American Journal of Hypertention. 2005; 19: 737-743. 9 – Bodenheimer T, Wangner EH, Grumbach K. Improving primary care for patients with chronic illness: the chronic care model. JAMA. 2002; 288(15): 1909-1914.
– Cote J, Cartier A, Robichaud P, Boutin H, Malo JL, Rouleau M, et al. Influence of asthma education on asthma severity, quality of life and environmental control. Can Respir J. 2000; 7(5): 395400.
– Gibson PG, Powell H, Wilson A, Abramson MJ, Haywood P, Bauman A, et al. Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma. The Cochrane Database of systematic Reviews. 2009; 3: 12.
– Marks GB, Dunn SM, Woolcock AJ. A scale for the measurement of quality of life in adults with asthma. J Clin Epidemiol. 1992 May; 45(5): 461-72.
– Anderson KI, Burckhardt CS. Conceptualization and measurement of quality of life as an outcome variable for health care intervention and research. Journal of Advanced Nursing. 1999; 29(2): 298-360. 14 – Strine WT, Chamman PD, Balluz SL, Moriarty GD, Mokdad HA. The Associations Between Life Satisfaction and Health-related Quality of Life, Chronic Illness, and Health Behaviors among U.S. Community-dwelling Adults. Community Health. 2008; 33(1): 40-50.
– Ford ES, Mannino DM, Homa DM, Gwynn C, Redd SC, Moriarty DG, et al. self reported asthma
and health related quality of life. Chest. 2003; 123(1): 119-127.
– Shahryar B, Yarandi N, Ahmadi Z, Hoseini Z. [The effect of Respiratory exercise on quality of life asthmatic patients]. Iran Journal of Nursing. 2004; 17(38): 16-24. (Persian)
– Ram SF, Picot J. Benefits of regular exercise in the treatment and management of bronchial asthma. Evidence-base Sports Medicine. 2007; 12(2): 243-246.
– Costa Mdo R, Oliveira MA, Santoro IL, Juliano Y, Pinto JR, Fernandes AL. Educational camp for children with asthma. J Bras Pneumol. 2008 Apr; 34(4): 191-5.
– Griffiths C, Motlib J, Azad A, Ramsay J, Eldridge S, Feder G, et al. Randomised controlled trial of a lay-led self-management programme for Bangladeshi patients with chronic disease. Br J Gen Pract.
2005 Nov; 55(520): 831-7.

Effect of two educational models based on compliance and empowerment on the quality of life of patients with asthma

Nassehi A (MSc.) – Borhani F (Ph.D) – Abbaszadeh A (Ph.D) – Arab M (MSc.) – Samareh-fekri M (MD).

Introduction: Quality of life of patients with asthma is affected by many factors including the lack of knowledge about the disease. Different training methods with different outcomes have been applied to improve the quality of life of these patients. The aim of this study was to design to investigate and compare the effect of two educational models based on compliance and empowerment on the quality of life of patients with asthma.
Methods: In this s quasi-experimental study, the effect of two educational models on quality of life of 70 patients with asthma was assessed. The samples were randomly assigned into two groups. The training was based on the compliance model (CM) and patient empowerment model (PEM) in each group. Both groups completed the asthma quality of life questionnaire before the intervention and eight weeks after it. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: The mean age of the patients was 47.6 years in the CM group and 44.5 years in PEM group. The mean scores for overall and dimensions of quality of life and self management knowledge were not significantly different between the groups before and after the intervention (P>0.05). Significant increase in the mean scores of overall and dimensions of quality of life and self management knowledge after the intervention in comparison with the scores before the intervention in both groups was reported (P<0.05).
Conclusion: Both training methods improved quality of life patients with asthma. The role of education in order to improv