هتر و پیش بینی جنبههای مختلف زندگی و سازگاری با آنها کمک میکند. آگاهی مسئولین آموزشی و تربیتی جامعه و دانشجویان از هوش اجتماعی و تاثیرات آن در کاهش خطرات احتمالی مانند اعتیاد، بزهکاری، طلاق و بیماریهای روانی، راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود )43(. بررسی رابطه هوشاجتماعی و موفقیت تحصیلی دغدغهای است که در کشورهای مختلف به آن پرداخته شده است. به جهت اهمیت و نقش هوش اجتماعی در موفقیت تحصیلی، موقعیتهای شغلی و خانوادگی و قابلیت آموزش پذیری مهارتهای آن و نیز تأثیر هوشاجتماعی در میان دانشجویان، این پژوهش با هدف تعیین میزان هوش-اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت میگیرد.
روش کار
با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 4931 میپردازد، نوع تحقیق از نظر روش، تحلیلی– مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تعداد 2411 نفر بود که از میان آنها تعداد 243 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. از آنجا که در این پژوهش، واریانس جامعه آماری نامعلوم بود، انجام یک مطالعه مقدماتی روی تعدادی از دانشجویان ضرورت داشت. لذا 94 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامهها در بین آنها توزیع شد،
پس از استخراج دادههای مربوط به پاسخهای گروه مزبور و پیش برآوردواریانس، حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران )باسطح خطای 47/4، سطح اطمینان 37/4 و واریانس 42/4( 243 نفربدست آمد. با توجه به اینکه دانشجویان از رشتهها و جنسیتهایمختلف بودند و جامعه آماری به نوعی نامتجانس بود، در تحقیق حاضراز روش نمونه گیری طبقهای متناسب با حجم استفاده شد. بر این اساس از 174 دانشجوی دانشکده بهداشت، 13 نفر، از 112 دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی، 15 نفر، از 952 دانشجوی دانشکده پزشکی، 14 نفر، از 911 دانشجوی پیراپزشکی، 14 نفر و از 937 دانشجوی دانشکده دندان پزشکی، 12 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیدند. حجم نمونه برآورد شده، 243 نفر بوده که دراین پژوهش تعداد 241 پرسشنامه برگشت داده شد. با توجه به اینکه نرخ بازگشت پرسشنامهها 37/4 بود بر این اساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی 241 آزمودنی انجام گرفت و توان آماری و سطح معناداری پس از تحلیل مقدماتی محاسبه و کفایت آن از طریق توان آزمون 34/4 برآورد گردید. در این پژوهش جهت اندازه گیری هوش اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته بیست و یک گویه ای با سه مؤلفه پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهیهای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی در طیف پنج درجهای لیکرت )خیلی زیاد تا خیلی کم( استفاده شد. با توجه به اینکه مقیاس پرسشنامه پنج درجهای لیکرت بود، میانگین فرضی 9 به عنوان میانگین جامعه و نقطه برش در نظر گرفته شد. به نحوی که میانگین بدست آمده بالاتر از 9 معرف هوش اجتماعی بالا و میانگین بدست آمده پایینتر از 9 معرف هوش اجتماعی پایین بود. به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی این تحقیق، پرسشنامه در اختیار ده نفر از متخصصان روان شناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان اصلاحات ضروری در پرسشنامهها انجام شد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی پرسشنامه هوش اجتماعی در تحقیق حاضر به طور کلی از )24 سؤال( 34/4 و به تفکیک برای پردازش اطلاعات اجتماعی از )1 سؤال( 11/4، آگاهیهای اجتماعی از )5 سؤال( 11/4 و مهارتهای اجتماعی از )2 سؤال( 14/4 برآورد گردید که نشان دهنده پایایی بالای این پرسشنامه است.
پس از اجازه اجرای طرح از طرف مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از تمامی شرکت کنندگان، رضایت اجرای طرح گرفته شد و به ایشان اطمینان داده شد که پرسشنامهها بدون نام خواهند بود، نتایج محرمانه است و در انتها نتایج مطالعه به آنان اعلام خواهد شد. محقق با دادن این توضیحات، پرسشنامهها را توزیع و در مدت دو هفته، تکمیل و جمع آوری نمود. تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 41 انجام گرفت. در سطح توصیفی از شاخصهای فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمونهای پارامتریک مانندt تک نمونهای،t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید.
یافتهها
در جدول 4 تحلیل توصیفی گروه نمونه به صورت فراوانی و درصد بر حسب جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده محل تحصیل ارائه شده است.
19
رحیمی و افتخار

جدول 1: تحلیل توصیفی گروه نمونه
فراوانی%) ( متغیر
جنسیت
411 )54/2( دختر
24 )21/1( پسر
مقطع
441 )74/3( کارشناسی
54 )91/4( ارشد
23 )49/3( دکتری
دانشکده
11 )29/4( بهداشت
19 )24/5( پرستاری و مامایی
14 )43/2( پزشکی
14 )43/2( پیراپزشکی

  • 2