خ انجام گردید. محتوای آموزشی کلاسها به طور خلاصه شامل؛ جلسه اول )دانش به تفکر نقادانه(، جلسه دوم )بینش به تفکر نقادانه( و جلسه سوم )تمرین مهارتهای تفکر نقادانه( بود. بلافاصله بعد از کارگاه پرسشنامه تفکر نقادانه کالیفرنیا توسط دانشجویان گروه مداخله و برای گروه کنترل بدون برگزاری هیچ کارگاهی تکمیل شد و در مرحله آخر نیز پس از گذشت یک ماه فاصله زمانی، پرسشنامه تفکر نقادانه کالیفرنیا مجدداً توسط هر دوگروه تکمیل گردید.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:19 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:19 +0330 on Wednesday October 11th 2017

  • 2