یس نرمال ارتباطات حوزههای موضوعی به دست آمد،که این ماتریس پایه ترسیم نقشه علم مدیریت شهری است.

رابطه 1.رابطه نرمال سازی درایههای ماتریس همبستگی موضوعی ترسیم نقشه
مبنای کار برای ترسیم نقشه جدول مربوط به تعداد مقالات در هر حوزه (جدول 1) و ماتریس نرمال ارتباطات حوزه های موضوعی است. روش کار بین صورت است که در ابتدا بر اساس جدول 1 و با یک مقیاس 1000/1 گرههای گراف ترسیم میشود و سپس بر اساس ماتریس نرمال ارتباطات حوزههای موضوعی ارتباطات بین گرهها مشخص و یالها ترسیم و وزن دهی میشود. در گام آخر با استفاده از الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر وزن یالها، به دستهبندی گراف پرداخته و سطوح مختلف نقشه ترسیم میشود. مسئله- ای که برای اجرای الگوریتم کلاسترینگ مطرح است اینکه بتوان 36 حوزه فوق را در یک

دستهبندی کلیتر به تعداد محدودتری طبقه تقسیم کرد. در این راستا از الگوریتم کلاسترینگ سلسله مراتبی تجمعی استفاده شد. بر اساس تحلیلهای مبتنی بر روش کلاسترینگ، 7 حوزه کلیتر تحت عناوین:
“مجموعه دانش شهر و آبادانی شهری “، “مجموعه دانش پزشکی و بهداشت شهری”،
“مجموعه دانش مدیریت دولتی و علوم سیاسی “، ” مجموعه دانش روانشناسی”، “مجموعه دانش مدیریت “، “مجموعه دانش مربوط به بوم شناسی شهری “و “مجموع هدانش تاریخ ” به دست آمد. این 7 ناحیه در مجموع 25 زیر حوزه موضوعی از 36 زیر حوزه موضوعی را در بر میگیرند و 11 حوزه موضوعی باقیمانده را به عنوان حوزههای موضوعی مستقل که نواحی تک عضوی را در بر میگیرند؛ در نظر میگیریم. بنابراین 36 زیر حوزه موضوعی بالا به 18 دسته کلیتر تقسیم میشوند که 7 حوزه نواحی نقشه و 11 حوزه، از جمله حوزههای مستقل هستند. لیست 18 ناحیه نقشه به ترتیب فراوانی مقالات عبارتند از:
مجموعه دانش شهر و آبادانی شهری با 73/33 درصد از مجموع تعداد مقالات
مجموعه دانش پزشکی و بهداشت شهری با 73/17 درصد از مجموع تعداد مقالات
حوزه موضوعی اقتصاد(ECONOMICS)، با 5/6 درصد از مجموع تعداد مقالات
۴. جامعه شناسی(SOCIOLOGY) با 5.7 درصد از مجموع تعداد مقالات
۵. مجموعه دانش مدیریت دولتی و علوم سیاسی با 48/5 درصد از مجموع تعداد مقالات
۶. مجموعه دانش روانشناسی با 5.3 درصد از مجموع تعداد مقالات
حوزه موضوعی تحقیقات آموزش و آموزشی(EDUCATION
&EDUCATIONALRESEARCH) با 6/4 درصد از مجموع تعداد مقالات
مجموعه دانش مدیریت با 8/3 درصد از مجموع تعداد مقالات
مجموعه دانش مربوط به بوم شناسی شهری با 47/3 درصد از مجموع تعداد مقالات
مجموعه دانش تاریخ با 12/3 درصد از مجموع تعداد مقالات
حوزه موضوعی مردم شناسی با 7/2 درصد از مجموع تعداد مقالات
حوزه موضوعی روانشناسی بین رشته ای با 7/2 درصد از مجموع تعداد مقالات
مجموعه دانش پزشکی و روان پزشکی کودکان با 52/2 درصد از مجموع تعداد مقالات
۴١. حوزه موضوعی مطالعات ناحیه ای(AREA STUDIES) با 4/2 درصد از مجموع تعداد مقالات
۵١. مدد کاری اجتماعی(SOCIAL WORK)با 7/1 درصد از مجموع تعداد مقالات
۶١. ترابری یا حمل و نقل (TRANSPORTATION) با 7/1 درصد از مجموع تعداد مقالات
پرستاری(NURSING) با 4/1 درصد از مجموع تعداد مقالات
پیری شناسی(GERONTOLOGY)با 4/1 درصد از مجموع تعداد مقالات بحث و نتیجهگیری
نقشه علم مدیریت شهری نشان دهندهی وضعیت این علم از لحاظ تعداد مقالات نگارش شده در این حوزه، میزان فراوانی این مقالات در حوزههای مختلف و همچنین میزان پیوستگی این حوزهها با ی کدیگر است، به طور خلاصه این نقشه وضعیت مدیریت شهری به عنوان یک دانش نوپا و مجموعه دانشهایی که این دانش بین رشتهای را شکل میدهند، نمایش میدهد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نقشه علم مدیریت شهری از 36 زیر حوزه موضوعی و 18 ناحیه که طبقهبندیهای کلیتر را نشان میدهند تشکیل شده است. از نکات قابل توجه در خصوص این علم سهم مجموعه دانش پزشکی و بهداشت شهری در این علم است، که با 73/17 درصد رتبه دوم از لحاظ تعداد مقالات را به خود اختصاص داده است.
از نکات قابل توجه دیگر در مورد نقشه علم مدیریت شهری سهم اندک مجموعه دانش مدیریت و رتبه 8 این حوزه از لحاظ فراوانی مقالات است که در وهله اول غیر قابل انتظار به نظر میرسد، اما با توجه به حجم گسترده دانش مدیریت شهری و ماهیت به شدت بین رشته- ای علم مدیریت شهری این امر قابل بررسی خواهد بود.
نتایج پژوهش گفته شده ماهیت به شدت بین رشتهای مدیریت شهری را نشان میدهد، قبل از انجام پژوهش فرض بر این بود که نتیجه، به صورت دو طبقهبندی عمده مجموعه علوم

پاییز

،
1390

تی

،

دوره
3

،

شماره
7

مدیریت
ل
و
د
146

پاییز

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

،

  • 2