رکتک ننـدگانی کـ ه توانـایی برقراری ارتباط داشته و مایل به شرکت در مطالعـه بودنـد پس از کسب موافقت به عنـوان مـشارک تکننـده انتخـاب شدند. روش اصلی برای جمع آوری داده ها، مـصاحبه هـای عمیق نیمه ساختار یافتـه بـود و جر یـان مـصاحبه تـا حـد زیادی متکی بر سؤالاتی بود که خود بـه خـود در تعامـل مصاحبهگر و مصاحبه شونده پی ش می آمد (25).
در این مطالعه بعد از کسب رضایت آگاهانه شفاهی و کتبی از شرکت کنندگان و بعد از ا یـنکـ ه مـصاحبه هـای انفرادی به اتمام رسید از دو بحث گروهی متمر کز اسـتفادهشد. این مصاحبه های گروه ی با هدف نمونهگیری نظر ی وجهت پـی بـردن بـه نقـاط ابهـام، تـأثیر اعتبـار دادههـا وهمچنین پردازش و پالایش طبقات شکل گرفت . به همین منظور بعد از معارفه و صـحبت در مـورد هـدف مـصاحبه،محقق ابتدا بحث را با سؤالات باز آغاز و مشارکتکنندگان را تشو یق میکرد تا با یکدیگر صـحبت کننـد و تجربیـ ات خود را با یکدیگر به بحث بگذارند و بـرای روشـنی بحـثسؤالات بعد ی مطرح میشد. در روند مصاحبه ضـمن ا یـن
٣
که از مشارکتکنندگان خواسته میشد که تجارب خـود رابیان نما یند، در خصوص مصاحبه هـای انفـرادی پ یـشین ودادههای به دست آمده به بحث و تبادل نظر پرداخته شـد.
کلیه مکالمات ضبط و سپس پیاده میگردید.
نمونهای از سؤالات مصاحبه به این صورت بود کـ ه آیا در فعالیت روزمره کاری خود در بخش های مختلـف، بـابیماران با فرهنگ های مختلف مواجـه شـدید؟ مراقبـت ازاین بیماران را چگونه انجام میدادید؟ ممکن است مواردیرا که از آنها مراقبت کردید و چگونگی مراقبت از آنها راب رایم توضـیح دهیـد؟ چـه ع واملی در چگ ونگی ارا ی ه مراقبت هایتان تأثیرگذار بودند؟ آیا در مراقبـت از آنهـا بـامشکلی مواجه بودید و چگونه آن را مدیریت کردید؟ سپسبراساس پاسخهای مشارکتکنندگان، سؤالهای جهتدار و عمقدهنده مصاحبه در راستای سؤال اصلی پژوهش، ارایهشد.
مدت هر مصاحبه با توجه به شرایط و موقعیت بین 25 تـا 75 دقیقـه بـود. بـا توجـه بـه فرصـت و علا قـه مشارک تکنندگان و نیاز به کسب اطلاعات بیشتر ً معمـولا با هر کدام از آن ها یک یا دو جلسه مـصاحبه انجـام شـد.
جمع آوری و تحل یـل داده هـا بـه طـور هـم زمـان صـورتمـی گرفـت. در ا یـن مطالعـه از روش تحل یـل محتـوای قراردادی استفاده شـده اسـت (26). بـه ا یـن صـورت کـ ه هم زمان با جمع آوری داد هها، اطلاعات کسب شده با روشآنالیز محتوا ی قراردادی تحلیل شد. بلافاصله بعد از ضـبطهر جلسه بحث گـروه متمرکـ ز یـا مـصاحبه فـردی، ابتـدا تحلیل داده ها با خواندن مکرر متن برای غوطهور شدن در آنها و یافتن یک حس کلی آغاز میگردید. سپس متـونسطر به سطر خوانده شده، عبارات مهم مشخص و جوهره آن کدگذاری می گردید، سپس کدهای مشابه ادغام گردیده و دستهبندی اولیه انجام شد، فرآیند کـ اهش دادههـ ا ادامـهیافت تا طبقـات ظهـور یافتنـد بـه ا یـن ترت یـب داد ه هـای مفهومی و انتزاعی در طبقه اصلی قرار گرفتند.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پژوهـشگران بـا برقـراری تمـاس طـولانی بـ ا مشارک تکنندگان و با محیط پژوهش، ارا یـه اطلاعـات در ارتباط با اهداف طرح به شرکت کنندگان بـه جهـت جلـباعتماد آنها در طی مصاحبهها، بررسی مداوم دادهها، ضبط صدا و پ یـاده نمـودن و تحل یـل داده هـا بلافاصـله پـس از مصاحبه و بـازخورد آن بـرای مـصاحبه هـای بعـدی بـرای افزایش مقبولیت داده ها استفاده نمودند. تأییدپذیری داده ها از طریق بازنگری توسط مـشارکت کننـدگان و نـاظرین و استفاده از نظرات اصـلاح ی آنهـا آزمـون گرد یـد. بـرای بررسی انتقال پذیری مطالعه نتـایج در اخت یـار چنـد تـن از پرستاران که در تحقیق شرکت نداشتند گذاشـته شـد و از آنان خواسته شد که نتایج را با تجربـه خودشـان مقا یـسه نماینـد. در ایـن پـژوهش کـسب رضـایت آگاهانـه، حفـظ بی نامی، محرمانه مانـدن اطلاعـات و برخـورداری از حـقکنارهگیری از پژوهش در هـر زمـان، از جملـه ملاحظـاتاخلاقی بود که رعایت گردید.

یافتهها
23 پرستار بال ینی شاغل در بیمارستانهای آموزشـی شهر تهران، با حداقل 5 سال سابقه کار، متوسـط سـن 34 سال و 23 سال سابقه کار در بخشهـ ای مختلـفICU ، CCU، جراحی قلب باز، بخش جراحـی اعـصاب، داخلـیقلب، پیوند مغز اسـتخوان کـه تجربـه مراقبـت از بیمـارانمختلف را داشتند در پژوهش مشارکت داشتند. بـا تحل یـ ل مقایسهای دادهها، طبقههای آمـوزش نا کـافی آکادم یـک وآموزش نا کافی بازآموزی در صدر متغیرهای مؤثر بر بستر وزمینه آموزش مراقبت فرهنگی ذ کر م یگردد. ایـ ن طبقـاتدو گانه هرکدام چند طبقه فرعی را در برگرفتهاند. در ادامهاین طبقه بندی و بخش هـایی از مـصاحب ه هـایی کـ ه مؤیـ د آن ها است آورده می شود (جدول شماره 1).
آموزش نا کافی آکادمیک: از دغدغههای مطرح شدهدر مورد مراقبت فرهنگـی نپـرداختن بـه ایـن موضـوع دربرنامـهریـزی درسـی آمـوزش پرسـتاری مـیباشـد. اکثـر مـشارکتکننـدگان در ایـن مطالعـه معتقـد بودنـد کـه در برنامه ریزی درس ی، چگونگی برقـراری ارتبـاط بـا بیمـاراندارای فرهنگ های مختلـف، بخـش مخفـی آمـوزش دورهکارشناســی پرســتاری اســت و مراقبــت فرهنگــی در برنامه ریزی درس ی کم رنگ بوده و به طـور رسـمی بـه آنپرداخته نم یشود. آنها معتقدند کـ ه بـا توجـه بـه تفـاوتفرهنگی محل تحصیل پرستار بـا محـل کـار، در مجمـوعمقوله فرهنگ و مراقبت فرهنگی از مباحث الزامی در رشتهپرسـتاری اسـت و خـالی بـودن جـای ارتبـاط فرهنگـی و پرستاری فرهنگی در پرستاری به چشم میخورد. پرستاران فقدان آموزش مراقبت فرهنگی به صورت واحـد را متـذکر شده و پیامدهایی همچون کشته شدن کـ ادر پرسـتاری یـ ا
۴
درمانی به دلیل عدم آشنایی با فرهنگ مردم و پیش آمدنمسایل حاد برای پرستاران به دلیل عـدم آمـوزش مـسایل فرهنگی را یادآور م یشوند، بـه طـوری کـ ه پرسـتار بعـد ازبرخوردهای تأسفبار تازه متوجه فرهنگ بیماران می شـود.
مشارکتکنندگانی که علاوه بر بالین سابقه کار در آموزشرا نیز دارند، لحاظ نکردن موضـوعات فرهنگـی در فرآینـدآموزش پرستاری را به دلیل نداشـتن تـوان علمـی و عـدمشناخت فرهنگ مردم دانسته و ذکـ ر مـیکننـد کـ ه عـدمتوانمندی دانشجو برای بررسی نیاز فرهنگـی بیمـاران بـهعلت نگذراندن دروس مربوطه میباشد.
پرستار آقا با 24 سال سابقه خدمت که 20 سـال آندر سی سی یو میباشد چنین بیان میکند که: »اصلاً هیچیبا ما صحبت نکردند … ولی این چیزایی که برای فرهنـگاینا باشه ًاصلا تو زمان تحصیل ما بهش اشارهای نشده بودکه ًمثلا ممکنه مـریض از ت یـپ هـای شخـصیتی، از نظـرملیتی، از نظر قومی اینا اینجا باشند بعد شـما بایـست چـهکار کنید اینا رو اصلاً به ما نگفتنـد. اگـر مـثلاً مـیگفتنـدباورش بهتر میشد میتونست برای مریضی که الان ًمـثلاترک زبانه، فارسی زبانه، عرب زبانه از قـوم و ملیـتهـایدیگه است چگونه باهاشون برخـورد کنیـد چگونـه رفـع ورجوعش کنید . متأسفانه به ما نگفتند. بعد که میآییم اینجابا ی ک سـری مـشکلات اینجـوری مواجـه مـی شـیم و دردرمان مریض هم یه مقدار تأثیر میذاره.«
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتههای پرستار مرد 46 ساله با 18 سال سابقه کاربه خوب ی بیانگر ا ین معنی است : »… بخشی هم مربوط بـهآموزش است اشاره کردیم که اصـلاً مـا آموزشـی در ایـنزمینه ندیدهایم که بخواهیم اجرا کنیم، فکر میکنم که اینبخشی از کوریکولوم مخفی مـا اسـت حـالا ممکـن اسـتبرخی از ما که مدل هستند توی کوریکولوم پنهان بیایند واز تجارب خودشان صحبت کنند. ولی به شکل رسمی فکرکنم در مورد این موضوع به طور خاص صحبت نمـی شـود … به طور کلی این که بیمار باید مراقبت اختصاصی بگیـرهتوجه به باورها و ارزشها داشته باشیم در همین حد اسـتاین که چقدر جدی است من فکر میکنم بـه آن پرداختـه نمیشود و الان دیگر نیاز است. به خصوص حالا که بحثتوریسم پزشکی مطرح است من فکر میکنم ضرورت دارددر دانشکدهها یا کوریکولـومهـای آموزشـیمـان بـه ایـنموضوع بپردازیم و در واقع تنوع قومی که وجـود دارد فکـرکنم مجبوریم به این موضوع بپردازیم. تنوع قـومی چـه دردانشجویان چه در بیماران … فکر می کنم از آن بخشهای مغفول کوریکولوم ما است که خیلی کمرنگ است، نه ایـن که نیست، بگیم نیـست کـه درسـت نیـست، ولـی خیلـیکم رنگ است و به طور رسمی به آن پرداخته نمیشود.«
یکی از مشارکتکنندگان که علاوه بـر آمـوزش دربالین نیز مشغول به کار است، در این مورد چنین میگوید:
»ما الان فقط دو واحد روانشناسی برای بچهها داریم و دو واحد به آموزش به بیمار در آموزش بـه بیمـار هـم 2 تـا 4 ساعت همینو میگیم که آقا قبل از آموزش لازم است ابتداارتباط برقرار کنیـد. و ایـن خیلـی کـم اسـت و ایـن هنـرپرستاری را نه در تئوری و نه در