د و بـهتفکیک، وجوه کارت امتیازی متوازن و فرضیه های مستقل را تحلیل می کند. پنج فرضیه اصلی به تفکیک وجه های اصلی چارچوب، استقرار سیستم سازمانی را بر عوامـل تأثیرپـذیر فراینـد تـأمین کالا در وجه مد نظر به آزمون می گذارد. نتیجه آنکه ضمن تأیید تمام فرض ها، همه عوامل بجـزعامل »کاهش کارکنان« در وجه مالی، عامل های »بهبود ارتباط بین کارکنان« و »بهبود ارتبـاطبا مشتریان« در وجه مشتری، عامل »تسـهیل تغییـرات مـرتبط بـا سـاختار سـازمانی« در وجـهفرایندی، عامل های »افزایش امکان ارائه خدمات الکترونیکـی روی وب «، »افـزایش اسـتفاده ازامکانات سفارش های الکترونیک«، »افزایش قابلیت تبادل اطلاعات با تأمین کننـدگان بیرونـی«، »افزایش قابلیت اتصال با شرکای تجاری« و »افـزایش قابلیـت اتصـال بـا مشـتریان« در وجـهزیرساخت و فناوری اطلاعات، مثبت ارزیابی شدند و در چارچوب نهایی قـرار گرفتنـد. سـپس بـااجرای آزمون فریدمن به رتبه بندی هر یک از عوامل تأثیرپذیر فرایند تأمین پرداخته شد. در ایـنرتبه بندی، عوامل امکان ارائه گزارش ها به چند واحد پولی، امکان ارائـ ه گـزارش هـای چندزبانـه،کاهش زمان ثبت درخواست ها، کاهش زمان صدور اسناد، افزایش دقت گزارش ها، پنچ عامل اول تأثیرپذیر ارزیابی شدند. نکته مهمی که در پژوهش حاضـر مشـهود اسـت، اینکـه مزیـت عمـده بهره برداری از سیستم های سازمانی در وجوه کارت امتیازی متـوازن بیشـتر مزیـت هـای رشـد ویادگیری، فرایندی و فناوری است که نشان مـی دهـد در کـل بـرای سـازمان، اسـتقرار سیسـتم سازمانی می تواند مفید باشد، اما در بخش های تخصصی مانند حسابداری و خرید شاید نرم افزارها و سیستم های تخصصی مزیت بیشتری داشته باشند.
تفکر انتقادی
تفکر انتقادی، یعنی رفتن به سطحی عمیق تر از معنای ظاهری و بازیابی و گشودن مفهومی کـهاغلب در ظاهر آن پنهان است (هابرماس، 1990). با تفکر انتقادی به نتایج این بخش، می توان به مطالب زیر پی برد:
وجود تعامل دوسویه بین محقق و موضع پژوهش، موجب مـی شـود عوامـل ناشـناخته فراوانی در فرایند پژوهش تأثیرگذار باشد؛
برخی عوامل به عنوان مزیت تأیید شده اند، در حالی که با مشاهده هـای محقـق سـازگارنیستند و مزیت محسوب نمی شوند؛
درک مورد انتظار و بی واسطه در دامنه سیستم اطلاعاتی که جزء اهداف اقـدام پژوهـیاست با اجرای روش اثباتگرایانه و کمی بهدست نیامده است.
چرخه دوم اقدام پژوهی
پس از اجرای چرخه اول اقدام پژوهی بهصورت اثبات گرایانه، برای محقق محرز شـد حرکـت بـه سمت اقدام پژوهی تفسیری بر پایه فعالیت صورتپذیرفته، می تواند پایه ها و یافتـه هـای پـژوهشحاضر را بیش از پیش مستحکم کند. همان گونه که مشخص است، چرخه اول اقـدام پژوهـی بـرپایه جست وجوی پیش بینی کننده در رخدادهای دنیـای واقعـی از طریـق یـافتن قواعـد و روابـطعلت ومعلولی میان عوامل اصلی پژوهش بود که درعمل با آزمون فرضیه اجرا شد.
برخی از دانشمندان حوزه سیستم های اطلاعاتی، روش های آماری را برای آزمون فرضیه های سیستمهای اطلاعاتی مناسب نمیدانند (بارودی و اورلیکووسکی، 1989). به همین دلیل محقـقبر آن شد چرخه دوم را بر پایه یافته های چرخه اول، اما بر اساس پارادایم تفسیرگرایی اجرا کنـد .
بازه زمانی دومین چرخه از نوع چندمقطعی است و به سال های 1389 تا 1391 اختصاص دارد.
تشخیص مسئله
در دور اول مزیت هایی مشخص شد که سازمان باید پس از استقرار سیستم هـای سـازمانی از آن بهره مند شود. در این مقطع مسئله اصلی دوری از عینیت گرایی و دخیل کـردن ذهنیـت گرایـی درفرایند پژوهش است. سؤ ال اینگونه مطرح می شود که بعد از استقرار سیستم سازمانی، از دیـدگاهکارکنان و مدیران، سازمان به چه مزیت هایی در فرایند تأمین دست یافته است. کارکنان سازمان به چه درکی از مزیتهای استقرار رسیده اند و تا چه حدی استقرار سیستم را بـرای پیشـبرد امـور مفید می دانند. این بخش به تحلیل نظام مند و معنـ ا دار از مشـاهده مسـتقیم و تفصـیلی کارکنـان لایه های مختلف سازمان در وضعیت و حالت طبیعی بهمنظور درک و تفسیر چگونگی بهره منـدیاز مزیتهای استقرار سیستمهای سازمانی در فرایند تأمین در سازمان نمونه مـیپـردازد . درواقـع، مسئله برخوردار نبودن از چنین درک و تفسیری است.
برنامه ریزی اقدام
برای درک مسئله پژوهش باید اقداماتی برنامه ریزی شـود و در آن راسـتا مراحلـی را طـی کـرد. انتشار مقاله های جدید در خلال اجرای چرخه اول پژوهش و پس از آن، محقق را بر آن داشت در ادبیات پژوهش بازنگری کند. برای مثال، سدون و همکاران در سال 2010 مقالهای منتشر کردند که برپایه تحقیقات فاز اول و تکمیل کننده مطالعات قبلی بود (سدون، کـالورت و یانـگ، 2010). ب رای هم ین بـازنگری در ادبی ات پ ژوهش در دس تور ک ار ق رار گرف ت . ش کل 3 مراح ل برنامهریزی شده در چرخه دوم اقدام پژوهی با رویکرد تفسیری را نشان می دهد.

ادبیات

در

بازنگری
پژوهش

جامع

تعیین
ه

هدف

مشاهده

و

مصاحبه

عملی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تحلیل

تلخیص
ا

فاز
پژوهش

ول

روش

بازنگری
پژوهش

ادبیات

در

  • 2