مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع ، روایی، 0/051، <0/001، Reflective، سازه

مارس 12, 2018

رسی اطلاعات جمعیت شـناختی پاسـخگویان ازجمله جنسیت، سطح تحصیلات و میزان سابقه کار می پردازد و بخش دوم نیز متغیرهای تحقیق را با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت می سنجد. برای ارزیابی پایـایی پرسشـنامه از بررسـی سـازگاریدرونی و برای بررسی روایی از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. جدول 2 نتایج این بررسی را نشان می دهد.

جدول 2. نتایج پایایی مرکب، آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجشده
میانگین واریانس
استخراج شده پایایی
ترکیبی آلفایکرونباخ شاخص ها نام متغیر
0/718 0/836 0/708 استفاده از خدمات مبتنی بر وب کاربرد یکپارچه رسانه اجتماعی
استفاده از لینکدین و تلگرام 0/732 0/845 0/725 تعاملات تلفنی و نشست با مشتریان سرمایه ساختاری
روابط باز و صادقانه با مشتریان 0/736 0/862 0/742 سهیمبودن در چشماندازی مشترک از صنعتبا رقبا سرمایه شناختی
باور رقبای مهم بـه مفیـدبودن فنـاوریهـاینوین 0/564 0/811 0/698 شناخت شخصی عرضهکنندگان سرمایه رابطهای
انتفاع دوجانبه در رابطه با عرضه کنندگان 0/692 0/932 0/835 انطباق منابع دانشی با نیازهای سازمان کیفیت دانش
کیفیت دانش موجود در سیستمهای دانشی دقت ذخایر دانشی موجود در سازمان 0/671 0/866 0/751 نوآوریهای فناورانه رقابتپذیر کننده عملکرد نوآورانه
تشویق ایدههای جدید و نوآوریهای کارکنان ارائه خدمات نوین به مشتریان – – 0/872 14 مجموع سؤال ها
یافتههای پژوهش
جدول 2 ضرایب شاخصهای سازگاری درونی را نشان میدهد. همـه ضـرایب پایـایی مرکـب وآلفای کرونباخ از حد بحرانی 7/0 بیشترند. همه میانگین واریانسهای استخراج شده نیز بیشـتر از حد 5/0 محاسبه شدند؛ در نتیجه میتوان گفت مدلهای اندازهگیـری در حـد قابـل قبـولی قـراردارند. برای ارزیابی روایی ابزار سنجش نیز از روش روایی سازه استفاده شد که از طریـق ارزیـابیروایی واگرا و همگرای مدلهای اندازه گیری انجام میشود. روایی همگرا نمره های شاخصهـاییرا بررسی می کند که برای سنجش یک سازه تعریف شده اند؛ بدین معنا که مجموعـ ه معـرف هـا،سازه اصلی را تبیین میکنند (آذر، غلام زاده و قنواتی، 1391). اگر شـاخص هـا نتـایج یکسـانی را نشان دهند، روایی همگرا وجود دارد.
جدول 3. بارهای عاملی ترکیبی و متقابل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

رسانه اجتماعی سرمایه ساختاری سرمایهشناختی رابطهسرمایهای دانشکیفیت عملکردنوآورانه نوع سنجش valueP SE
<0/001 0/051 Formative -0/092 -0/207 0/190 0/132 -0/069 0/848 OSMA1
<0/001
<0/001 0/051
0/051 Formative Reflective -0/110
0/280 -0/311
0/232 0/201
-0/234 0/156
-/244 -0/111 0/860 OSMA2
STR1
0/811 0/136 <0/001
<0/001 0/051 0/051 Reflective
Reflective 0/237
-0/056 0/179
-0/525 0/170
-0/030 -0/189 0/833 0/145
0/148 STR2 COG1
0/880 0/071 <0/001
<0/001 0/051
0/051 Reflective
Reflective -0/026
-0/439 -0/221
-0/395 -0/109 0/875 0/060
0/0123 0/171
0/026 COG2
RE1
0/751 0/272 <0/001
<0/001 0/051
0/051 Reflective
Reflective -0/183
0/047 0/042 0/774 0/161
-0/203 0/095 0/146 0/034
-0/253 RE2
KQ2
0/710 0/050 <0/001
<0/001
<0/001 0/051 0/051
0/051 Reflective
Reflective 0/089 0/896 0/072
-0/022 -0/032 0/138
-0/033
0/058 -0/064 -0/156
0/112 0/099
0/171 0/160 KQ3 IP3
FP1
0/787
0/908 -0/014
0/022 Reflective <0/001 0/051 Reflective 0/886 -0/132 -0/089 0/079 0/107 0/201 FP2

جدول 3 نشان میدهد بارهای عاملی شاخصهای درون هر سازه نسبت به سازه بیرونی آن، مقدار بیشتری را به خود اختصاص داده اند که این مـی توانـد نشـان دهنـده روایـی همگـرا میـان شاخصهای هر یک از سازههای پژوهش باشد. برای بررسی تأثیر همخطی متغیرها نیز از روایـیواگرا استفاده شده است. روایی واگرا یا همان روایی تشخیصی، مکملی بـرای روایـی همگراسـتکه نشاندهنده میزان تمایز نشانگرهای یک سازه معین از نشانگرهای سازههای دیگـر در مـدلیکسان است. در مدل یابی PLS یکی از معیارها برای مناسب بودن روایی تشخیصی این است که سازه باید بیشترین واریانس مشترک را با نشانگرهایش نسبت به اشتراک آن با سازههای دیگر در مدل معین داشته باشد. برای ارزیابی روایی تشخیصی، فرنل و لارکر (1981) استفاده از میـانگینواریانس استخراج شده AVE، یعنی میـانگین واریـانس مشـترک بـین سـازه و نشـانگرهایش راپیشنهاد میکنند. آنها برای AVE مقادیر 5/0 و بیشتر را توصیه کردند؛ یعنی سازه مدنظر حـدود50 درصد یا بیشتر از واریانس نشانگرهای خود را تبیین میکند. میانگین واریانس اسـتخراجشـدهباید از واریانس مشترک آن سازه و سایر سازههای موجود در مـدل (همبسـتگی بـین دو سـازه)، بیشتر باشد. در ماتریس همبستگی، همبستگی بین سازههای متفاوت در عناصر غیر قطری راست ماتریس و جذر میانگین واریانس استخراجشده برای هر سازه در امتـداد خـط قطـری نشـان دادهمیشود. برای مناسب بودن روایی تشخیصی، عناصر قطری به صـورت معنـاداری بایـد از عناصـرغیرقطری در ستونها و سطرها بیشتر باشد (آذر و همکاران، 1391). همان گونه که در جـدول 4 مشاهده میشود، مقدار جذر AVE متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانه های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته اند، از مقدار همبستگی میان آنها که در خانه های زیـرین و راسـت قطر اصلی ترتیب داده شده اند، بیشتر است. از این رو، میتوان گفت در پژوهش حاضـر ، سـازه هـا (متغیرهای مکنون) در مدل، تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با سایر سازهها؛ در نتیجه روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
جدول 4. روایی واگرا (تشخیصی)

  • 2