دار در سطح 5 درصد آزمون دانکن می باشد (a> b> c)
حد تشخیص دستگاه بود. نتایج تجزیه واری ـانس نشـان داد کـهمیانگین غلظت منیزیم و استرانسیم در بافت اسـتخوان اخـتلافمعنی داری نسبت به سایر بافـت هـا دارد (01/0P<). بـر اسـاسنتایج مس و نیکل در بافت مو به شکل معنی داری بیشتر از سایر بافت ها تجمع می یابد (01/0P<). غلظـت کـروم در بافـتهـا ی مختلف جرد ایرانی اختلاف معنی داری را با یکدیگر نشان نـداد(جدول2). نتایج نشان داد منیزیم به شکل معن ـی داری بیشـتر ازسایر فلزات در بافت های مختلف جرد ایرانی تجمع پی ـدا کـردهاست (جدول 2). تمامی میانگی نهای ذکـر شـده در جـداول بـرحسب میکروگرم بر گرم وزن تر می باشد.
نتایج نشان داد کـه غلظـت مـس و م نی ـزیم در بافـت مـو واستخوان جنس ماده جرد ایرانی اختلاف معنی داری با جنس نـردارد (01/0P<). علاوه بر این اختلاف معنی دار بین میزان تجمع استرانسیم در بافت های مو، استخوان و شش در جنس نر و ماده این جونده مشاهده شد (01/0P<). نیکل بهشکل معن ـی داری در بافت های مو و شش جردهای ماده بیشتر از جرد های نـر تجمـعمی یابد (01/0P<). ه مچنین می ـزان تجمـع کـروم نی ـز در بافـتاستخوان دو جنس نر و ماده نی ـز دارای اخـتلاف معنـی دار بـود(01/0P<). نتایج حاصل از تجمع فلزات در بافت های مختلـفدو جنس نر و ماده جـرد ایران ـی در جـدول3 نشـان دا ده شـدهاست.
بر اساس نتایج اختلاف معنی دار بین غظت استرانسیم، نیکل و کروم موجود در بافت شش جوندگان منطقـه ی چهـار نسـبتب هسایر مناطق مشاهده شد (05/0P<) (جدول4). مقـدار کـروم،استرانسیم و نیکل در بافت موی جوندگان منطقه چهار و مقـدارمـس در بافــت مـوی جونــدگان س ه منطقــه ی اول ب ه شــکل معن یداری بیش تر از س ایر من اطق ب ود (05/0P<) (ج دول5).
هیچگونه تفاوت معنی داری بین غلظت فلزات سـنگین موجـوددر بافت استخوان جرد های ایرانـی منـاطق مختلـف محـدوده ی معدن مس دره زرشک مشاهده نشد(05/0P>) (جدول6).
یکی از ابزارهای مناسب برای پایش اثرات فلـزات سـنگینحاصله از فعالیت های انسانی استفاده از جانوران شاخص است.
این جانواران بهدلیل اینکه ارتباط مستقیمی با آب، خاک، هـوا وگیاهان منطقه دارند به خوبی بیانگر کیفیت محیط زیسـت منطقـههستند (46). جوندگان نقش بسیار مهمی در اکوسیسـتم چـه ازلحاظ کارکردی و چه از لحاظ تغذی های دارند، همچنین ب هدلی ـل اندازه ی بدن کوچکی که نسبت به پستانداران بزرگ جثه دارنـددارای میزان متابولیسم بالاتری نسبت به آنهـا هسـتند، در ن تیجـه
جدول 3. میانگین (± انحراف معیار) غلظت فلزات سنگین در بافتهای مختلف جنس نر و ماده جرد ایرانی
بافت جنسیت فلز
استخوان شش مو
1/412±0/691Cb 3/435±2/251Ba /8 69±2/566Ab نر مس
2/912±1/267Ba 3/279±4/451Ba 11/759±3/187Aa ماده 5/656±1/111Ba 5/511±2/245Bb /7 186±4/007Ab نر نیکل
6/3±3/691Ba 7/99±2/891Ba 11/715±4/59Aa ماده 193/845±36/287Ab 4/988±1/221Cb 22/95±8/187Bb نر استرانسیم
199/973±44/361Aa 7/491±2/04Ca 62/886±8/227Ba ماده 8/138±2/688Ab 9/42±3/471Aa 01/371±8/5Aa نر کروم
11/229±4/227Aa 9/939±4/221Aa 11/011±2/187Aa ماده 1985/588±112/181Ab 387/382±26/604Ca 923/348±78/027Bb نر منیزیم
2065/165±140/881Aa 390/688±29/401Ca 948/839±74/512Ca ماده عدم وجود حرف مشابه در هر ستون به معنی اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد آزمون دانکن می باشد (a> b> c)

جدول 4. مقایسه میانگین( ± انحراف معیار) فلزات بافت شش جرد ایرانی در مناطق مختلف محدوده مطالعاتی
منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1 فلز
7/71±2/114b 16/66±3/77a 11/702±4/232b 9/99±2/144b /9 472±2/286b کروم
3/262±1/99a 3/898±1/144a 3/799±0/983a 2/914±1/107a /3 067±1/187a مس
360/52±45/977a 387/564±48/227a 450/287±35/111a 353/347±42/88a 399/669±49/247a منیزیم
5/61±1/989b 9/631±4/88a 6/517±3/106b 6/825±2/146b /6 542±2/216b نیکل
4/65±0/247b 12/638±4/281a 6/582±3/2b 5/054±2/002b /5 824±1/906b استرانسیم
عدم وجود حرف مشابه در هر ستون به معنی اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد آزمون دانکن می باشد (a> b> c)

بیشــتر در معــرض آلاینــده هــای محیطــی قــرار مـ ـی گیرنــد. مکانیس مهای جذب، توزیع، متابولیسم و حذف فلزات سنگین و مواد سمی در جوندگان بسیار شبیه به انسـان اسـت (51 و 43). گونه اندیکاتور مناسـب بـرای مطالعـات پـایش مح ـیط زیسـ تی دارای ویژگ ی ه ای زی ر اس ت (6، 51، 52، 13، 33 و 54): 1- حداکثر وابستگی محیطی و تغذی های را به زیستگاه داشته باشـد .
2- جمعیت آن در منطقه از مقدار مطلوبی برخـوردار باشـد تـانمونه گیری جمعیت را با خطر مواجه نکنـد . 3- در تمـام طـولسال در منطقه حضور داشته باشد و بـه سـایر منـاطق مهـاجرتنکند. 4- نسبت به درجات مختلف آلودگی واکنش نشان دهـد .
1268732170558

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

5- قلمروی گونه کوچک باشد و توانایی انطباق سریع با مح ـیط را داشته باشد. 6- دارای جثه کوچکی باشد. 7- یکـی از اجزای
۴۵

1268732170558

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:16 IRST on Saturday October 28th 2017

مه م اکوسیس تمه ای خش کی باش د و در طبق های متوس ط از زنجیرههای غذایی قرار گرفته باشد. با توجه بـه ای ـن کـه جـردایرانی تقریباباً دارای تمامی ویژگی های ذکر شده است (3)، پـسمی تواند به عنوان گونه ی بیواندیکاتور در این مطالعه و مطالعـاتآتی مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج نشان داد که میزان تجمع مـس و نیکـل در بافـت مـوبیشتر از سایر بافت ها اسـت . بافـت مـو بـه صـورت مسـتقیم در معرض آلاینده های محیطی موجـود در آب، هـوا و خـاک قـراردارد (14). در نتیجه انتظار بر این است که غلظت سـا یر فلـزاتنیز در بافت مو بیشتر باشد در حالیکه طبق نتایج ب هدست آمـده،میزان منیزیم و استرانسیم در بافت استخوان تجمع بیشتری یافته است. مو در پستانداران به طور عمـده از کـراتین تشـ کیل شـدهاســت. کــراتین نــوعی پــروتئین اســت کــه از گــروه هــای س ولفوهیدریل سیس تین (تی ول) ک ه تمای ل بس یار زی ادی ب ه برقراری ارتباط با فلزات دارند، تشکیل شـده اسـت 7(). تمای ـل کاتیو نها به تشکیل لیگاند با گروه های تیول توسـط انـدازه، بـارالکتریکی و الکترونگاتیوی کاتیون کنترل می شود. این تمای ـل در ۴۶
جدول 5. مقایسه میانگین( ± انحراف معیار) فلزات بافت موی جرد ایرانی در مناطق مختلف محدوده مطالعاتی
منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1 فلز
7/626±4/907b 18/7950±4/117a 8/578±3/9b 9/8969±2/997b 01/458±4/07b کروم
4/968±1/807b 5/574±2/324b 12/98±4/88a 13/5124±4/808a 31/295±2/123a مس
717/171±57/002a 1130/965±75/22a 1005/45±49/77a 943/079±41/1a 985/138±48/87a منیزیم
5/187±3/02c 16/2531±2/22a 8/643±2/127b 9/9836±4/97b 01/1392±5/12b نیکل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

12/686±5/008c 37/585±9/15a 24/843±8/7b 19/220±4/907b 91/999±7/442b استرانسیم
مطالعاتی وجود حرف مشابه در هر ستون به معنی اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد آزمون دانکن می باشد (a> b> c)

جدول 6. مقایسه میانگین (± انحراف معیار) فلزات بافت استخوان جرد ایرانی در مناطق مختلف محدوده
منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1 فلز
6/222±1/88a 7/772±2/001a 11/447±3/888a 15/034±4/4a 51/961±5/718a کروم
2/424±1/007a 2/225±0/375a 2/953±1/249a 3/545±1/02a /1 777±0/754a مس
1802/37±53/574a 1830/85±68/8a 2259/35±98/67a 2462/95±85/13a 2129/21±78/2a منیزیم
3/312±1/36a 4/636±1/17a 5/589±1/2a 8/634±4/12a /9 858±1/214a نیکل
174/633±67/9a 153/976±57/1a 220/042±45/14a 252/941±24/8a 194/439±20/878a استرانسیم
عدم
عدم وجود حرف مشابه در هر ستون به معنی اختلاف معنیدار در سطح 5 درصد آزمون دانکن می باشد (a> b> c)
دسته ای از کاتیونها توسـط انـدازه و بـار الکتریک ـی و دسـته ی دیگر توسط میزان الکترونگاتیویشان کنتـرل مـی شـوند . ای ـن دو دســته از فلــزات توســط پیرســون بــه ترتیــب تحــت عنــاوین کاتیو نهای سخت و نرم و کاتیو نهـا یی بـا خصوصـیات مـا بین آن ها کاتیو نهای حد واسط نام گذاری شده اسـت . کـا تیو نهـا ی نرم بر خلاف کاتیو نهای سخت که بـا سـطح مـو پیونـد ی ـونی برقرار می کنند، با گروه های تیول بافـت مـو پیونـدهـا ی محکـمکووالانسی بر قرار می کنند که موجب ماندگاری و تجمع بـالا ی آنها در بافت مو نسبت به سایر بافت هـا مـی شـود . بـا توجـه بـهطبقــه بنــدی پیرســون فلــزات منیــزیم و استرانســیم در گــروه ک اتیو نهــای س خت و فلــزات نیک ل