مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد دانشجویان، آسکی، پرستاری، ارزشیابی، مامایی، دانشکده

مارس 12, 2018

تهای بالینی ارزشیابی تکوینی یا تجمعی را به روش عینی و منصفانه انجام دهند ]13[. نتایج پژوهش پیشکار مفرد و همکاران نشان داد که رضایت دانشجویان پرستاری از امتحان اصول و فنون پرستاری به روش آسکی به طور معنی داری بیشتر از روش سنتی بود ]1[. همچنین نتایج مطالعه Nemer and Kandeel که با هدف تعیین بازخورد و درک دانشجویان از اجرای آزمون آسکی انجام شد، نشان داد که آزمون آسکی به عنوان یک ابزار ارزشیابی مورد پذیرش اکثریت
31
دانشجویان بود و معتقد بودند آزمون آسکی عادلانه است، سطح وسیعی از دانش را میپوشاند، نقاط ضعف را مشخص میکند و شانس شکست در امتحان را کاهش میدهد ]12[. بر خلاف اهمیت آزمون آسکی، اجرای آن به یک سری دور اندیش ها نیاز دارد به عبارت دیگر برای رسیدن به نتایج یادگیری دلخواه باید اهداف یادگیری مطلوب دانشجویان را توسعه و به روز کنیم. جهت اجرا مراحل آسکی نیاز به انتخاب و آموزش بیمار استاندارد، مانکن با صحت بالا، تهیه چک لیست پایا و آموزش ارزیاب کنندگان به روش صحیح میباشد ]19[ به هر حال چنین کارهایی پر هزینه، طاقت فرسا، زمان بر و نیاز به تلاشهای ضروری و درگیری همه اعضا هیأت علمی دانشکده دارد ]12[. با توجه به اهمیت موضوع و با عنایت به این که ساختار بالینی و ارزشیابی آن جایگاه خاصی در ارتقاء آموزش پرستاری دارد و در دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد آزمون مهارتهای بالینی به روش آسکی که جزء سرفصلهای وزارتخانه میباشد، انجام نمیشود لذا این مطالعه با هدف تعیین عملکرد، دیدگاه و بازخورد دانشجویان را نسبت به آزمون آسکی قبل از اجرای این برنامه ریزی آموزشی انجام شد، تا بتوان از نتایج آن برای اصلاح نقاط ضعف و به تبع آن ارتقای کیفیت آموزش استفاده کنیم.
روش کار
این پژوهش توصیفی – مقطعی که حاصل طرح پژوهشی است. عملکرد، درک و بازخورد دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد را از ارزشیابی مهارتهای بالینی به روش آزمون ارزشیابی عملی با ساختار عینی )آسکی( را در سال تحصیلی 1631- 1636 بررسی کرد. معیارهای ورود شامل کلیه دانشجویانی ترم اول پرستاری و مامایی ورودی 1636 بود که جهت شرکت در مطالعه اعلام آمادگی نمودند. روش نمونه گیری از نوع سرشماری و شامل کل جامعه پژوهش) 15( نفر بود.
آزمون ارزشیابی عملی با ساختار عینی دارای 3 ایستگاه شامل؛ 2 ایستگاه عملی )تعویض پانسمان، اکسیژن درمانی یا ساکشن، تزریقات، تغذیه از راه لوله بینی – معدی یا شستشوی معده، وصل سرم، سنداژ و انما( یک ایستگاه استراحت و یک ایستگاه سؤال بود به هر ایستگاه مدت زمان مساوی 9 دقیقه اختصاص داده شد و فاصله بین ایستگاهها یک دقیقه در نظر گرفته شد که با شنیدن صدای زنگ ایستگاه دانشجویان عوض میشد و عملکرد دانشجویان از 3 مهارت انتحابی در ایستگاهها از طریق چک لیست توسط ارزیابان که عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد بودند، سنجیده شد.
ابزار جمع آوری دادهها شامل پرسشنامه و چک لیست عملکرد دانشجویان از ایستگاهها بود. پرسشنامه شامل 2 قسمت بود: قسمت اول مشخصات فردی )سن، جنس و تجربه قبلی از ارزشیابی عملی با ساختار عینی( و قسمت دوم دیدگاه و بازخورد دانشجویان نسبت به آزمون آسکی با استفاده از پرسشنامه استاندارد .Pier et al )2551( ارزشیابی شد ]13[ که شامل 12 آیتم در مورد ویژگیهای آزمون آسکی، 9 آیتم در مورد کیفیت عملکرد آزمون آسکی و 1 آیتم در مورد روایی و پایایی نمره گذاری آزمون ساختار یافته بالینی بود در پایان امتحان پرسشنامه به دانشجویان داده شد. روایی پرسشنامه و چک لیستها توسط 15 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

  • 2